Геоінформаційне забезпечення менеджменту екосистемних послуг

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Елбакідзе М. М.ГрНМ-21с-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрНМ-21с-2доцент Елбакідзе М. М.

Опис курсу

Метою даного курсу є формування у студентів системи знань та навичок про ландшафти, їхній природний потенціал,  екосистемні продукти та послуги. Землекористування розглядається як процес експлуатації різних природних ресурсів (земельних, водних, мінеральних) та антропогенного впливу на ландшафти, в ході якого відбувається споживання людиною екосистемних послуг. У рамках курсу розглядається загальні теоретичні аспекти вчення про ландшафти, підходи до виділення різних типів ландшафтних структур, а такожпоняття і підходи до класифікації та оцінки екосистемних послуг. Отримання навичок з комплексної оцінки екосистем на їхніх послуг відбуватиметься через роботу з спеціалізованим програмним забезпеченням (ArcGIS) та загальнодоступними он-лайн сервісами (OSM, GoogleEarthEngine), а також черз ознайомлення з методикою MARISCO.У курсі розглядаються джерела та методи опрацювання матеріалів статистичної звітності щодо землекористування разом з економічними та правовими аспекти землекористування, а також національні та міжнародні схеми класифікації типів землекористуванн,. Аналізуються основні геоекологічні проблеми пов’язані із землекористуванням, подаються приклади картування різних типів землекористування та наземного покриву на основі паперових карт та космічних знімків, студентів ознайомлюють з основними прийомами роботи в ГІС під час картування землекористування та подальшого геоекологічного аналізу з метою збалансованого менеджменту ландшафтів.

Результати навчання:

  • знати: теоретичні засади вчення про ландшафти (геоекосистеми) та їхні таксономічні одиниці, екосистемні послуги (забезпечувальні, регулюючі та культурні), а також землекористування як комплексний процес впливу людини на ландшафти; національні та міжнародні підходи до класифікації типів землекористування; природу зв’язків між просторовими чинниками та структурою землекористування; концептуальні підходи до класифікації та оцінки вартості екосистемних послуг, послідовність та зміст виконання геоекологічного аналізу структури землекористування та наземного покриву території; процедуру проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) як інструменту громадського контролю за проектами у сфері природокористування.
  • вміти: здійснювати картування ландшафтної структури території, а також візуальну інтерпретацію космічних знімків на предмет визначення різних типів землекористування та класів наземного покриву; виконувати геопросторовий аналіз структури землекористування в межах адміністративно-територіальних одиниць на основі статистичного обліку земель та даних дистанційного зондування Землі; здійснювати оцінку екосистемних послуг території, в тому числі економічну, на основі карти природних та актуальних геоекосистем, проводити комплексний геоекологічний аналіз планованої господарської діяльності, що підпадає під процедуру ОВД в частині оцінки прямого чи опосередкованого впливу землекористування на ландшафт та його окремі компоненти. Встановлювати ймовірнісні зв’язки між природними, соціальними, економічними, політичними та інституційними чинниками землекористування та його структурою і динамікою з використанням кількісних статистичних методів.