Інформаційні системи та технології в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Андрейчук Ю. М.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Михнович А. В., Кобелька М. В.
ГРТ-22сдоцент Михнович А. В., Кобелька М. В.

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами інформаційних технологій;
 • сформувати необхідні навички у сфері інформаційних систем і техннологій в туризмі;
 • сформувати навики роботи з інформаційними системами та технологіями в діяльності туристичного підприємства.

Завдання:

 • розглянути склад технічного і програмного забезпечення на туристичному підприємстві, застосування систем управління базами даних у сфері туризму;
 • вивчити сучасні інформаційні технології, як дозволяють створювати та реалізувати конкурентний туристичний продукт;
 • освоєння маркетингових інструментів в туристичній сфері;
 • розвинути вміння і навики студента у сфері використання прикладного програмного забезпечення в туристичній галузі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні основи та понятійно-термінологічний апарат інформаційних систем і технологій, специфіку застосування інструментів інформаційних технологій в туризмі, інформаційні системи бронювання та управління підприємством в туризмі.

вміти: використовувати інформаційні системи в туристичній діяльності, використовувати різноманітні види оргтехніки пов’язаної з туристичною діяльністю, вибрати найбільш ефективні інформаційні системи і технології для створення та управління туристичним продуктом та підприємством.

Рекомендована література

Базова:

 • Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. — М., 1999. -1 с.
 • Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. ; під ред.. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 960 с.
 • Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. – М. : Юнити, 2007. – 126 с.
 • Карпенко С. Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. — 264 с.
 • Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ-2000, 2004. — 204 с.
 • Малахова Н. Н. Инновации в туризме и сервисе / Н. Н. Малахова, Д. С. Ушаков. – М. : ИКЦ “МарТ” ; Ростов н/Д : Издательский центр “МарТ”, 2008. – 224 с. 44
 • Матвієнко О. В., Бородіна І. Л. Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 154 с.
 • Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника : учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М. : Академия, 2004. – 240 с.
 • Новиков В. С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студентов высш. учебн. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издательский центр “Академия”, 2007. – 208 с.
 • Нормативно-правові акти України з питань туризму: Зб. законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. — К.: Атака, 2004. — 464 с.
 • Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса. — М.: Сов. спорт, 2001. — 208 с.
 • Скопень М. М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб. — К.: КОНДОР, 2005. — 02 с.
 • Скопень М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі. – К.: Каравелла, 2010. – 215 с.
 • Скопень М.М., Сукач М.К., Будя О.П., Артеменко О.І., Хрущ Л.А. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / За ред. д.т.н., проф. М.К. Сукача та к.е.н., доц. М.М. Скопеня. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 764 с.
 • Тарнавський Ю. Л. Практикум з Internet-технологій: Метод. вказівки до виконання лаб. робіт. — К.: МАУП, 2004. — 16с.
 • Чен Р. Н. Информационные системы и технологии в туризме. Программный комплекс “Оверия-Туризм” всех форм обучения : учебное пособие / Р. Н. Чен, В. С. Пономаренко, И. А. Золотарева и др. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2011. – 404 с.

Допоміжна:

 • Воскресенский В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратеги развития : учебн. пособие / В. Ю. Воскресенский. – М. : ЮНИТИ – Дана, 2007. – 159 с.
 • Електронна комерція. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів. Частина 1. Спеціальність: 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : Ільченко Л.А. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – 76 с.
 • Електронна комерція. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів. Частина 2. Спеціальність: 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : Ільченко Л.А. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – 68 с.
 • Інноваційний розвиток промисловості України : монографія / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. ; під ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П.Денисенка. – К. : КНТ, 2006. – 648 с.
 • Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Вид-й центр “Академія”, 2005. – 25 с.
 • Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку / Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, В. В. Ковалевський та ін. – К., 2005. – 151 с.
 • Кучеров А. П. Объектное управление: новационный и инновационный менеджмент в туризме / А. П. Кучеров. – М. : Издательство “Спутник+”, 2009. – 208 с.
 • Лапин Е. В. Экономический потенціал предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2002. – 310 с.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посібн. О. О. Любіцева. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : “Альтпрес”, 2005. – 436 с.
 • Макаренко І. П. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / І. П. Макаренко, Н. М. Копка, О. Г. Рогожин та ін. – К. : Ін-т проблем національної безпеки, 2007. – 520 с.
 • Морозова Е. Я. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы : учебное пособие / Е. Я. Морозова, Э. Д. Тихонова. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 318 с.
 • Никифоров В. И. Сфера туризма: рыночный механизм и система управления / В. И. Никифоров. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 176 с.
 • Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Л. І. Федулова. – К. : Либедь, 2006. – 477 с.
 • Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації : навч. посібн. / А. С. Філіпенко. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Знання України, 2006. – 316 с.
 • Шалева  О.І.  Електронна  комерція:  Навчальний  посібник.  – К.:Центр учбової літератури, 2011. – 209 с.
 • Шумпетер Й. А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры / Й. А. Шумпетер. – М. : Прогрес, 1982. – 456 с.

Інформаційні ресурси:

 • Бронювання турів онлайн – https://misto.travel/
 • Глобальна система бронювання квитків, готелів, автомобілів й ін. – Режим доступу: http://www.amadeus.ru/.
 • Інформаційний розділ Всесвітньої туристської організації (ВТО). – Режим доступу : http://www.worldtourism.org/
 • Інформаційний розділ Всесвітньої туристської організації (ВТО). – Режим доступу: http://www.worldtourism.org/.
 • Національний портал Міжнародної інформаційної системи КОМПАСС – Режим доступу: http://www.kompassukraine.com.
 • Программный комплекс “Оверия-Туризм” для туристических агентств и туроператоров. – Режим доступа : http://www.overia-tourism.com/.
 • Сайт представництва компанії Тревелпорт Галілео Інтернешнл Сервісез, світовий лідер в області надання послуг з розподілу туристичних ресурсів. Глобальна дистрибутивна система бронювання Galіleo. – Режим доступу: http://www.travelport.com
 • Система пошуку та бронювання турів – http://www.ittour.com.ua/
 • http://overia-tourism.com/
 • https://maps.google.com/localguides
 • https://www.flightradar24.com
 • https://www.marinetraffic.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму