Інфраструктура туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Манько А. М.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Манько А. М.
ГРТ-42сдоцент Манько А. М.
ГРТ-43сдоцент Манько А. М.

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю, принципами та технологією інфраструктури туризму;
 • формування у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок з методики турпланування  та тур-проектування;
 • сформувати необхідні навички і вміння розробляти тури та маршрути.

Завдання:

 • ознайомлення з термінологією, понятійним апаратом інфраструктури туризму
 • визначення сутності і принципів інфраструктури туризму;
 • вивчення технології та методики турпланування та тур-проектування;
 • ознайомлення з особливостями просування турів на ринку
 • забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат інфраструктури туризму, технології та методику розробки турів та їх просування на туристичному ринку.

вміти: розробляти тури та маршрути з урахуванням попиту та побажань туристів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Інфраструктура туризму” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 12 с.
 • Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Інфраструктура туризму” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 11 с.
 • Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Інфраструктура туризму” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 15 с.

 Базова:

 •  Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 288 с.

Допоміжна:

 • Балабанов И.Т. Экономика туризма. М., Финансы и статистика, 1999.
 • Гуляєв В.Г. Организация турист ской деятельности. – М., 1996. – С. 50.
 • Зорин И.В, Квартальонов В.А. Энциклопедия туризма: – М., 2000. – С.302.
 • Ильина Е.Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., Финансы и статистика, 2002.
 • Квартальнов В. А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность. К.: Высшая школа, 1989.
 • Квартальонов В.А. Туризм. – М., 2000. – С.71.
 • Крачило Н П. Георафия туризма. Учебное пособие. К.: Вища школа, 1987.
 • Мальська М.П., Худо В. В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. − Львів. − Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. − 360 с.
 • Косаченко Н. А. Умови і якість розвитку внутрішнього туризму в Україні.
 • Уокер Д. Введение в гостепримство. М., Юнити, 1999

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус