Інфраструктура готельного і ресторанного господарства

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Філь М. І.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРГ-11с
ГРГ-12с
ГРГ-13с

Опис курсу

Результативність діяльності будь-якого підприємства і, в тому числі, підприємства готельного і ресторанного господарства, визначається не лише рівнем організації його основних виробничих процесів. В умовах подальшого вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають питання раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства. Необхідними умовами нормального перебігу виробничого процесу на підприємстві є: підтримання у робочому стані обладнання, машин та устаткування; інформаційне та кадрове забезпечення; своєчасне постачання сировини та матеріалів; забезпечення електроенергією, теплопостачанням; виконання транспортних операцій тощо. У зв‘язку з цим фахова підготовка студентів передбачає поглиблене вивчення питань організації діяльності інфраструктурних підрозділів підприємства готельного і ресторанного господарства.

Мета навчальної дисципліни «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства» – надати студентам належні теоретичні знання щодо основ організації інфраструктурних підрозділів підприємства готельного і ресторанного господарства та розвинути практичні навички вирішення задач оптимізації забезпечення виробництва необхідними ресурсами, обґрунтування вибору постачальників, організації транспортних та складських процесів тощо.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій інфраструктури готельного і ресторанного господарства; опанування методологічного апарату організації інфраструктури готельних та ресторанних закладів, набуття здібностей до творчого пошуку напрямів її удосконалення.

Предметом дисципліни «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства» є загальні закономірності розвитку елементів інфраструктури готельного і ресторанного господарства в ринкових умовах, формування та функціонування інфраструктури підприємства.

В результаті виконання завдань студент повинен набути навичок щодо вибору раціонального складу інфраструктури підприємства та оцінки різних видів діяльності цієї сфери, а також вміти використовувати їх у практичній діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства.

В результаті вивчення дисципліни “Інфраструктура готельного і ресторанного господарства” студенти повинні: – знати сутність поняття інфраструктури, його теоретичні основи, розрізняти поняття інфраструктури економіки, ринку, товарного ринку та конкретного підприємства, знати сутність та елементи інфраструктури підприємства готельного і ресторанного господарства, їх функції; Згідно ОП – приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів прогнозування; проєктувати процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства; демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень. –

вміти організувати та контролювати постачання продовольчих товарів та матеріально-технічного забезпечення на підприємстві готельного і ресторанного
господарства, вміти організувати та контролювати транспортне та складське, інженерно-технічне, ремонтне, енергетичне забезпечення підприємства; –

знати особливості кадрового забезпечення готельного і ресторанного господарства, вміти визначити кількість необхідного персоналу; – вміти організовувати процеси розміщення, прийому та обслуговування підприємства готельного і ресторанного господарствами, інформаційне забезпечення та системи зв’язку, мати навички організації сервісного дозвілля, додаткових послуг; господарства, інформаційні технології в готельному і ресторанному бізнесі тощо.

Компетентності : здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. ЗК. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Рекомендована література

Базова

 • Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К. : Знання України, 2002. – 352 с.
 • Архіпов В. В. Ресторана справа : навчальний посібник / В .В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А.В.Архіпова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 384 c.
 • Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 410 с.
 • Комерційна діяльність: підручник / В.В. Апопій та ін. – К.: Знання, 2008. – 558 с.
 • Корягіна С.В.,Інфраструктура готельного і ресторанного господарства. Методичні вказівки та завдання для практичних і семінарських занять та самотсійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки
 • 140101 «Готельноресторанна справа» / Корягіна С.В., Дмитрів А.Я..- Львів : Видавництво ЛКА, 2012.-80 с.
 •  Прохоренко К.М. Інфраструктура товарного ринку. Завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Маркетинг” / Прохоренко К.М., Корягіна С.В. . — Львів: В-во ЛКА, 2006.-108 с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с. [Ел. ресурс ] – Режим доступу : http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm.

  Допоміжна

 • Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К. : Знання України, 2002. – 352 с.
 • Агеєва О.А. и др. Туризм и гостиничное хозяйство: Учеб. для вузов / Ассоц. авт. и издат. «Тандем». – М.: ЭКМОС, 2000. – 399 с.
 • Акулич М. В. Исследование рынков в практике международного бизнеса // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №5. – С. 94-108.
 • Анисимов, В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации: Практическое пособие кадровика / Центр кадрологии и эффективного персонал-менеджмента. – М.: Экономика, 2003. -703 с.
 • Архіпов В. В. Ресторана справа : навчальний посібник / В .В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А.В.Архіпова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 384 c.
 • Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: Учеб. пособие. – К.: Дакор, 2003. – 296 с.
 • Байлик С. И. Гостиничное хойзяйство. Проблемы, перспективы, сертификация / Байлик С. И. – К. : Дакор, 2006. – 288 с.
 • Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма : Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176с.
 • Балашова Е. Гостиничный бизнес: Как достичь безупречного сервиса. – М.: Вершина, 2005. – 176 с.
 • Бєлов, М.А., Антанец, О.В., Шевчук, І.А., Кухта, А.А. Управління виробничою інфраструктурою. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 208 с.
 • Бєлов, М.А., Павленко, І.А., Решетняк, Т.І., Оберемчук, В.Ф., Радукан, С.М. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т – К. : КНЕУ, 2003. – 112с.
 • Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посібник для студ. вузів . – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 410 с.
 • Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социальнокультурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы: Учеб.- метод, пособие / РАО; Москов. психологосоц. ин-т. – М.: МПСИ, 2004. – 559 с.
 • Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учеб.-практ. пособие. – Минск: БГЭУ. – 2000. – 100 с.
 •  Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес / В. В. Бородина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 150 с.
 • Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Р. А. Браймер. – [пер. с англ.] — М. : Пресс, 2003. – 382 с.
 • Василиса С. И. Организация и управление гостеприимством : монография / Василиса С. И. – Симф. : Таврия, 2004. – 160 с.
 • Ветитнев, A.M. Маркетинг санаторно-курортных услуг. – М.: Медицина, 2001. – 224 с.
 • Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 352с.
 • Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Дону : Феникс, 2003. – 384 с.
 • Волков, Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. М.: Феникс, 2003. – 386с.
 • Волков, Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. – М.: Феникс, 2003.-384 с.
 • Воскресенский В. Ю. Международный туризм : Учебное пособие / В. Ю. Воскресенский. – [ 2-е изд., пере раб. и доп.] – М.: Юнити-Дана, 2008. – 463 с.
 • Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. – М., Ассоц. авт. и изд. «Тандем». – Изд-во ЭКМОС, 1998. – 352 с.
 • Готелі та інші місця для тимчасового проживання : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України. – К. : Держкомстат України, 2010. – 204 с.
 • Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: Навч. посіб. / Київ, ін-т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. – К., 1999. – 76 с.
 • Готельне обслуговування в готельних та туристичних комплексах / За ред. B. K. Федорченко. – Навч. посіб. – К., 1999. – 140 с.
 • Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 384 с.
 • Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Издат. центр «Академия», 2003.-224 с.
 • Джозеф А. Мичелли Ritz-Carlton. Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячелетия. – М. : Дело и сервис, 2009. – 288 с.
 • Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка – это просто / Дон Доумен, Делл Деннинсон, Маргарет Доумен. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 350 с.
 • Европейский гостиничный маркетинг : Учеб. пособие для студ. / Е.Ю. Драгныш (пер. с англ.). – М. : Финансы и статистика, 2003. – 222 с.
 • Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / О. П. Ефимова, Н. А.Ефимова ; под ред. Н. И. Кабушкина. – М. : Новое знание, 2004. – 392 с.
 • Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. – М.: Ось-89, 2001.288 с. 35. Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг : Підручник. – К.: Знання, 2004. – 280с.

  Інформаційні ресурси Джерела Інтернет −

 • http:// www.tourlib.net −
 • http://www.gatt.org −
 • http://www.ec.org −
 • http://www.ukrdzi.com.ua −
 • http://www.ukr.biz.net −
 • http://www.ukrbusiness.com.ua −
 • http://www.stat.lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус