Інформаційні системи у готельному господарстві

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
864доцент Андрейчук Ю. М.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРГ-41сдоцент Михнович А. В.
ГРГ-42сдоцент Михнович А. В.

Опис курсу

Мета: набуття студентами загальних і фахових компетентностей, що забезпечує відповідні програмні результати навчання завдяки формуванню у студентів необхідного рівня та практичних професійних знань з використання інформаційних технологій у діяльності підприємств готельного господарства.

Завдання:
Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення сутності інформаційних систем та технологій для готельного бізнесу, виявлення методологічних і організаційних основ їх організації та застосування для отримання ефективних результатів діяльності. Предметом вивчення є інформаційні системи та технології, які використовуються у сфері готельного господарства з метою задоволення потреб споживача та отримання економічного та соціального ефекту. Дисципліна орієнтується на проектування та застосування готових інформаційних систем у сфері готельних послуг, а також використання сучасних інформаційних технологій у цій галузі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: – аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та його підрозділів; – застосування систем управління базами даних у сфері готельного сервісу; – розробки інформаційної базі і її використання; – використання сучасних інформаційних систем в готельній індустрії; – використання інформаційних технологій і прикладних програм формування, просування і реалізації готельно-ресторанних послуг; – використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі; – використання прикладних програм і систем автоматизації управління і експлуатації в готельному і ресторанному бізнесі; основні поняття інформаційних технологій ІТ; – сучасне технічне обладнання і програмне забезпечення для ІТ в готельному бізнесі; – проектування ІТ для готельного бізнесу; – програмні рішення для сфери обслуговування; рішення задач управління готельним та ресторанним бізнесом з використанням систем «Парус-Готельне господарство», «Парус- Готель» тощо.

вміти: – формувати агентську мережу, банк постійних клієнтів за допомогою комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж; – застосовувати засоби обробки, аналізу, систематизації інформації, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань розробки готельного сервісу, використовуючи методи та сучасні технічні засоби інформаційних технологій; – проводити ідентифікацію, класифікацію та надання інформації за допомогою програмних і комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж; – проводити дослідження кон’юнктури ринку та можливостей підприємства готельної галузі використовуючи засоби інформаційних технологій; – застосовувати методики і технології автоматизованого менеджменту та маркетингу, у тому числі виражених у міжнародних стандартах; – розробляти обслуговуючий технологічний цикл виробництва послуг розміщення з врахуванням інформаційних технологій та автоматизації технологічних процесів; – використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в професійній та науковій діяльності; – формувати систему менеджменту у підприємствах готельно-ресторанного бізнесі із застосуванням новітніх інформаційних технологій; – використовувати комп’ютер для розв’язання навчально-пізнавальних та професійних задач; – проектувати ІТ для готельного та ресторанного бізнесу; – здійснювати організацію управління сучасними підприємствами готельно-ресторанного бізнесу на основі використання сучасних інформаційних технологій;
– використовувати сучасні інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі.

Рекомендована література

Нормативна

 • 1. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. №31. – Ст. 286.
 • 2. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V /Постанова Верховної Ради України.
 • 3. Програма «Електронна Україна». Київ: Комітет держкомзв’язку та інформатизації України, 2000. – 26 с.
 • 4. Про телекомунікації Закон України 1834-VIII від 07.02.2017. Відомості Верховної Ради України. 2017. №11. – ст. 101.
 • 5. Про національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. №27-28 – Ст. 181.
  Основна
 • 1. Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарств: навч. посібник. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.
 • 2. Гаврилов В.П. Інформаційні системи та технології в туризмі: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 168 с.
 • 3. Інформаційні системи в сучасному бізнесі: навч. посібник / В.С. Пономаренко, І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та ін. Х.: ХНЕУ, 2011. – 484 с.
 • 4. Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: опорний конспект лекцій / авт.: С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь. К.: КТНЕУ, 2010. – 30 с.
 • 5. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 472 с.
 • 6. Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: навч. посібник / За заг. ред. М.М. Поплавського, О.О. Гаца. К.: Кондор, 2008. – 408 с.
 • 7. Плескач В.Г., Рогушина О.В., Кустова Н.П. Інформаційні технології та системи: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. К.: Книга, 2014. – 520 с.
 • 8. Скопень М.М. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / М.М. Скопень [та інші]. – Київ «Видавництво Ліра-К», 2017. – 764 с.
 • 9. Федосова К.С., Тележенко Л.М. Сучасні інформаційні технології у готельному та ресторанному бізнесі. О.: ТЕС, 2016. – 264 с.
 • 10. Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / Н.Б. Шаховська, В.В. Литвин. – Львів: «Магнолія-2006», 2011. – 360 с.

Допоміжна

 • 1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 400 с.
 • 2. Дубчак Л.В. Інформаційні системи та технології на підприємствах. Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2015. – 84 с.
 • 3. Мінаєв Ю.М., Бочарников В.П., Філімонова О.Ю. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. К.: Європ. ун-т, 2003. – 191 с.
 • 4. Пілюшенко В.Л., Словенко Е.І., Полякова Л.П. Інформаційні технології у маркетингу та рекламі. Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 204 с.
 • 5. Кузьмін О.Є. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: монографія. Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2016. – 386 с.
 • 6. Новак В.О. Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Кондор, 2007 – 462 с.
 • 7. Оксанич П.А., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч. посіб. К.: Професіонал, 2018. – 320 с.
 • 8. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч. посіб. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 328 с.
 • 9. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник. К.: Академія, 2015. – 685 с.

 

Інформаційні ресурси

 • 1. Інвестиційний консалтинг та рішення для розвитку бізнесу. – Режим доступу: https://www.expert-systems.com
 • 2. Євстрат Д. І. Способи розв’язання проблем впровадження інформаційних технологій для підвищення ефективності роботи системи державного управління / Д. І. Євстрат. // Державне будівництво.2008.№ 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_8
 • 3. Комплексна автоматизація бізнесу підприємства. Режим доступу: https://www.netsoft.com.ua/avtomatyzatsiya-biznesu.html
 • 4. Можливості Е-бізнесу. Режим доступу: http://ukr.vipreshebnik.ru/elcomerc/1461mozhlivosti-e-biznesu.html
 • 5. Програмний комплекс «Парус-Готель». – Режим доступу: http://parus.ua/ua/170/
 • 6. Ресторанний консалтинг. – Режим доступу: http://restaurant-consulting.com.ua
 • 7. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/bpr/bpr003.html
 • 8. Project Expert – программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. – Режим доступу: https://www.expert-systems.com/financial/pe/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус