Геоінформаційні технології (103)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Ямелинець Т. С.ГРН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ГРН-21сдоцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» є – ознайомлення студентів з принципами побудови та функціонування ГІС, історією ГІС, основними поняттями і термінами ГІС; сучасним станом ГІС, їх місцем в ґрунтознавстві, екології; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС муніципального, кадастрового, ґрунтознавчого, екологічного і іншого призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставлених цілей.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

  • ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в ґрунтознавчій науці;
  • навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (ArcGIS 10);
  • отримати навики у роботі з векторними та растровими просторовими даними;
  • навчитися створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Після завершення цього курсу студент

 знатиме:

  • теоретичні та прикладні основи функціонування географічних інформаційних систем

вмітиме:

  • застосовувати ГІС-програму QGIS у ґрунтознавчих дослідженнях, картографуванні ґрунтового покриву та експертній оцінці земель.
  • створювати модель ґрунтових баз геоданих,
  • створювати модель атрибутивних даних ґрунтів

здобуде soft skills (надпрофесійні навички): гнучкість, креативність, командна робота,  відповідальність, наукова й професійна етика, професійна    комунікація, управління інформацією, формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація

Рекомендована література

Базова 

Допоміжна 

  • Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е.Д.Кузьменко, О.М.Журавель, Л.І.Давибіда, С.М.Багрій. – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 703 с.
  • Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / О.О.Світличний, С.В.Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с. 

Інформаційні ресурси:

Силабус: Геоінформаційні технології. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Геоінформаційні технології. 2021-2022 н. р. (3 курс (4 семестр))

Завантажити силабус

Силабус: Геоінформаційні технології. 2021-2022 н. р. (3 курс (3 семестр))

Завантажити силабус