Гідрологія

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Курганевич Л. П.ГРЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРЕ-21сдоцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

Загальна гідрологія – це комплексна наука про Землю, що фізико-географічними методами вивчає природні води разом з явищами та процесами, що в них протікають і визначають поширення вод як по земній поверхні, так і в земних товщах.

Висновки гідрології у відношенні усесторонньої оцінки гідрологічного режиму окремих водних об’єктів і територій використовуються для здійснення водогосподарських заходів, спрямованих на раціональне використання водних ресурсів. Гідрологія відноситься до комплексу наук, що вивчають фізичні та географічні властивості планети, зокрема її гідросферу, властивості та процеси, що в ній протікають, у взаємозв’язку з атмосферою, літосферою та біосферою.

Мета курсу – вивчити водні об’єкти земної кулі (Світовий океан, річки, озера та водосховища, підземні води, льодовики, болота),  основні гідросферні явища та процеси, що формують гідрологічний, метеорологічний, кліматичний та екологічний стан планети і окремих її регіонів.

Об’єкт вивчення гідрології – це океани, моря, річки, озера та водосховища, болота та скупчення вологи у вигляді снігового покриву, льодовики, ґрунтові та підземні води.

Предметом вивчення гідрології, зокрема, є поширення води на земній кулі, її   вплив на суходіл, значення води для життя на Землі.

Результати навчання:

Завдання курсу – сформувати в результаті його вивчення наступні показники знань, умінь та навичок:

Знання:

 • будови і загальних особливостей гідросфери Землі, основних фізичних процесів, що в ній відбуваються; фізичного і математичного моделювання гідросферних процесів; зв’язків між характером атмосферних явищ та процесів, що відбуваються на поверхні Землі та гідрологічним режимом водних об’єктів;
 • фізичних процесів і географічних чинників, що формують гідрологічний режим водних об’єктів, а також фізичної суті процесів, що впливають на цей режим у конкретних природних умовах з урахуванням антропогенних чинників;
 • методів дослідження гідросфери, моніторингу, картографування і прогнозу гідрологічних процесів і змін режимів цих процесів;
 • тісних зв’язків між атмосферними, гідрологічними, екзогенними геологічними і біологічними процесами.

Уміння:

 • застосовувати гідрологічні знання при вирішенні завдань по оцінці об’єктів, напрямків і швидкостей водної міграції різноманітних забруднювачів довкілля;
 • проводити обробку та аналіз гідрологічних спостережень, виявляти зв’язки між кліматичними, гідрологічними та екологічними процесами;
 • оцінювати водні ресурси різних районів земної кулі, пов’язувати їх з іншими природними умовами та ресурсами, станом і перспективами розвитку біосфери.

Навички:

 • самостійного виконання гідрологічних розрахунків і спеціальних графічних побудов, а також аналізу отриманих результатів;
 • визначення гідрографічних характеристик річки та її басейну;
 • оцінки якості поверхневих вод із точки зору екологічного благополуччя.

Базою при вивчення курсу служать теоретичні знання загальноосвітніх курсів з астрономії, географії, фізики, хімії, біології, а також спеціальні знання з гідромеханіки, гідрофізики, гідрохімії, гідробіології, гідроекології та інших природничих наук.

Рекомендована література

 Методичне забезпечення

 • Курганевич Л. Гідрологія : навчально-методичний посібник [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 48 с.

 Базова

 • Загальна гідрологія: навч. посібник / С. С. Левківський, В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський, Л. Г. Будкіна, В. В. Гребінь, Д. В. Закревський, С. М. Лисогор, М. М. Падун, В. І. Пелешенко. – Київ : Фітоцентр, 2000. – 264 с.
 • Загальна гідрологія : підручник / В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський, В. В. Гребінь та ін.– Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 399 с.
 • Клименко В. Г. Загальна гідрологія : навч. посібник для студ. / В. Г. Клименко – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 254 с.
 • Курганевич Л. П. Загальна гідрологія : навчальний посібник / Л. П. Курганевич, В. І. Біланюк, Ю. М. Андрейчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с.
 • Ющенко Ю. С. Загальна гідрологія : підручник / Ю. С. Ющенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 591.

Допоміжна

 • Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан та використання : монографія /  В. І. Вишневський. – Київ : Віпол, 2000. – 376 с.
 • Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник / В. В. Колодій. – ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.

Інформаційні ресурси

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/ – Науковий журнал «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус