Глобальні міста

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент Стецюк О. В.ГрФ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-41сдоцент Стецюк О. В.

Опис курсу

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами основних термінів і понять з глобалістики та урбаністики, розуміння передумов зовнішнього середовища глобальних міст: в геополітичному відношенні – специфіки формування нової
геополітичної моделі світу, яка прийшла на зміну біполярній, нової політичної географії, нової розстановки геостратегічних сил на світовій арені; в геоекономічному відношенні – транснаціоналізації економічної діяльності, утворенні глобальних ринків капіталів; в інноваційному відношенні – розвиток «високих технологій», нових форм організації виробництва,
комп’ютеризації, мережі Інтернет.

Метою курсу “Глобальні міста” є оволодіння студентами знаннями про різноманітні і складні процеси сучасної глобалізації, а також теоретикометодичними основами структурного аналізу розвитку глобальних міст у доглобалізаційному періоді як суб’єктів національної території, у глобалізаційному – переважно як суб’єктів світового геополітичного і
геоекономічного простору.
Завдання: опанувати теоретико-методологічні основи вивчення глобальних міст; методикою їхньої класифікації, навиками суспільно-географічного аналізу проблем розвитку світових міст.

Після завершення курсу здобувач буде
Знати:
теоретико-методичні основи геоурбаністики як науки, її відмінні риси від географії міст; понятійно-термінологічний апарат геоурбаністики; основні положення концепції «глобальне місто», сучасні методи дослідження геоурбаністики, специфіку формування глобальної міської мережі, географічні особливості формування глобальних міст, проблематику щодо
класифікації глобальних міст, ріст економічного потенціалу глобальних міст, особливості реалізації міської політики, роль і значення глобальних міст на світовій політичній і економічній арені; світові тенденції розвитку міст.
Вміти:
застосовувати отримані знання в навчальних і науково-дослідницьких роботах та подальшій практичній діяльності; здійснювати рейтингове ранжування глобальних міст, виявляти особливе економічне, політичне, культурно-історичне і релігійне значення світових міст; виявляти вплив глобальних міст на розвиток світового господарства в територіальному
(географічному) аспекті; аналізувати проблеми розвитку глобальних міст як учасників світової політики та управління ними.

 

Рекомендована література

  • Геоурбаністика : навч. посіб. / О. Л. Дронова. – К. : Видавничополіграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 419 с.
  • Сассен С. Глобальный город: Нью-Йорк, Лондон, Токио. Фрагменты. Sassen. S. Jlie Global City: New York, London, Tokio. New Jersey. Princeton University Press. 1991.
  • Friedmann J. The world city hypothesis // Knox P.L., Taylor P.J. (eds.) World cities in a world-system. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pp. 317–330. (1st ed. Development and Change. 1986. Vol. 17. Pp. 69–83.)
  • Friedmann J. Where we stand: a decade of world city research // Knox. P.L., Taylor P.J. (eds.) World cities in a world-system Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pp. 21–47.
  • Massey D. World City. Cambridge: Polity, 2007.
  • Sassen S. The Global City. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1991.
  • Sassen S. The Global City. 2nd ed. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001.
  • Бюлетень Мережі дослідників глобалізації і світових міст (GaWC Research Bulletins). Geography Department at Loughborough University. [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.lboro.ac.uk/gawc/publicat.html
  • Глобальне місто. – Режим доступу: http://elib.ukma.edu.ua/G/Gidens_Sotsiologiya3.pdf
  • Глобальні міста як каркас економіки. Український контекст. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/77654