Хімія ґрунтів (103, 2курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Бонішко О. С.ГРН-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ГРН-21сдоцент Бонішко О. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Хімія грунтів» є ознайомлення студентів із завданнями курсу – вивчення хімічного складу рідкої, твердої, газоподібної фаз грунту; циклу хімічних елементів в грунті, хімічних, фізико-хімічних процесів, реакцій за їх участі для характеристики родючості грунту за гумусовим станом, іонообмінними властивостями, кислотністю, буферністю, засоленістю, вмістом рухомих елементів і оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх визначення.

Після завершення цього курсу студент :

знатиме

 • основні поняття і терміни хімії грунтів;
 • форми частинок у складі всіх фаз грунту;
 • легкорозчинні, важкорозчинні та рухомі форми елементів, мінеральні та органічні сполуки в грунті;
 • складові компоненти органічних сполук грунту та їх трансфрмацію;
 • будову глинистого мінералу, правила катіонообмінних реакцій в грунті;
 • хімічні процеси вивітрювання мінералів;
 • види лужності та кислотності в ґрунтах;
 • окисно-відновні процеси в ґрунті за участі кисню, аміаку, сульфуру;
 • цикли карбону, нітрогену, фосфору в ґрунті;

вмітиме

 • аналізувати хімічні показники ґрунтів та описувати властивості ґрунтів;
 • регулювати кислотність ґрунтів; засоленість ґрунтів;
 • розраховувати дозу вапна, норму добрив, концентрацію поживних речовин;
 • ідентифікувати гумусові кислоти та визначати гумусовий стан грунту;
 • оцінювати потенційну родючість грунтів.

Skill soft

 • доносити свою думку, розвивати професійні навички з англійської мови;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання лабораторної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно;
 • реалізувати завдання з використанням різних інструментів.

 

Програмні результати навчання за ОПП Ґрунтознавство і експертна оцінка грунтів (2019р.)

 • ПРН3. Аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та охорони ґрунтів.
 • ПРН6. Визначати основні чинники ґрунтотворення, властивості, процеси, склад основних типів ґрунтів як природної системи.
 • ПРН8. Уміння володіти методиками ґрунтово-географічних досліджень та проводити польові, аналітичні, моніторингові дослідження ґрунтів, їх аналізувати та готувати звіти.
 • ПРН26. Оцінювати характер антропогенного впливу на властивості ґрунтів та визначати заходи їх ремедіації.

Рекомендована література

Основна :

Додаткова :

 •  Sparks, D.L. (2002). Environmental Soil Chemistry,2e.San Diego, CA, USA: Academic Press. doi:
 • Орлов Д. С. и др. Химия почв: Учебник. М.: Высш. шк., 2005. 558 с.
 • Daniel G. StrawnHinrich L. BohnGeorge A. O’Connor. Soil Chemistry, 4th Edition. Wiley-Blackwell. 2015. 392 P.
 • Sparks, D.L. Environmental Soil Chemistry, 2e.SanDiego, CA, USA: Academic Press.2002.
 • FAO 2017. Soil Organic Carbon: the hidden potential. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, Italy

 

Інтернет-джерела:

Матеріали

Документ про атестацію курсу “Хімія ґрунтів”

Силабус: Хімія ґрунтів. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Хімія ґрунтів. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус