Геоморфологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Байрак Г. Р.ГРН-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21доцент Байрак Г. Р., доцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття теоретичних і прак­тичних знань, необхідних для розпізнавання й аналізу генетичних типів і форм рельєфу ендо­генного та екзогенного походження, оволодіння методами їх дослідження.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення з основними концепціями форму­ван­ня рельєфу земної поверхні;
 • висвітлення ролізарубіжних та українських вчених у розробці теоретико-методичних засад сучасної гео­мор­фології;
 • вивчення основних розпізнавальних ознак найпоширеніших ге­не­тичних типів і форм рельєфу;
 • набуття навиків комплексного аналізу рельєфу певних ділянок суходолу.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

історію розвитку геоморфології, її галузеву структуру, морфологічні та генетичні класи­фікації рельєфу, історію розвитку геоморфології, її галузеву структуру, мор­фо­логічні та генетичні класи­фікації рельєфу, чинники і процеси, які фор­мують рельєф земної поверхні; основні форми рельєфу ендогенного походження; основні форми флювіального, ерозійного, карстового, льодовикового, воднольодовикового, еолового, кріогенного, берегового гене­зису та особливості їхнього формування.

вміти:

будувати морфометричні карти: горизонтального, вертикального розчленування, крутості схилів; давати морфографічну характеристику рельєфу; визначати генезис і вік рельєфу на основі геологічних та геоморфологічних карт; будувати геолого-геоморфологічний профіль та виконувати його аналіз.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 64 аудиторні години і 4 кредити ЄКТС.

Рекомендована література

Базова:

 • Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с. (33,95 друк. арк.) – ISBN 978-617-10-0440-5.
 • Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вказівки з курсу “Структурна геоморфологія”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 57 с.
 • Колтун О.В. Вступ до геоморфології: Навч. посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 80 с.
 • Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.
 • Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основигеоморфології. – К.: «Вища школа», 2005. – 495 с.

Допоміжна:

 • Джеррард А.Дж. Почвы и формы рельефа: Пер. с англ. – Л.: “Недра”, 1984. – 208 с.
 • Карпенко H.I. Рельєф морських берегів: навч. посібник [для вищих навч. закл.] /  Н.І. Карпенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.
 • Климчук А.Б. Кадастр пещерУкраины: методическиематериалы и перечень / А.Б. Климчук, Г.Н. Амеличев и др. – Симферополь, 2008. – 75 с.
 • Ковальчук М.С. Геологія і геоморфологія (геологічні процеси): навч. посібник. – К.: НАУ, 2018. – 148 с.
 • Костенко Н.П. Геоморфология. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1999. – 379 с.
 • Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування: навч. посібник / Я.С. Кравчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 176 с.
 • Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В.Д. Ломтадзе. – Ленинград: Недра, 1977. – 479 с.
 • Максимович Г.А. Основы карстоведения / Г.А. Максимович. – Т. 1. – Пермь: Кн. Изд-во, 1963. – 444 с.
 • Мащенко О.М. Геоморфологія. Ч.1. Рельєфоутворення: навч. посіб. для студ. спец. «Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 53 с.
 • Мащенко О.М. Геоморфологія. Ч.2. Зональні типи морфоскульптур суходолу: навч. посіб. для студ. спец. «Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016. – 32 с.
 • Ободовський О.Г. Руслові процеси: навч. посібник / О.Г. Ободовський. – Київ: РВЦ Київського ун-ту, 1998. – 134 с.
 • Основигеоморфології: навчальнийпосібник / уклад. О.І. Ситник, Д. О. Панкратенкова. – Умань: Видав.-поліграф. центр «Візаві», 2016.      – 166 с.
 • Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): Навч. посібник. – Луцьк: ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – 284 с.
 • Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
 • Рычагов Г.И.Общаягеоморфология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-воМосков. ун-та “Наука”, 2006. – 416 с.
 • Світличний О.О. Основи ерозієзнавства: підручник / О.О. Світличний, С.Г. Чорний. ­– Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 265 с.
 • Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія / І.М. Сіренко. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 • Смішко Р.М. Структурна геологія та геологічне картування: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Р.М. Смішко, В.Г. Пащенко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 254 с.
 • Чичагов В.П. Аридная геоморфология. Платформенные антропогенные равнины: монография / В.П. Чичагов. – Москва: Научный мир, 2010. – 514 с.
 • Філоненко Ю.М. Геоморфологія: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 213 с.
 • Шостак А.В. Інженерна геологія: навч. посібник /  А.В. Шостак. – Інтернет-ресурс Київського університету. – geol.univ@kiev.ua. – 92 с.
 • Якушко О.Ф. Основы геоморфологии / О.Ф. Якушко. – Минск, 1997.
 • CharltonRo. Fundamentals offluvialgeomorphology. – Routledge, NewYork. – 2008. – Р. 234. ISBN 978-0-415-33454-9.
 • Klimaszewski M. Geomorfologia. – Warszawa: PWN, 1985.
 • Migon P. Geomorfologia. – Warshawa.: Wyd-woNaukowe PWN, 2006. – 462 р.
 • Huggett R.J. Fundamentals of Geomorphology. Third Edition. – New York: Routledge, 2011. – 536 р.

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму