Інженерне обладнання будівель

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Клапчук М. В.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРГ-21сКлапчук М. В.
ГРГ-22сКлапчук М. В.
ГРГ-23сКлапчук М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування вмінь та навичок з інженерного обладнання споруд у межах діяльності фахівця сфери готельно-ресторанного господарства. Набуття навичок щодо виконання основних функцій спеціаліста в цій сфері. Опанування вмінням приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів готельно-ресторанного господарства вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів готельно-ресторанного господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– ознайомитись з основними організаційними формами будівництва та інноваційними процесами в будівництві;

– вивчити загальні відомості про будівлі і споруди та їх конструктивні схеми і елементи;

– знати конструктивні особливості елементів готельно-ресторанних будівель;

– вивчити основні види і характеристики будівельних та оздоблювальних матеріалів;

– ознайомитись з основами будівельного проектування;

– знати види інженерного обладнання будівель, методи його установки та експлуатації;

– засвоїти особливості технічної експлуатації будівель і споруд;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :
– загальні відомості про будівлі і споруди готельно-ресторанного комплексу;

– планувальну організацію приміщень будівель та споруд готельних комплексів;

– основні конструктивні елементи будівель і споруд, будівельні матеріали та конструкції, види оздоблювальних матеріалів для будівель готельно-ресторанних комплексів;

– вимоги до планувальної організації території підприємств індустрії гостинності різної категорії та види, методи установки і експлуатації обладнання.

вміти :

– читати креслення будівель і споруд;

– розбиратись у проектній технічній документації на об’єкти готельних комплексів та ресторанів;

– підбирати на основі даних досліджень про ґрунти необхідну конструкцію фундаментів;

– на основі вимог до заданого об’єкта підібрати конструктивні матеріали для елементів будівлі (стіни, перегородки, перекриття, дахи і покрівлі та інші);

– на основі експлуатаційних вимог вміти підібрати необхідні для конкретного випадку будівельні матеріали, обладнання та здійснити контроль за якістю виконаних робіт;

– вірно підібрати необхідні оздоблювальні матеріали для готельно-ресторанних комплексів; – проектувати заклади готельно-ресторанного господарства.

Рекомендована література

Базова

 • Будівельне матеріалознавство: Підручник. – К.: ТОв УВПК «ЕксОБ», 2004. – 704с.
 • ДБН 360.92** (із змін. № 1 – 10). Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень. – К.: Мінінвестбуд України, !992. – 65с.
 • ДБН А 2.2 – 3 – 2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. – К.: Держбуд України, 2004. – 35с.
 • ДБН А.2.2. – 3 – 2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд. – К.: Держком України з будівництва та архітектури, 2003. – 9 с.
 • ДБН А.3.1. – 3 – 94.Проприйняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – К.: Держкоммістобудування України, 1994. – 29 с.
 • ДБН В.2.2.-9 – 99. Громадські будинки і споруди. Основні положення. – К.:Держбуд України, 1999. – 46 с.
 • ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. – К.: Держспожив стандарт України, 2004. – 12 с.
 • ДСТУ Б А.2.4.-7 – 95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
 • Ежемесячный науч.-техн. и производ. Ж. «Строительные материалы.»  Карсекін В.І. Проектування підприємств громадського харчування./ Карсекін В.І – К.: Вища школа 1992. – 241с.
 • Клименко Є.В Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд./ Клименко Є.В. Навчальний посібник – К.: Центр навч. Л-ри, 2004. – 304 с.
 • Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. / Кравченко В.С. Підручник. – К.: Кондор. 2007. – 288 с.
 • СНиП 2.01.02 – 85. Противопожарные нормы. – М.: Госком СССР по делам строительства., 1986. – 8с.
 • СНиП 2.04.01 – 85. Внутренний водопровод и канализация. – М.: Госком СССР по делам строительства, 1986. – 56 с.
 • СНиП ІІ –Л.8.71. Предприятия общественного питания. Нормі проектирования. – М.: Изд-во лит. По строительству, 1972. – 32 с.
 • Справочник современного строителя./ Л.Р. Мильян и др.; Под общ. Ред.. Л.Р. Мильяна – узд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 540 с.
 • Сучасні композиційні будіельно-оздоблюванні матеріали: Підручник. К.: КНУБА, 2005. – 512 с.
 • Шаповал С.Л. Основи будівництва / С.Л. Шаповал за ред.. АА Мазаракі – К.: Київ нац..торг.-екон. ун-т, – 2007. – 186 с.
 • Шаповал С.Л. Громадське будівництво / С.Л. Шаповал. Курс лекцій. КНТЕУ, 2010. – 208 с.Додаткова література
 • ДБН А.2.3.-1 – 99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – К.: Держбуд України, 1999.
 • ДБН В.2.5-20 – 2001. Газопостачання.
 • ДБН В.2.5-23 – 2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.
 • ДБН В.2.5-78.11.01 – 2003. Системи сигналізації охоронного призначення.
 •  ДСТУ Б А.2.4-2 – 95. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. – К.: Держбуд України 1995.
 • Нормативні документи з птань обстежень, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд / Держком будівництва, архітектури та Держнаглядохоронпраці України. – К.: 1997. – 145 с.
 • Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 трав. 1997 р. № 409.

Інформаційні ресурси

 • Наукова та навчальна література
 • Періодичні фахові видання
 • Інформаційні довідники
 • Путівники, карти .
 • Ресурси мережі Інтернет

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус