Історія української культури (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Власевич Т. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с, ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сдоцент Власевич Т. В.
ГРГ-12сПасічник І. Я.
ГРГ-13сГалуйко Р. М.
ГрХТ-11сМандрищук Л. А.

Опис курсу

Мета: вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.

Завдання: ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • суть, зміст поняття культура, структуру та функції культури;
 • головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації та репрезентанти української культури;
 • процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід від одного періоду української культури до іншого;
 • визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів української культури (у архітектурі, художньому та образотворчому мистецтві, літературі);
 • світоглядні засади визначних представників української культури різних періодів, їх здобутки, досягнення, особливості діяльності в процесі культурно-історичного поступу;
 • місце та значення української культури в системі світової культури;
 • зіставлення культурних явищ національної культури з відповідними процесами та періодами світової культури;
 • світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській культурі.

Уміти:

 • пояснити суть феномену культури, її роль у людській життєдіяльності, способи набуття, збереження та передачі базових цінностей культури;
 • аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та становлення української культури;
 • характеризувати, вміти пояснити та наводити приклади чільних здобутків та пам’яток культури України;
 • порівняти (зіставити, знайти спільне) особливості різних культурних періодів;
 • наводити найвизначніші культурно-мистецькі пам’ятки та імена видатних представників того чи іншого періоду історії культури України;
 • визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації, пояснити історичну специфіку української національної культурної традиції;
 • аналізувати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій та сучасних культурологічних процесів, які стосуються як історії української, так і світової культури;
 • обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної спадщини України, а також турбуватися про збереження та примноження національної культурної спадщини.

Рекомендована література

Основна

 •  Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч.
  посіб. / В. Білоцерківський, В. Шейко. – К. : Знання, 2009. – 413 с.
 • Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. / О.
  Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.
 • Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник, М.В.
  Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред. проф. В.П. Мельника, проф. М.В.Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –482 с.
  Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. – Львів : ЛНУ імені Фвана Франка, 2011. – 120 с.
 • Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те
  видання. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.
 • Історія української культури: у 5 томах. – К. : Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–1245 с.
 • Історія української культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О.
  Сова, Ж.В. Мина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. –353 с.
 •  Історія української культури : словник-довідник : навчальний посібник /В.В. Анісімов. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 319 с.
 • Українська та зарубіжна культура: навч. посібник./ Дещинський Л.Є.,Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с.
 • Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури / В. Шейко, Л.Тишевська. – К. : Кондор, 2006. – 258с.

Допоміжна

 • Баран В., Баран Я. Походження українського народу. / В. Баран, Я. Баран. – К., 2002. – 403 с.
 • Відейко М. Трипільська цивілізація./ М. Відейко. – К., 2003. – 184 с.
 • Гнатюк В. Нарис української міфології. / В. Гнатюк. – Львів, 2000.
 • Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні./ Б. Михайлов. – К., 2003. – 152 с.
 • Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
 • Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та
  біогр. нариси А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. –640с.
 • Чижевський Д. Українське літературне бароко./ Д. Чижевський. – К.: Обереги, 2003. – 575 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історія української культури (241)

Завантажити силабус