Історія географії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
19Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Влах М. Р.ГРО-11с, ГРО-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРО-11сдоцент Влах М. Р.
ГРО-12сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: оволодіти знаннями з історії становлення географії як науки, а також історії територіальних відкриттів.

Завдання: ознайомитись з теоретичними основами курсу, оволодіти знаннями з історії географічної науки в розрізі окремих історичних періодів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості розвитку окремих напрямків географічної науки протягом різних історичних періодів; внесок окремих учених у розвиток географічної науки; головні географічні відкриття.

вміти: аналізувати сучасні тенденції географічної науки як результат її історичного розвитку.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова

  • Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / В. Грицеляк, І. Дикий, І. Ровенчак. – Львів : НВФ “Карти і атласи”, 2013. – 128 с.
  • Богучарсков В. Т. История географии: учеб. пособ. для вузов / В. Т. Богучарсков [под ред. Ю. П. Хрусталева]. – М. : Академический Проект, 2006. – 560 с. 
  • Влах М. Р. Історія географії : навч. посібник / М. Р. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 330 с.
  • Голубчик М. М. История географии: учеб. пособие / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов, Г. Н. Максимов. – Смоленск: СГУ, 1998. – 224 с.
  • Грегори К. География и географы. Физическая география / К. Грегори [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 384 с.
  • Джеймс П. Все возможные миры. История географических идей / П. Джеймс, Дж. Мартин [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 762 с.
  • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : навч. посібник / Я. І. Жупанський. – [2-ге вид., допов.]. – К. : Шлях, 2006. – 275 с.
  • Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / [кер. проєкту і авт.-упор. Ю. Лоза]. – К. : Мапа, 2010. – 300 с.
  • Круль В. П. Історія та методологія географічної науки: конспект лекцій / В. П. Круль. Чернівці: Рута, 2000. – 84 с.
  • Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / [упор. та авт. біогр. статей проф. О. Шаблій]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 1008 с. 
  • Паркер Дж. Атлас “Історія світу” / Дж. Паркер [пер. с англ.]. – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – 192 с.
  • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
  • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.
  • Шуйский Ю. Д. Географическая наука в античном мире и в период Средневековья / Ю. Д. Шуйский. – Одесса : ВМВ, 2008. – 180 с.

  Допоміжна

  • Атлас географических открытий / [пер. с англ. ; предисл. Дж. Хемминга]. – М. : БММ АО, 1998. – 248 с.
  • Грегори К. География и географы. Физическая география / К. Грегори [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 384 с.
  • Джонстон Р. Дж. География и географы : очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 г. / Р. Дж. Джонстон [пер. с англ. ; под ред. Э. Б. Алаева]. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.
  • Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней : эволюция географических представлений и идей / Н. К. Мукитанов. – М. : Мысль, 1985. – 237 с.
  • Исаченко А. Г. Развитие географических идей / А. Г. Исаченко. – М. : Мысль, 1971. – 416 с.
  • Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки : курс лекций / Ю. Г. Саушкин. – М. :  Изд-во МГУ, 1976. – 424 с.

  Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус