Індустрія гостинності та управління сталим розвитком

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Жук Ю. І.ГРГ-31с, ГРГ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРГ-31сЖук Ю. І.
ГРГ-32сЖук Ю. І.

Опис курсу

Мета курсу: Метою дисципліни «Індустріягостинності та управліннясталимрозвитком» є набуттязнань та системного мисленнящодотеоретичних, методологічних та прикладнихпроблемирозвитку туризму на основідіалектичного, системного та функціональногопідходів.

Основнимизавданняминавчального курсу «Індустріягостинності та управліннясталимрозвитком» є:

 • формування світогляду майбутнього фахівця щодо розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції сталості;
 • визначення сучасного місця туризму в системі наук у процесі суспільного відтворення і структурі економіки;
 • ознайомлення студентів з концептуальними засадами формування ринкового механізму управління туризмом і суб’єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища;
 • набуття професійних знань щодо визначення стратегічних орієнтирів сталого розвитку суб’єктів господарювання у сфері туризму та відповідного інструментарію формування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • предметну сферу і методологічну основусталогорозвиткутуризму;
 • перспективнінауковінапрямирозвиткутуризму у світу, державі, регіоні в контекстісталогорозвитку;
 • технології та процедуриформуванняцілейсталогорозвитку туризму для різнихсуб’єктівгосподарськоїдіяльності;
 • закони, принципи та механізмизабезпеченнясталогорозвитку туризму.

вміти:

 • дати оцінку та рекомендації для регіону,територіальної громади та суб’єкта господарювання звідповідності стратегій сталого розвитку туризму;
 • забезпечити процедуру розробки стратегіїсталого розвитку туризму для регіону та територіальноїгромади;
 • визначати технологію управління суб’єктагосподарювання за ознаками досягнення мети діяльності таресурсами, що використовуються, з урахуваннямособливостей цього суб’єкта в контексті сталого розвитку;
 • вміти здійснити моніторинг за процесомвиконання стратегії сталого розвитку туризму.

Рекомендована література

Базова

 • Про туризм: Закон України / в редакції від 2003 р. // zakon.rada.gov.ua
 • Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку Т. : Терно-граф, 2008
 • Квартальное В. А. Туризм: учебник М. : Финансы и статистика, 2007
 • КифякВ.Ф. Організація туризму: навч. посіб. Чернівці : Книги-ХХІ, 2008
 • Писаревський І.М. та ін. Туризм як національний пріоритет Колективна монографія. — X.: ХНАМГ, 2010. — 284 с
 • РуснакЮ. І. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р.К.: ЦУЛ, 2012
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу Монографія. — 2-ге вид., випр. та доповн. — К. : Київ, нац.торг.-екон. ун-т, 2009. — 463 с

 

Допоміжна

 • Бабарицька В.К.,      Малиновська      О.Ю.      Менеджмент      туризму. Туроперейтинг. Вид-во: Альтпрес, К. 2009 р. – 288 с
 • Ганич Н.М., Антонюк Н.В., Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг підручник Из-во: Знання, 2008 г., с. 661.
 • Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева, В.К.Бабарицька. – К. :Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008 р. 335 с
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. – К. : Знання, 2008 p. – 661 с.
 • Ткаченко Т.І.   Сталий розвиток туризму:   теорія,  методологія,  реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,2006. – 537 с
 • Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. – К. :Атіка, 2006. – 254 с
 • Ушаков Д.С. Стратегическое планирование  в  туризме.  М.   :  Изд.-во: Феникс, 2007 г. – 288 с.
 • Ушаков Д.С, Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе. М. : Изд-во:Издательский центр МарТ, Феникс, 2010 г., с. 256.
 • Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів: розпорядженняКМУ від 06.08.2008 р. № 1088-р // Офіційний вісник України. – 2008. – № 60., с 27-32.
 • Воскресенский В.Ю. Международный туризм. Инновационныестратегииразвития. М. : Изд.-во: Юнити-Дана 2007 г., с. 160.
 • Кучеров А.П.  Объектноеуправление. Новационный и инновационный  менеджмент в туризме. М. : Изд.-во КомпанияСпутник +, 2009 г., с. 208.
 • Мельниченко СВ.    Інформаційні    технології    в    туризмі:    теорія,методологія, практика: монографія / СВ. Мельниченко. – К. : КНТЕУ,2008. – 494 с.
 • Туризмологія (теорія туризму) : навч.-метод, посіб. зі спецкурсу. – К. :КУТЕП, 2010 р. – 70 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Індустрія гостинності та управління сталим розвитком

Завантажити силабус