Історія індустрії туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Красько А. Б.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сдоцент Красько А. Б.
ГРГ-42сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними періодами розвитку індустрії гостинності, передумовами, що призвели до формування наукової основи виникнення індустрії гостинності. А також формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно основ організації індустрії гостинності на світовому, національному та регіональному рівнях.

Завдання курсу: – ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом індустрії гостинності, історичним розвитком підприємств гостинності

; – засвоєння історичних етапів становлення індустрії гостинності;

– ознайомлення з сучасними тенденції та станом сфери готельноресторанного бізнесу;

– формування навичок роботи з літературними джерелами й нормативно-правовими матеріалами по державному регулюванню готельно-ресторанної справи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

– понятійний апарат індустрії гостинності;

– історичі етапи становлення індустрії гостинності;

– історію появи перших готельних мереж;

– типологію і класифікацію засобів розміщення туристів;

– історію розвитку закладів ресторанного господарства;

– компоненти міжнародної індустрії гостинності, їх структуру і взаємозв’язок;

– основні тенденції в розвитку готельно-ресторанної індустрії;

– послуги індустрії гостинності;

– основні інновації в сучасній індустрії гостинності;

– стратегію розвитку індустрії гостинності в Україні і світі. вміти:

– володіти професійною термінологією і визначеннями, що використовуються під час надання послуг в індустрії гостинності;

– застосовувати на практиці основні принципи та правила високоякісного обслуговування;

– визначати підходи і манери обслуговування споживачів різних психологічних типів поведінки;

– розробляти стандарти культури обслуговування в сфері готельноресторанної справи.

У ході вивчення дисципліни студенти мають набути такі фахові компетентності:

– здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, розуміти та поважати представників інших культур, застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних обов’язків;

– володіти загальними принципами індивідуального підходу до споживачів (гостей) закладів індустрії гостинності, зокрема забезпечення належного рівня якості продукції та послуг.

Рекомендована література

Базова

 • 1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.
 • 2. Байлик С.І. Організація готельного господарства: підручник / С.І. Байлик, І.М. Писаревський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с.
 • 3. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: 3б. наук. праць. – К., 2001. – 238 с.
 • 4. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельноресторанному господарстві: підруч. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2018. 487 с.
 • 5. Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій : для студ. 1 курсу всіх форм навч. за напр. підгот. 6.140101 – «Готельноресторанна», 6.030601 –«Менеджмент» / О. М. Кравець ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 99 c.46
 • 6. Круль Г.Я. Основи готельної справи: навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2011. 368 с.
 • 7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.
 • 8. Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 366 с.
 • 9. Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир Мазур // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Т. 14(3). – С. 273-284.
 • 10. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія і практика. навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 472 с.
 • 11. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с.
 • 12. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • 13. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.Допоміжна
 • 1. Завадинська, О. Ю. Організація ресторанного господарства за кордоном [Текст] : навч. посібник / О. Ю. Завадинська, Т. Є. Литвиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 200 с.
 • 2. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк В. Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 300 с.
 • 3. Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №12. – С.96-100.
 • 4. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного процесу 2003 года: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: 11.00.02 / О.О. Любіцева. – К., 2003. – 29 с.
 • 5. Мельниченко О.А. Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання / О.А.Мельниченко, Л.Ю. Величко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Ма¬гістр”, 2015. – №4. – С.3-9.
 • 6. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 348 с.
 • 7. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: наук. праць. – К.: КНТЕУ, 2003. – 303 с.
 • 8. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ. / С.Г. Осика, В.Т. П’ятницький, О.В. Оніщук та ін. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.
 • 9. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). Серія «Гостинність»: посіб. К.: КУТЕП, 2004. 163 с.
 • 10. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: Афіша. 2005. – 336 с.
 • 11. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах. К.: Альтерпрес. 2009. 447 с.
 • 12. Ткаченко Т.І. та інші. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика: монографія. К.: КНТЕУ, 2012. 728 с..
 • 13. Україна: конкурування в світовій економіці – Стратегії успіху / Агентство США з міжнародного розвитку USAID UKRANE. – К. : [б. в.], 2005. – 172 с.
 • 14. Устименко Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. – К. : Аль- терпрес, 2005. – 320 с. 8. Холловей Дж. Туристический бизнес : пер. с 7-го анг. изд. / Холловей Дж., Тейлор Н. – К. : Знання, 2007. – 798 с.
 • 15. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./ За ред. проф.. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. К.: Вища школа, 2001. 237 с.
 • 16. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / Школа І. М. – Чернівці : [б. в.], 2003. – 662 с. 10. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.Інформаційні ресурси
 • 1. Всесвітня Туристстична Організаціїя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org..
 • 2. Все о туризме. Туристическая библиотека. Туризм в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/
 • 3. Все про туризм – туристична бібліотека. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infotour.in.ua/.
 • 4. Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.mincult.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус