Історія української культури (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Власевич Т. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сдоцент Власевич Т. В.
ГРГ-12сГалуйко Р. М.
ГРГ-13сПасічник І. Я.

Опис курсу

Мета: вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.

Завдання: ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • суть, зміст поняття культура, структуру та функції культури;
 • головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації та репрезентанти української культури;
 • процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід від одного періоду української культури до іншого;
 • визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів української культури (у архітектурі, художньому та образотворчому мистецтві, літературі);
 • світоглядні засади визначних представників української культури різних періодів, їх здобутки, досягнення, особливості діяльності в процесі культурно-історичного поступу;
 • місце та значення української культури в системі світової культури;
 • зіставлення культурних явищ національної культури з відповідними процесами та періодами світової культури;
 • світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській культурі.

Уміти:

 • пояснити суть феномену культури, її роль у людській життєдіяльності, способи набуття, збереження та передачі базових цінностей культури;
 • аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та становлення української культури;
 • характеризувати, вміти пояснити та наводити приклади чільних здобутків та пам’яток культури України;
 • порівняти (зіставити, знайти спільне) особливості різних культурних періодів;
 • наводити найвизначніші культурно-мистецькі пам’ятки та імена видатних представників того чи іншого періоду історії культури України;
 • визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації, пояснити історичну специфіку української національної культурної традиції;
 • аналізувати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій та сучасних культурологічних процесів, які стосуються як історії української, так і світової культури;
 • обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної спадщини України, а також турбуватися про збереження та примноження національної культурної спадщини.

Рекомендована література

 • Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура : навч. посібник. / С. Абрамович, М. Чікарькова.  – Львів : Світ, 2004. – 344 с.
 • Анучина Л., Гребенюк Н., Лисенко О. Українська та зарубіжна культура. / Л. Анучина, Н. Гребенюк, О. Лисенко.  – Х. : Одіссей, 2006. – 375 с.
 • Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч. посіб. / В. Білоцерківський, В. Шейко.  – К. : Знання, 2009. – 413 с.
 • Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. / В. Бокань, Л.Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.
 • Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. / О. Висоцький.  – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.
 • Виткалов В., Митровка М. Українська культура: навчально-методичний посібник. /В. Виткалов, М. Митровка. – Рівне : Волинські обереги, 2001.– 168 с.
 • Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Рижко В. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти. / В. Греченко, І.Чорний, В. Кушнерук, В. Рижко. – К. : Літера, 2000. – 464с.
 • Заєць І. Витоки духовної культури українського народу / І. Заєць. – Вінниця : Континент-Прим, 2006.
 • Історія світової та української культури : підручник для вищ. закл. освіти / В.А. Греченко та ін. – К. : Літера ЛТД, 2005. – 464 с.
 • Історія української архітектури / Ред. В.І. Тимофієнко.– К. : Техніка, 2003.– 472 с.
 • Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. – Львів : ЛНУ імені Фвана Франка, 2011. – 120 с.
 • Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.
 • Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К. : Вища шк., 2000. – 607с.
 • Історія української культури: у 5 томах. – К. : Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–1245 с.
 • Історія української культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 353 с.
 • Історія української культури : навчальний посібник / О.З. Кендус, В.І. Клок. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 235 с.
 • Історія української культури : словник-довідник : навчальний посібник / В.В. Анісімов. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 319 с.
 • Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / С.М. Клапчук та ін. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 351с.
 • Крвавич Д., Овсійчук В., Черепанова С. Українське мистецтво : навч. посібн. : У 3 ч. / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова // Передмова проф. В.Скотного. –  Львів : Світ, 2003. –  Ч.1. –256 с.
 • Крвавич Д., Овсійчук В., Черепанова С. Українське мистецтво : навч. посібн.: У 3 ч. / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова //  Передмова проф. С. Павлюка.  –  Львів : Світ, 2004. –  Ч.2. – 268 с.
 • Крвавич Д., Овсійчук В., Черепанова С. Українське мистецтво : навч. посібн.: У 3 ч. / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова. –  Львів : Світ, 2005. – Ч.3. – 268 с.
 • Культура і побут населення України: навч. посібник / В.І. Наулко та ін.. – 2-е вид., доп. та перероб. – К. : Либідь, 1993. – 288с.
 • Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича . – К. : Знання, 2007. –  567 c.
 • Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів : Світ, 2005. – 568 с.
 • Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 141с.
 • Попович М. Нарис історії культури України./ М.Попович. – К. : АртЕк, 2001. – 728с.
 • Семчишин М. Тисяча років української культури./ М. Семчишин. – К., 1996. – 689 с.
 • Сінькевич О.Б. Основи культуроогії підручник / О.Б. Сінькевич. – Київ : Ін Юре ; Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –  310 с.
 • Сучасна культура України : (друга половина XX – початок XXI ст.) : навчально-методичний посібник з курсу “Історія української культури” / М.М. Міщенко. –  Харків : Лідер, 2014. – 156 с.
 • Українська культура: історія і сучасність: навч. посібник/ За ред. Черепанової С.О. – Львів : Світ, 1994.– 456 с.
 • Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К. : Либідь, 1993. – 592с.
 • Українська та зарубіжна культура : навч. посібник. / Закович М.М., Зязун І.А., Семашко О.М. та ін. – К. : Товариство «Знання», 2000. – 622с.
 • Українська та зарубіжна культура: навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с.
 • Українська та зарубіжна культура : навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.
 • Українська художня культура : навч. посіб. / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К. : Либідь, 1996. – 416с.
 • Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук та ін. – К. : Вид. Центр «Просвіта», 2006. – 296с.
 • Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХст. / НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 2000. – 240с.
 • Хоменко В. Українська і світова культура: підр. / В. Хоменко. – К. : Вид-во «Україна», 2003. – 336с.
 • Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури  / В. Шейко, Л. Тишевська. – К. : Кондор,   – 258с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус