Геотуризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Благодир С. Ф.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сБлагодир С. Ф.
ГРТ-42сБлагодир С. Ф.
ГРТ-43сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Геотуризм» пов’язана з новим напрямом природничого туризму, що передбачає подорожі до визначних геолого-геоморфолоігчних об’єктів.

Мета курсу: вивчення об’єктів геотуристичного зацікавлення і організаційно-інфраструктурного та маркетингового забезпечення геотуристичних подорожей на основі використання зарубіжного і національного досвіду.

Завдання дисципліни:

 • Ознайомлення з основними напрямами розвитку геотуризму та предметами геотуристичних зацікавлень;
 • Представлення основних типів геоторутчиних об’єктів та геопарків як природоохорнно-геотуристичних утвоернь;
 • Забезпечення знань і навиків з організації геотуричтних геомаршрутів і геотурів та їх інформаційно-рекламного та інфраструктурного забезпечення;
 • Представлення зарубіжного і вітчизняного досвіду з організації і просування геотуризму на регіональному і локальному рівні.

Очікувані результати.

У результаті вивчення дисципліни «Геотуризм» студент повинен:

знати: місце геотуризму у системі природничого туризму, основні предмети геотуристичних зацікавлень та найпоширеніші об’єкти геотуризму, інноваціні форми розвитку геотуризму у вигляді геопарків і тематичних парків, особливості менеджменту і маркетингу геотуристичних продуктів, міжнародний і вітчизняний досвід впровадження геотуризму.

вміти: визначати і оцінювати геотуристичні атракції та їх інформаційно-інфраструктурне забезпечення, розробляти програми геомаршрутів та геотурів, здійснювати комплексну оцінку геотуристичного потенціалу регіону і місцевості та впроваджувати інноваційні форми геотуризму – геопарки, тематичні парки, геошляхи.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Навчальні матеріали для провідників по шляху Гео-Карпати (Кросно – Борислав – Яремче) / [за ред. І.Бубняк, А.Солєцкі] – Кросно: Видавництво Ruthenus, 2013. – 80 с.
 • Зінько Ю. та ін. Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму / Юрій Зінько, Ярослав Кравчук, Оксана Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – Вип. 55. – С. 127-139.
 • Зінько Ю.В. Європейський досвід розвитку геотуризму / Ю.В.Зінько, М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 8. – С. 13-23.
 • Пакети тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу дисципліни.

Базова література:

 • Геологія з основами геоморфології: текст лекцій / Укладач: Є.О. Варивода. – НУЦЗУ, 2017. – 120 с.
 • Геотуризм: практика і досвід. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (28-30 березня 2014, Львів). — Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2014. — 152 с.
 • Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016, Львів). — Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. — 168 с.
 • Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018. – 256 с.
 • Зінько Ю., Шевчук О. Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України / Юрій Зінько, Оксана Шевчук. – Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 94-103.
 • Зінько Ю.В., Гнатюк Р.М., Благодир С.Ф. Проблематика створення геопарків в Українських Карпатах // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських карпат і прилеглих територій. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 274 – 281.
 • Кравчук Я. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування / Я.Кравчук, А.Богуцький, Ю.Зінько, В.Брусак, С.Благодир, О.Шевчук. – ВісникЛьвівського університету. Серія географ. – Вип.  – Ч. 1 – 2013. – С. 179-184.
 • Мальская М. Ф. Геотуристический потенциал Украины / Мальская М. Ф., Зинько Ю. В., Шевчук О. М. // Сфера туризма и гостеприимства в эпоху глобализации: сборник статей международного научно-практического форума // под ред. А. С. Кускова, П. С. Ширинкина. – Пермь: ПГАИК, 2013. – С. 120-126.
 • Олійник Я.Б., Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 215 с.
 • Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Гримайлів – Тернопіль: «Джура», 2008. – 340 с.
 • Свинко Й. М. Геологія [Текст] : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. -К. : Либідь, 2003.-480 с.
 • Смішко Р. М. Геологія з основами геоморфології [Текст] : навчальний посібник для вузів / Р. М. Смішко. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 101 с.
 • Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism / [Edited by Ihor Bubniak and Andrzej Solecki] – Krosno, 2014. – 208 p.
 • Geotourism / Edited by Ross K.Dowling and David Newsome. – Elsevier Ltd., 2006. – 260 s.
 • Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape / David Newsome, Ross Kingston Dowling. – Goodfellow Pub.: 2010.– 246 р.
 • Migon P. Geoturystyka / P. Migon. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 265 s.
 • Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. – – № 4 (11). – 2007. – S. 3–12.
 • Słomka T., Kicińska-Świederska A. Geoturystyka – podstawowe pojecia / T. Słomka, A. Kicińska-Świederska // GeoTurystyka. – 2004 – T. 1 – № 1 – S. 5–
 • Żaba J., Gaidzik K. Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o Ziemi / J. Żaba, K. Gaidzik. – Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. – Turystyka i Rekreacja. – 2010. – Nr. 1 (1). – S. 6–
 • UNESCO Geoparks Programme – a new initiative to promote a global network of geoparks safeguarding and developing selected areas having significant geological features // Hundred and fifty-sixth Session. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Executive Board. – Paris, 1999. – S. 1 – 4.
 • Zouros Nickolas C. European Geoparks Network: transnational collaboration on Earth heritage protection, geotourism and local development – Geoturystyka – Nr 1 (12) – 2008 – S. 3-2

Допоміжна:

 • Андейчук В., Помогайленко А. Дністровський каньйон / Річкові долини: Природа – ландшафти – людина. – Чернівці-Сосновець, 2007. – С. 27-46.
 • Геологические памятники Украины. Справочник-путеводитель / Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневський А.Я. и др. – Киев: Наук. думка, 1985. – 154 с.
 • Геологічні пам’ятки України: У 3 т. / В.П.Безвинний, С.В.Білецький, О.Б.Бобров та ін.; За ред. В.І.Калініна, Д.С.Гурського, І.В.Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т.1. – 320 с.
 • Гриценко Н.Е., Іщенко А.А., Русько Ю.О., Шевченко В.І. Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання. ― К.: ЦНПТ НАНУ, 1995. ― 61 с.
 • Заник В., Дутка Т. Загадкова велич Протятих Каменів. – “Карпати. Туризм. Відпочинок” – 2007. – № 1 (13). – С. 8 – 15.
 • Заповідне Поділля: Краєзнавчі нариси / За ред. Денисика Г.І., Любченка В.Є. – Вінниця: «Тезис», 2000. – 104 с.
 • Зінько Ю.В., Шевчук О.М. Передумови створення геопарку «Дністровський каньйон» / Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 7-12.
 • Зінько Ю. Міжнародний геопарк «Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування / Юрій Зінько, Андрій Богуцький, Віталій Брусак, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук, Марек Кромпєц, Януш Бурачинський. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.16 – С. 33-45.
 • Зiнько Ю. Класифікація і територіальне планування природоохоронних геоморфологічних об’єктів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. Вип. 21. – С. 190-193.
 • Зінько Ю.В. Дослідження, охорона та використання геоморфологічної спадщини на великопросторових заповідних територіях Західної України // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 2006 – Вип. 33. – С. 99 – 111.
 • Кравчук Я. С. Перспективи розвитку вулканічного туризму в межах Вигорлат-Гутинського пасма Українських Карпат / Я. С. Кравчук, О. М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспективи. – Вип.3 : Матер. Міжнар. наук. конфер. «Туризм і розвиток регіону» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника [гол. ред. В. Клапчук]. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. – С. 261-270.
 • Крамарець В.О., Дубина Я.І., Коханець М.І., Приндак В.П. Об’єкти неживої природи національного природного парку «Сколівські Бескиди». – Сколе, 2005. – 35 с.
 • Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В. та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 356 с.
 • Кравчук Я. С. Перспективи розвитку вулканічного туризму в межах Вигорлат-Гутинського пасма Українських Карпат / Я. С. Кравчук, О. М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3 : Матер. Міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток регіону” / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника [гол. ред. В. Клапчук]. – Івано-Франківськ : “Фоліант”, 2011. – С. 261–270.
 • Лазаренко Е. А. По вулканічним Карпатам: путівник / Е. А. Лазаренко. – Ужгород: Карпати, 1978. – 96 с.
 • Петрик Т. Розвиток геотуризму та геопарків у Закарпатті / Тетяна Петрик, Ярина Проць // Шевченківська весна : Матеріали Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2011. – Вип. 9. – С. 192–194.
 • Поліщук А. М. Геотур “Геологічні об’єкти Мізоцького кряжу” / М. М. Павлунь, А. О. Сіворонов, Л. В. Генералова, Ю. С. Маковський, П. М. Білоніжка // “Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі” : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – К.: Логос, 2011. – С. 109-111.
 • Сільченко Г. Проект “Геологічні екскурсії по Україні” – моніторинг, збереження та популяризація геологічних пам’яток України / Г. Сільченко, П. Біличенко // “Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі” : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – К.: Логос, 2011. – С. 120-121.
 • Стецюк В. В. Визначні пам’ятки рельєфу України як рекреаційний ресурс / Г. Сільченко, П. Біличенко // “Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі” : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – К.: Логос, 2011. – С. 123-126.
 • Тищенко О. І. Мінералогічні пам’ятки природи України – проблеми виділення і збереження / О. І. Тищенко // “Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі” : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – К.: Логос, 2011. – С. 126-127.
 • Свистович Р., Ковальчук О. Мандрівки по Центральних Горганах: Путівник. – смт. Перегінське – 2002 – 32 с.
 • Свинко Й.М., Волік О.В. Травертинові скелі Середнього Придністров’я: Посібник-путівник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 44 с.: іл.
 • Сіренко І., Швед Л. Пропагування геолого-геоморфологічних знань шляхом створення і використання в навчальному процесі мережі пам’яток неживої природи місцевого значення (на прикладі Березнівського району Рівненської області). – Вісник Львів. ун-ту. – Серія географ. – Вип. 33. – 2007. – С. 382-391.
 • Шевчук О. Європейські геопарки: збереження геоспадщини і розвиток геотуризму / Оксана Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369-378.

Інформаційні ресурси:

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус