Історико-культурний туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРТ-21сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-22сдоцент Каднічанський Д. А.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб стати фахівцем туристичної галузі і посісти конкурентоздатну позицію на ринку праці. Тому у курсі представлено як огляд особливостей історико-культурного туризму, так і процесів та інструментів, які потрібні для створення ефективного туристичного продукту.

Дисципліна «Історико-культурний туризм» є вибірковою дисципліною з спеціальності 242  Туризм для освітньої програми бакалавра, яка викладається у III семестрі 2 курсу в обсязі чотирьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Предмет «Історико-культурний туризм» розроблений для фахової підготовки студентів-бакалаврів. У даному курсі висвітлюються питання вивчаення історико-культурних ресурсів, організації і проведення історико-культурних турів, охорона і використання історитко-культурної спадщини, культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку історико-культурного туризму в Україні.

Даний навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, системи гостинності, основи маркетингу і менеджменту. Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі історико-культурного туризму;
 • оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при дослідженнях історико-культурних туристичних ресурсів;
 • чинники просування, удосконалення та розвитку історико-культурного туризму;

вміти:

 • вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку історико-культурного туризму;
 • критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі;
 • проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів;
 • збирати та обробляти інформацію;
 • систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку історико-культурного туризму, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

 • Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. №31, з змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009
 • Закон України “Про охорону культурної спадщини”
 • Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та
  рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1998. – 130 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ, в 3-х т. – К.: вид-во ім. М.ГІ.Бажана, 26- 1990, – Т.З.
 • Бейдик О.О. Рскреаційпо-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: В ПІД “Київ у-т”, 2001. – 395 с.
 • Данилюк А. Історико-культурні туристичні ресурси України. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.—82с.
 • Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр. ЛНУ, 2002. – 314 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Мицик Ю.А. Історія України: Навч. Посіб. / Ю.А.Мицик, О.Г.Бажан, В.С.Власов. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 591 с.
 • Симоненко Б.К. Регіони України: проблеми розвитку. – К.: Наукова думка, 1997.
 • Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. – К.: Ін-тут туризму федерації профспілок України, 1996. – 352 с.
 • Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997. – 259 с.

Додаткова:

 • Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник / В.А.Бокань, Л.П.Польовий. – К., 1998.
 • Історія української культури: в 5-ти томах / Гол.ред. Б.Є.Патон.
 • Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В.Лесик. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.
 • Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.: Мистецтво, 1968. – 462 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус