Історія України (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Федик І. І.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с, ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГРГ-11сдоцент Генега Р. Я.
ГРГ-12с
ГРГ-13сдоцент Федик І. І.
ГрХТ-11сдоцент Федик І. І.

Опис курсу

Мета: поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків  культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації. Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

Перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

Вміти:

 • Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного руху.
 • Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.
 • Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах, форми та засади функціонування української державності.
 • Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі.
 • Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.
 • Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.
 • Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.
 • Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України.
 • Визначати місце та роль українців у складі Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської (Австро-Угорської) монархії, Радянського Союзу та інших політичних утворень, наводити приклади українського вкладу в буття цих держав.
 • Визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.
 • Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).
 • Критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.

Рекомендована література

 • Акція «Вісла».Документи. ̶ Львів,1997.
 • Боплан Гійом Лавасер. Опис України. ̶ Київ,1990.
 • Великий голод в Україні 1932 ̶ 1933 років: У 4 т. ̶ Київ,2008.
 • Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. ̶  Київ, 1992.
 • Величко С. Літопис / Пер. з книжної української мови, комент. В.О.Шевчука. Відп. ред. О.В.Мишанич. ̶ Т.1. ̶  Київ,1991.
 • Винниченко В.К. Відродження нації. У 3 ч. – Київ,1990.
 • Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах /Упорядник С.Павленко. ̶ Київ,2007.
 • Герасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХУІІ ст. ̶ Львів,1994.
 • Головна Руська Рада (1848 ̶ 1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / За ред. О. Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник. ̶ Львів, 2002.Депортації. Західні землі України кінця 30 ̶ х – початку 50 ̶ х рр.: Документи, матеріали, спогади: У 3 т.  ̶  Львів,1996.
 • Голод 1921 ̶ 1923 років на Україні: Зб. документів і матеріалів. ̶ Київ,1993.
 • Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918 – 1920: Документи і матеріали: У 2 т. – Київ,2006.
 • Документы об освободительной войне украинского народа 1648 ̶̶Киев,1965.
 • Документи Богдана Хмельницького (1648 ̶ 1657) / Упорядники І.Крип’якевич та І.Бутич. ̶  Київ,1961.
 • Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів. ̶  Київ,2004.
 • Історія Русів. ̶  Київ,1991.
 • Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 ̶ 1920 роки)ю ̶  Київ,2007.
 • Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. ̶  Київ,Чернівці,2008.
 • Історія української Конституції. ̶  Київ,1997.
 • Історія українських політичних партій: Хрестоматія ̶ посібник. Кінець ХІХ ст. ̶  1917 р. – Ч.1 /Упорядник Корольов Б.І, Михальський І.С. – Київ,2004.
 • Історія української культури: Зб. документів і матеріалів. ̶ Київ,2000.
 • Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. ̶ Київ, 1990. ̶  Т. 1 ̶Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. ̶  Кн.1. ̶  Львів,1993; ̶  Кн.2. ̶  Львів,1997;  ̶  Кн. 3. ̶  Львів,2002.
 • Конституція України. ̶  К., 1996.
 • Літопис Руський. За Іпатським списком / Переклад Л.Махновця. ̶ Київ,1989.
 • Мельник Л.Г. Політична історія Гетьманщини ХУІІІ ст. у документах і матеріалах: Навч. посібник. ̶ Київ,1997.
 • Свод древнейших письменных свидетельств о славянах / Под редакцией Г.Г.Литаврина, Л.А.Гиндина. ̶ Т.2. ̶  Москва,1995.
 • Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 ̶ ̶ Київ,2003.
 • Міхновський М.І. Самостійна Україна: Промова. ̶  Київ,2002.Україна в ХХ столітті. 1900 ̶ 2000: Збірник документів і матеріалів.  ̶  Київ,2000.
 • Петлюра С. Статті. Листи. Документи. ̶  Т1. ̶ Нью ̶ Йорк,1956;  ̶  Т.2. ̶  Нью ̶ Йорк,1979;  ̶  Т.3. ̶  Київ,1999.
 • Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932 ̶ 1933 років в Україні в документах ГПУ ̶ НКВД. ̶ Київ,2008.
 • Селянський рух на Україні,1569 ̶ 1647 рр.: Зб. документів і матеріалів. ̶  Київ,1993.
 • Сергійчук В.І. Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944 ̶ 1953 рр.: нові документи. ̶ Київ,1998.
 • Сергійчук В. ОУН ̶ УПА в роки війни: Нові документи і ма­теріали. Київ, 1996.
 • Січинський В. Чужинці про Україну: вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. ̶ Київ,1992.
 • Скоропадський П. Спогади. ̶  Київ, Філядельфія,1995.
 • Україна в ХХ столітті.1900 ̶ 2000: Зб. док. і матеріалів. ̶  Київ,2000.
 • Українська політична еміграція 1919 ̶ 1945: Документи і матеріали. ̶  Київ,2008.
 • Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – Київ,1996 ̶
 • Універсали Богдана Хмельницького 1648 ̶ ̶ Київ,1998.
 • Універсали Івана Мазепи 1687 ̶ ̶ Львів,2002.
 • Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Програмові і довідкові матеріали / Упорядники В.Ф.Шевченко та ін. ̶ Київ,1993.
 • Український правозахисний рух: Документи й матеріали київської української громадської групи сприянню виконанню Гельсінських угод. ̶  Торонто, Балтимор,1979.
 • Чикаленко Є. Щоденник 1919 ̶ ̶ Київ,Нью-Йорк,2005.

