Гігієна і санітарія

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Наливайко Н. В.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ГРГ-21сдоцент Наливайко Н. В.
ГРГ-22сдоцент Наливайко Н. В.
ГРГ-23сдоцент Наливайко Н. В.

Опис курсу

Мета.

Опанування теоретичних основ організації санітарно-гігієнічного забезпечення закладів готельно-ресторанного господарства, засвоєння основ організації їхньої роботи відповідно до державного санітарного і гігієнічного законодавства.

Завдання дисципліни полягає у формуванні інтегрованої здатності використовувати знання основ санітарного законодавства для раціональної організації технологічного процесу приготування страв, організації з дотриманням санітарних вимог: відпочинку у номерах готелів; лікувально-оздоровчих заходів під час користування басейнами; при відвідуванні косметичних салонів та перукарень; організації дозвілля; проведенні видовищних заходів.

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні

знати:

– науково-обґрунтовані санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування підприємств ресторанного та готельного господарств та чинників зовнішнього середовища;

– санітарно-гігієнічні вимоги до проектування підприємств готельно-ресторанного господарства, що забезпечують поточність технологічних процесів та раціональне розташування приміщень підприємства;

– санітарно-гігієнічні вимоги до технологічних процесів виробництва, зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів;

вміти:

– використовувати знання в галузі гігієни харчування для раціональної організації санітарного режиму підприємства та дотримання правил особистої гігієни з санітарною охороною харчових продуктів різноманітного призначення, профілактикою харчових та професійних захворювань;

– організовувати санітарний нагляд за підприємствами ресторанного та готельного господарств;

– самостійно працювати з відповідною санітарною документацією;

– ознайомитися з адміністративною та юридичною відповідальністю за порушення санітарного законодавства.

Рекомендована література

Законодавчі та нормативні акти

 

 • Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”(зі змінами від 17 грудня 1996 року № 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; від 18 листопаду 1997 року – ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року № 1288-ХIV; від 21 грудня 2000 року № 2171-III).
 • Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.
 • Закон України «Про захист прав споживачів». Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 30.
 • Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування (Наказ № 219 від 24. 07. 2002 р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України).
 • ДСП 4.4.5.078 “Мікробіологічні норми та методи контролю продукції громадського харчування” (Затверджені Головним державним санітарним лікарем України 7 листопада 2001 р. №).
 • Конвенція № 172 “Про умови праці в готелях, ресторанах і аналогічних закладах”. Женева. Адміністративна рада Міжнародного бюро праці, 5 червня 1991 року, 78 сесія. 12.2.

Основна література

 

 • Іванова О.В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Іванова, Т. В. Капліна // Суми : Університетська книга, 2010. – 398 с.
 • Нелепа А.Є. Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. Є. Нелепа, В. Д. Ванханен, С. Б. Литко // Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Каф. технології харчування. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 211 с.
 • Нелепа А.Є. Харчові отруєння і їх профілактика: навч. посіб. / А.Є. Нелепа // Донецьк : ДонДУЕТ, 2002.-48 с.
 • Роїна О.М. Санітарні норми та правила в Україні – 3-тє вид., допов. та переробл. / О.М. Роїна // К. : КНТ, 2006. – 524 с. 12.

Додаткова література

 

 • Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко // Харків: ПКФ “Фавор ЛТД”, 2003. – 440 с.
 •  Шаран Л.О. Гігієна та санітарія: Курс лекцій для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / Л.О. Шаран, В.В. Цирульнікова, О.С. Павлюченко // К.: НУХТ, 2013. – 170 с.Інформаційні ресурси
 • http://www.lnu.edu.ua/life-safety/ – Сайт кафедри безпеки життєдіяльності.
 • http://www.codexalimentarius.net – Міжнародні стандарти якості та безпеки харчових продуктів Комісії ВОЗ “Кодекс Аліментаріус”;
 • http://www.nau.kiev.ua – Сайт правової системи “Нормативні акти України”;
 • https://rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України;
 • http://www.parliament.org.ua – Сайт лабораторії законодавчих ініціатив.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус