ГІС в природокористуванні 101

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Ямелинець Т. С.ГРЕ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРЕ-31сдоцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «ГІС в природокористуванні» є – ознайомлення студентів з принципами побудови та функціонування ГІС, історією ГІС, основними поняттями і термінами ГІС; сучасним станом ГІС, їх місцем в екології; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС муніципального, кадастрового, ґрунтознавчого, екологічного і іншого призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставлених цілей.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

  • ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в ґрунтознавчій науці;
  • навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (ArcGIS 10);
  • отримати навики у роботі з векторними та растровими просторовими даними;
  • навчитися створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Після завершення цього курсу студент буде :

 знати:

  • теоретичні та прикладні основи функціонування географічних інформаційних систем

вміти:

  • застосовувати ГІС-програму ArcGIS 10 у екологічних дослідженнях, картографуванні наземного покриву.
  • створювати модель баз геоданих,
  • створювати модель атрибутивних даних

здобуде soft skills (надпрофесійні навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, вміння формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна 

  • Кузьменко Е. Д. та ін. Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. 703 с.
  • Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2008. 294 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус: ГІС в природокористуванні 2022-2023 р.н.

Завантажити силабус