Історія географії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
19Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Влах М. Р.ГРО-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРО-11доцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: оволодіти знаннями з історії становлення географії як науки, а також історії територіальних відкриттів.

Завдання: ознайомитись з теоретичними основами курсу, оволодіти знаннями з історії географічної науки в розрізі окремих історичних періодів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості розвитку окремих напрямків географічної науки протягом різних історичних періодів; внесок окремих учених у розвиток географічної науки; головні географічні відкриття.

вміти: аналізувати сучасні тенденції географічної науки як результат її історичного розвитку.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Влах М. Р. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 29 с.

Рекомендована література

Базова

 1. Атлас географических открытий / Пер. с англ. Предисл. Джона Хемленга, д-ра Королевского геогр. об-ва. М., 1998.
 2. Богучарсков В. Т. История географии: учебное пособие для вузов / Под ред. Ю. П. Хрусталева. М.: Академический Проект, 2006. – 560 с.
 3. Грегори К. География и географы. М., 1988.
 4. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей / Пер. с англ. М., 1988.
 5. Джонстон Р. Дж. География и географы: Очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 г. /Пер. с англ. Под ред. Э.Б. Алаева. М., 1987.
 6. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навч. посібн. Львів, 1997.
 7. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971.
 8. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібн. К., 1997.
 9. Мукитанов М. Б. От Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. М., 1985.
 10. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К., 1996.
 11. Поросенков Ю.В., Поросенкова Н.И. История и методология географии. Воронеж, 1991.
 12. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. М., 1976.
 13. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. М., 1980.

Допоміжна

 1. Баттимер А. Путь в географию. М., 1990.
 2. Бейкер Дж. История географических открытий и исследований / Пер. с англ. М., 1950.
 3. Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.; Л., 1946.
 4. Берг Л. С. Очерки по истории русских географических открытий: Изд. 2-е. М.; Л., 1949.
 5. Боплан і Україна: Зб. наук. праць. Львів, 1998.
 6. Бунге В. Теоретическая география М., 1967.
 7. Видатні вітчизняні географи, мандрівки та мореплавці. К., 1951–1957. Вип. 1–4.
 8. Влах М. Особливості географії середньовічного періоду (V–XV ст.). Львів, 1999.
 9. Влах М. Робоча навчальна програма та методичні вказівки з курсу “Історія української географії” для студентів географічного факультету денної і заочної форми навчання. Львів, 1999.
 10. Галицький В.І., Галицька Н.Ф. Географічні відкриття: дослідження і дослідники: Календар-довідник. К., 1988.
 11. Геттнер А. География, ее история, сущность и методы. М., 1930.
 12. Гохман В.М., Лавров С.Б., Сдасюк Г.В. Социально-экономическая география в странах Запада на переломе. //Изв. ВГО. Сер. геогр. 1979. № 2.
 13. Дитмар А.Б. География в античное время (очерки развития физико-географических идей). М., 1980.
 14. Енциклопедія Українознавства /Гол. ред. проф. д-р В. Кубійович. Львів, 1993–1998. Т. 1–7.
 15. Історія української географії і картографії: Матеріали наук. конф., присвяченої 95-річчю від дня народження проф. В. Кубійовича (Тернопіль, 25–26 грудня 1995 р.). Тернопіль, 1995.
 16. Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917–1992). Библиогр. справочник: В 3 т. / Под ред. С. Б. Лаврова. Спб., 1993, 1994, 1995.
 17. Лавров С.Б., Преображенский В.С., Сдасюк Г.В. Современная “радикальная география” Запада: корни, история, позиции. // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1979. № 2.
 18. Леш А. Географическое размещение хозяйства. М., 1959.
 19. Людина і довкілля. Антологія: У 2 кн. / Упоряд., авт. вступ. розд., біогр. довід. та комент. В. С. Крисаченко. К., 1995.
 20. Максаковский В.П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. М., 1997.
 21. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: Изд. в 5 т. М., 1982–86.
 22. Модели в географии /П. Хаггет, Р.Дж. Чорли. М., 1971.
 23. Отечественные физико-географы и путешественники / Под ред. Н.Н. Баранского и др. М., 1959.
 24. Преображенский В.С., Александрова Т.Д. Материалы к истории отечественной географии ХХ века. Важнейшие события десятилетий (1890-1989 годы). М., 1994.
 25. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Максимова Л.В. География в меняющемся мире. Век ХХ. Побуждение к размышлению. М., 1997.
 26. Проблеми географії України: Матеріали наук. конф. Львів, 25–27 жовтня, 1994 р.: Львів, 1994.
 27. Рудницький С. Історія землезнання України. Ч. 1. Старі віки. Київ; Прага, 1925.
 28. Рудницький С. Політична географія України / Упоряд., передмова П. Штойка. Львів, 1998.
 29. Салищев К. Н. Основы картоведения. История картографии и картографические источники. М., 1962.
 30. Соціально-економічна географія світу / За ред. С.П. Кузика Тернопіль, 1998.
 31. Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. У 3 т. Київ;Луцьк, 2000.
 32. Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. праць. Луцьк, 1998.
 33. Фрадкин Н. Г. Географические открытия и научное познание Земли. М., 1972.
 34. Хаггет П. География: Синтез современных знаний. М., 1979.
 35. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. М., 1968.
 36. Харвей Д. Научное объяснение в географии. М., 1974.
 37. Черванев И. Г., Боков В. А. Землеведение: история, методология, учение о географической оболочке: Учеб. пособие. Харьков, 1993.
 38. Шаблій О. Академік С.Рудницький – фундатор української географії. Львів, Мюнхен, 1993.
 39. Шаблій О. І. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. Львів, 1996.
 40. Шаблій О. Історичні виміри української географії // Історія української географії. Всеукр. часопис. Тернопіль, 2000. Вип. 1. С. 7–15.
 41. Штойко П. Степан Рудницький (1877–1937). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1997.
 42. Экономическая география в СССР. История и современное развитие / Под ред. Н.Н. Баранского и др. М., 1965.
 43. Sirko M. Zarys historii kartografii. Lublin, 1999.

 Електронні ресурси

 1. Географія: історія, науковці, країни світу // http://geograf.at.ua
 2. Вікіпедія — вільна енциклопедія // www.uk.wikipedia.org
 3. Українська наукова інтернет-спільнота // www.nauka-online.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму