Іміджелогія та PR в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Паньків Н. М.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрТМ-11сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Іміджелогія та піар в туризмі» є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості провадження PR-роботи та ресурсів туристичної компанії щодо можливості їх використання в туристичній діяльності.
Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання:

 • ознайомити студентів з роллю й місцем PR-роботи в системі економічних наук та розвитку туристичного бізнесу;
 • визначити специфіку формування іміджу та PR-повідомлень туристичної фірми, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються у маркетингових та PR-дослідженнях;
 • визначити місце PR-підрозділів у структурі організації;
 • ознайомити з проблемами використання, формування та розповсюдження засобів PR;
 • охарактеризувати методи PR-роботи у туризмі, формування іміджу компанії
 • діяльність з реалізації плану PR-активності;
 • проаналізувати ресурсні бази види робочих комунікацій по PR.
 • визначити тенденції та перспективи розвитку PR-комунікацій в індустрії туризму.

Після завершення цього курсу студент:

знатиме: 

 • поняття піару, визначення та їх сутність.
 • історію появи та розвитку PR у світі. Етапи формування та розвитку сучасного піару у Західній Європі та США.
 • паблісіті, реклама і PR.
 • відмінності PR від пропаганди та реклами.
 • маркетинг і PR.
 • напрямки PR.
 • брендинг і PR: поняття бренду, брендингу та їх використання у піар-діяльності підприємств сфери послуг.
 • позиціонування у піар-діяльності.
 • комунікаційне управління брендом.
 • імідж та іміджелогія: теоретичні аспекти управління
 • іміджмейкінг у системі Public Relations.
 • формування іміджу туристичної компанії.
 • принципи і функції PR.
 • професії у діяльності Public Relations.
 • поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у сфері PR.
 • закони громадської думки Хадлі Кентріла.

вмітиме:

 • визначати цільові групи громадськості для роботи у сфері PR.
 • досліджувати зв’язки із громадськістю, застосовуючи методи, підходи.
 • досліджувати діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері послуг.
 • визначати основні напрямки діяльності PR-служби.
 • формувати PR-звернення та створення PR-подій.

Рекомендована література

Основна

Допоміжна

 • Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. / И.В.Алешина. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2006 – 408 с.
 • Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью./ Е.Бортник, Э.Коротков, А. Никитаева. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 123 с.
 • Бриттни Л. E-mail и деловая переписка/ Пер. с анг. А.Н. Сайдышева./ Л.Бриттни. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издательство АСТ», 2004. – 158 с.
 • Викентьева И.Л. Приемы рекламы и PR./ И.Л.Викентьева. – М.: Триз-шанс, 1995. – 224 с.
 • Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности./ Г. Даулинг. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; Издательский Дом «Инфра-М», 2003. – 368 с.
 • Демин Ю.М. Бизнес PR: М.: Бератор-Пресс, 2003. – 336 с.
 • Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Іміджелогія та PR в туризмі

Завантажити силабус