 

Література:

 •  Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. сл. та коментарі В. Ульяновського. ̶ Київ, 1995.
 • Апанович О. Збройні сили України першої половини ХУІІІ ст. Київ,1969.
 • Баєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. ̶ К., 1994.
 • Баран В. Давні слов’яни. ̶ Київ,1998 /Україна крізь віки. ̶ Т.3.
 • Баран В., Токарський В. Україна: західні землі:1939 ̶ 1941. ̶ Львів,2009.
 • Баран В.Україна після Сталіна: нарис історії 1953 ̶ 1985. ̶ Львів,1992.
 • Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 ̶ 1953. Кн. 1 ̶ 2. Київ,1994.
 • Брайчевський М. Конспект історії України. ̶ Київ, 1993.
 • Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. ̶ К., 1989.
  29
 •  Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863 ̶ 1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Перекл. на укр. З. Борисюк. ̶ Київ, 1998.
 • Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793 ̶ 1830 рр. / З франц. перекл. З. Борисюк. ̶ Львів, 2007.
 • Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831 ̶ 1863) / З франц. перекл. З. Борисюк. ̶ Київ, 1996.
 • Бойко О. Історія України. ̶ Київ, 1999..
 • Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана. Київ, 1991.
 • Буковина: Історичний нарис / Відп. ред. В. М. Ботушанський. ̶ Чернівці, 1998. 58. Вегеш М. Карпатська Україна (1938 ̶1939). ̶ Ужгород, 1993.
 • Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України: У 2-х част. ̶ Київ, 2009. ̶ Ч. 1 ̶ 2.
 • Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – Київ, 1995.
 • Верига В.Визвольні змагання в Україні 1914 ̶ 1923 рр. У 2 т. ̶ Львів,1998.
 • Верстюк В. Махновщина. ̶ Київ, 1992.
 • Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946 ̶ 1947 рр. ̶ Київ, 1991.
 • Вулф Л. Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Перекл. з англ. С. Біленький за участи Т. Цимбала; наук. ред. Т. Цимбал. ̶ Київ, 2009.
 • В”ятрович В, Забілий Р., Деревяний І., Содоль П. Українська повстанська армія. Історія нескорених. ̶ Львів,2008.
 • Голобуцький В. Запорозьке козацтво. ̶ Київ, 1994.
 • Голубко В. Армія Української Народної Республіки. Утворення та боротьба за державу 1917 ̶ 1918. ̶ Львів,1997.
 • Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. ̶ Київ, 2003.
 • Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ ̶ ХХ ст. 2 ̶ е видання. ̶ Київ, 2000.
 • Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 ̶ 1886). ̶ Київ, 2006.
 • Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства // Вивід прав України. Львів, 1992.
 • Грушевський М. Ілюстрована історія України. ̶ Київ, 1990.
 • Грушевський М. Історія України ̶ Руси: В 11т., 12 кн. ̶ Київ, 1991 ̶ 1999.
 • Грушевський М. Новий період історії України. ̶ Київ, 1992.
 • Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Київ, 1990.
 • Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії / переклад з англ. Марії Габлевич, під ред. Олега Турія. ̶ Львів: Інститут історії Церкви Львівської Богословської академії, 2000.
 • Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ ̶ першої половини ХХ століть. ̶ Львів,2006.
 • Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. ̶ Київ, 1993.
 • Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. ̶ К., 1996.
 •  Давня історія України: В 3 т.. ̶ Т.1,2. ̶ Київ,1997 ̶ 1998.
 • Донців Д. Історія розвитку української державної ідеї. ̶ К.,1991.
 • Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ ̶ початку ХХ ст. ̶ Чернівці, 1999.
 • Дорошенко Д. Нарис історії України. ̶ Львів, 1991.
 • Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. ̶ Київ, 1993.
 • Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. ̶ Львів, 2002.
 • Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині ХІХ століття. ̶ Київ, 2007.
 • Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60 ̶ 80 ̶ х рр. // Сторінки історії України. ̶ Львів,1992.
 • Історія січових стрільців. ̶ Київ, 1992.
 • Історія українського селянства: Нариси в 2 ̶ х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. ̶ Київ, 2006. ̶ Том 1 ̶ 2.
 • Історія України в особах: IX ̶ XVIII ст. ̶ Київ, 1993.
 • Історія України в особах: XIX ̶ XX ст. ̶ Київ,1995.
 • Історія України/Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. ̶ Львів, 1996.
 • Історія України: нове бачення: У 2 т. /Під ред. В.Смолія. ̶ Київ,1995.
 • Історія української еміграції /За ред. проф. Б.Лановика. ̶ Київ,1997.
 • Історія української культури / За заг. ред. І.Крип’якевича. ̶ Київ,1994.
 • Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун. ̶ Львів, 2005.
 • Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. ̶ Київ, 1999.
 • Качараба С., Рожик М. Українська еміграція. Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини у 1890 ̶ 1914 рр. ̶ Львів, 1995.
 • Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. ̶ Київ, 1990.
 • Коваль М. Україна: 1939 ̶ 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. ̶ Київ, 1995.
 • Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760 ̶ 1830. ̶ Київ, 1996.
 • Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII ̶ початок ХХ століття). ̶ Київ, 2000.
 • Конквест Р. Жнива скорботи. ̶ Київ, 1993.
 • Косик В. Україна і Німеччина у 2-й світовій війні. ̶ Париж; Нью- Йорк; Львів, 1993.
 • Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист. ̶ биогр. очерк В. А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича. 2 ̶ е изд. ̶ Киев, 1990.
 • Костомаров М. Історія України в життєписях визначнійших єї діячів. ̶ Київ, 1991.
 • Котляр М.Ф.Як і чому настала роздробленість на Русі (ХІІ ̶ ХІІІ ст.). ̶ Київ,1998 //НАН України. Ін ̶ т історії України. Історичні зошити.
 • Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнолов’янської цивілізації. ̶ Київ, 1995.
 • Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. ̶ Київ, 1996.
 • Котляр М. Данило Галицький. Біографічний нарис. ̶ Київ,2002.
 • Крижановська О. О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30 ̶ 50 ̶ х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно ̶ політичний світогляд, соціальний темперамент) / НАН України. Інститут історії України. ̶ Київ, 2008.
 • Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. ̶ Львів, 1990.
 • Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. ̶ К., 1984.
 • Крип’якевич І.,Гнатевич Б.,Стефанів З. таін. Історія українського війська. ̶ Львів, 1992.
 • Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. ̶ Чернівці, 2000.
 • Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. ̶ Івано-Франківськ, 1993.
 • Кульчицькип С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 ̶ 1928). ̶ Київ, 1996.
 • КульчицькийС. Ціна «великого перелому». ̶ К., 1991.
 • Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. ̶ К., 1989.
 • Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців. ̶ Тернопіль,2005.
 • Лисяк ̶ Рудницький І. Історичні есе: У 2 ̶ х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. ̶ Київ, 1994. ̶ Т. 1 ̶ 2.
 • Литвин М„ Науменко К. Історія галицького стрілецтва. ̶ Львів,1991.
 • Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. ̶ Львів, 1995.
 • Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. ̶ Київ, 1993.
 • Наливайко Д. Козацька християнська республіка. ̶ Київ,1992.
 • Нариси історії державної служби в Україні / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України. ̶ Київ, 2008.
 • Нариси історії Закарпаття / Відп. ред. і керівник авт. кол. І. Гранчак. ̶ Ужгород, 1993. ̶ Т. 1 (З найдавніших часів до 1918 року).
 • Нахлік Є. Доля ̶ Los ̶ Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. ̶ Львів, 2003.
 • Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 11/12. ̶ Київ, 2007. ̶ Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія; Т. 2: Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша.
 • . Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба /ред. Л.Винар. ̶ НьюЙорк,Київ,Львів,2001. 132. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. ̶ Київ,1994.
 • Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. ̶ Київ,2001. Полещук Т. Історія Росії ХІХ ̶ початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун. ̶ Львів, 2008.
 • Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. ̶ Київ, 2008.
 • Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ ̶ початку ХХ ст. ̶ Черкаси, 2007.
 • Реєнт О. Павло Скоропадський. ̶ Київ,2003.
 • Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ ̶ ХІІІ вв. ̶ 2-е изд. ̶ Москва,1993. 138. Сарбей В. Г. Національне відродження України. ̶ Київ, 1999. ̶ [Україна крізь віки. ̶ Том 9].
 • Сергійчук В. Симон Петлюра. ̶ Київ,2009.
 • Світленко С. І. Народництво в Наддніпрянській Україні 60 ̶ 80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. ̶ Дніпропетровськ, 1999.
 • Смолій В., Степанков С. Богдан Хмельницький. ̶ Київ, 1995.
 • СубтельнийО. Мазепинці. ̶ Київ, 1994.
 • Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно ̶ політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті). ̶ Львів, 2003.
 • Толочко П.П. Київська Русь. ̶ Київ,1996.
 • Толочко П. Ярослав Мудрий. ̶ Київ,2002.
 • Українці Холмщини і Підляшшя. Збірник наукових праць. – Луцьк,2008.
 • Цьолнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. ̶ Львів, 2001.
 • Шаповал Ю. Людина і система: Штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні. ̶ Київ, 1994. 149. Шаповал Ю. М.С.Хрущов на Україні. ̶ Київ, 1990.
 • Шаповал Ю. Україна 20 ̶ 50 ̶ х років. ̶ Київ, 1993.
 • Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. ̶ Київ,1990.
 • Шандра В. С. Генерал ̶ губернаторства в Україні: ХІХ ̶ початок ХХ століття. ̶ Київ, 2005.
 • Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. ̶ Львів,1999.
 • Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Перекл. з англ. Г. Касьянов. ̶ Київ, 1998.
 • Яворницькип Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. ̶ Київ, 1990 ̶ 1991.
 • . Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України. ̶ Київ, 2008.
 • Armstrong J. Ukrainian Nationalism. 2-nd ed. ̶ New York,1963.
 • Borek P.Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie. ̶ Kraków,2002. 159. Borys J. The Russian Communist Party and the Sovitization of Ukraine. ̶ Stokholm,1960. 160. Grünberg K. Sprengel B. Trudne sąsiedstwo. Stosunki polsko ̶ ukraińskie w X ̶ XX wieku. ̶ Warszawa,2005.
 • Himka J. ̶ P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. ̶ Edmonton,1988.
 •  Historia Europy Środkowo ̶ Wschodniej. Redakcja:Jerzy Kłoczowski. ̶ T.1,2. ̶ Lublin,2000. 163. Motyl Alexander J. Ukrainian Nationalist Political Violence in Inter-War Poland, 1921 ̶ 1939. In:East European Quartely,Spring,1985.
 • Motyl Alexander J.The turn to the Right: The ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919 ̶ 1939. ̶ New York,1980.
 • The Ukraine, 1917 ̶ 1921. A study in revolution / Edited by Taras Hunczak. ̶ [Monographseries/ Harvard Ukrainian Research Institute]. ̶ Cambridge,1977.
 • Sierczyk W. Historia Ukrainy. ̶ Wrocław,Warszawa,Kraków,2001.

 

Інформаційні ресурси

 • . Історико ̶ культорологічні та лінгвістичні нариси http://ukrainaforever.narod.ru/
 • Державний комітет архівів України http://archives.gov.ua
 • Інститут суспільних досліджень http://www.ukrterra.com.ua/
 • Ізборник. Історія України IX ̶ XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. http://izbornyk.org.ua/
 • Інститут історії України НАН України www.history.org.ua
 • Український історичний портал http://www.history.com.ua
 • Український воєнно ̶ історичний форум http://www.milua.org
 •  Нариси історії України http://history.franko.lviv.ua
 •  Історія України http://www.uahistory.cjb.net/
 •  Козацтво XV–XXI ст. http://www.cossackdom.com/
 • Українська історична бібліотека http://www.ukrhistory.narod.ru/
 •  Голодомор в Україні 1932–1933 рр. http://golodomor.ukrinform.com
 •  Воєнна історія http://warhistory.ukrlife.org/
 • History of Cossacks XV ̶ XXI cent. http://www.cossackdom.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історія України

Завантажити силабус