Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська рівень В1)) 242

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ГРТ-11сКомар Р. І.
ГРТ-12сдоцент Саламаха М. Я.
ГРТ-13сдоцент Рубель Н. В.
ГРТ-14сІвасів Н. С.
264ГРТ-11сКомар Р. І.
ГРТ-12сдоцент Саламаха М. Я.
ГРТ-13сдоцент Рубель Н. В.
ГРТ-14сІвасів Н. С.
364ГРТ-21сІвасів Н. С.
ГРТ-22сдоцент Рубель Н. В.
464ГРТ-21сІвасів Н. С.
ГРТ-22сдоцент Рубель Н. В.

Опис курсу

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів іншомовної професійної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає B1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетентності передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі в соціально-побутовій та соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іноземної мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, формування у студентів здатності будувати ефективну мовленнєву діяльність, конструювати ефективну мовленнєву поведінку.

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається.

Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови, нормами їх мовленнєвої поведінки, включаючи норми мовленнєвої поведінки у тому числі в діловій та професійній сферах..

Зміст іншомовної професійної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому. Разом з тим, практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.

Завдання курсу: формувати у студентів рецептивні і продуктивні уміння і навички у видах мовленнєвої діяльності:

 1. Аудіювання

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання англійської мови за рівнем В1, студенти повинні сприймати на слух і розуміти різні за змістом, мовним складом та тривалістю звучання аудіо тексти з тематики, передбаченої програмою курсу: фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми тощо. Одним із завдань є розуміння іншомовного мовлення у стандартних ситуаціях ділового та професійного спілкування.

 1. Читання

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання англійської мови за рівнем В1, студенти повинні демонструвати здатність:  читати незнайомий тексти різних жанрів: уривки з художніх творів, біографії, тексти розважального характеру, особисті та ділові листи, документи, статті із газет і журналів, інструкції, рекламні оголошення та ін., у яких використовуються різні форми представлення інформації: діаграми, малюнки, таблиці, графіки та схеми із належною швидкістю і після одного прочитання розуміти його фактичний змісті структуру; аналізувати та критично оцінювати отриману інформацію; співвідносити текст із особистим життєвим досвідом; узагальнювати інформацію, розміщену в різних частинах тексту; ділити текст на частини; – встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між реченнями, абзацами; виділяти в прочитаному головну ідею і деталі; визначати тему та головну ідею тексту; добирати заголовки до тексту і його частин; ставити запитання до прочитаного й відповідати на них; висловлювати власну думку, ставлення до прочитаного; формулювати гіпотези і висновки, використовувати прочитане в різних комунікативних ситуаціях; використовувати читання як засіб здобуття нових знань для подальшого навчання.

 1. Говоріння (діалогічне, монологічне, полілогічне)

А. Монологічне мовлення.

Завдання курсу передбачають логічне структурування студентами усного мовлення та вживання лексичних одиниць, що вивчаються на цьому курсі. Студенти повинні вміти здійснювати повідомлення, висловлюючись у рамках тематики програми, а також коментувати прочитані та прослуханітексти, переглянутівідеосюжети з використаннямлексичних одиниць, які вивчаються на цьому курсі.

Б. Діалогічне мовлення.

Завдання курсу передбачають логічну побудову студентами діалогічного мовлення. Студенти повинні користуватися і самостійно будувати різні функціональні  різновиди діалогів на основі різноманітних комунікативних а ситуацій та у різних сферах спілкування.

В. Полілогічне мовлення.

Завдання курсу передбачають активну участь студентів у полілогічному мовленні. Студенти повинні брати участь у бесідах та дискусіях проблемного характеру з використанням інформації з різних функціональних різновидів текстів, зокрема – діалогів, складених на основі різноманітних комунікативних сфер та ситуацій спілкування.

 1. Письмо

Завдання курсу передбачають досягнення майбутніми фахівцями  комунікативної компетенції, яка забезпечує вміння іншомовного професійного спілкування за допомогою письма. Студенти повинні вміти написати короткі повідомлення за вказаною темою, написати лист на тему, яка передбачена  навчальною програмою, скласти нотатки та текст-опис, заповнити анкету чи формуляр, написати есе, статтю чи коментар у рамках програмового матеріалу, який вивчається у цьому курсі.

Рекомендована література

Основна:

 •  Heyderman E., May P. Cambridge Complete PET (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 239 p.
 • Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3-тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
 • Івасів Н., Рубель Н. English for students of tourism: навчальний посібник. Львів: Друкарня СПД Мойса С.В., 2017. – 112 с.
 • Strutt P. English for International Tourism. /Intermediate/. – Pearson Education Limited, 2003

Додаткова:

 • Evans, Virginia Round Up 5. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
 • Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Pre-intermediate – Intermediate/. – Cambridge University Press, 2003.
 • Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. –Львів: ПАІС, 2010.
 • Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008
 • Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів:Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 • Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 • Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 • Williams, Brian; Williams, Brenda. World Book Looks at Wonders of the World. – Chicago: World Book, Inc., 1997
 • Wyatt, Rawdon. Check your English Vocabulary for Leisure, Travel and Tourism. –Second edition. – London: A & C Black, 2007.
 • Dictionary of Leisure Travel and Tourism. / [Heather Bateman, Emma Harris, Katy McAdam]. – Third edition. – London: A & C Black, 2006.
 • Мальська М.П., Микитенко Н.О., Котловський А.М. Англо-український словник термінів сфери туризму. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, «Вектор», 2014. – 444 с.
 • Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. –Pearson Education Limited, 2003.
 • Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1. Grammar and Vocabulary. – Oxford:Macmillan, 2007.

Інтернет-ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму