Геоморфологічне прогнозування

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Горішний П. М.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грнм-51доцент Горішний П. М.
Грнм-52доцент Горішний П. М.
Грнм-53доцент Горішний П. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “ Інженерно-геоморфологічне прогнозування ” є навчити студентів основ інженерно-геоморфологічного прогнозування, методів прогнозування екзогенних та ендогенних  інженерно-геоморфологічних (інженерно-геологічних) процесів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інженерно-геоморфологічне прогнозування” є ознайомити із головними поняттями інженерно-геоморфологічного прогнозування; пояснити суть інженерно-геоморфологічних систем; проаналізувати умови і чинники розвитку екзо- та ендогенних процесів; висвітлити методику інженерно-геоморфологічного прогнозування.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

теоретичні засади інженерно-геоморфологічного прогнозування; основні закони інженерно-геоморфологічних систем, їх класифікацію; умови і чинники сучасних морфодинамічних процесів.

вміти:

визначати вплив окремих чинників на просторові і часові закономірності прояву інженерно-геоморфологічних процесів; використовувати методи інженерно-геоморфологічного прогнозування.

Рекомендована література

  • Каган А.А. Инженерно-геологическое прогнозирорование / А.А. Каган – М.: Недра, 1984.
  • Кравчук Я.С. Iнженерно-геоморфологiчне картографування /Я.С. Кравчук – Львiв: Світ, 1991.
  • Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону / Я.С. Кравчук, Г.І. Рудько – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002.
  • Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинаміка / В.Д. Ломтадзе – Ленинград: Недра, 1977.
  • Миханков Ю.М. Прогнозирование изменений геоморфологических систем при техногенном воздействии / Ю.М. Миханков, Б.Г. Федоров – Ленинград, 1984.
  • Ревзон А.Л. Инженерно-геоморфологическое картографирование по данням схемки из космоса с использованием вероятностно-статистических оценок / А.Л. Ревзон // Геоморфология. – 1984, № 3. – С. 36-43.
  • Симонов Ю.Г. Инженерная геоморфология (Основания для инженерной оценки рельефа) / Ю.Г. Симонов, В.И. Кружалин – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1989.

Матеріали

Конспект лекцій з курсу “Геоморфологічне прогнозування” (доц. Горішний П.М.)