Географія туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Бордун О. Ю.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с, ГРТ-14с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРТ-11сЛемега Н. М.
ГРТ-12сЛемега Н. М.
ГРТ-13сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-14сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Об’єктивне підґрунтя туризму як явища суспільного життя робить його складним, багатогранним об’єктом наукового пізнання. Географія була однією з наук, що досліджувала туризм з початку перетворення його у феномен людського буття і започаткувала фундаментальний науковий напрям – географію туризму.

 Мета Формування спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад географії туризму, особливостей геопросторової організації туризму світу за видами та найбільшими дестинаціями, формування туристичних потоків, а також вивчення особливостей змін геопростору під впливом туризму у різних регіонах світу.

Завдання курсу “Географія туризму” полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними проблемами географії туризму, познайомити з міжнародними та вітчизняними нормами і правилами у сфері туризму, основними видами туризму, найбільшими туристичними потоками.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні засади географії туризму;
 • чинники формування геопросторової організації туризму світу та дестинації;
 • основні поняття та види туризму в світі;
 • найбільші туристичні потоки;
 • предметну область географії туризму;
 • особливості розміщення та використання туристичних об’єктів світу та України, регіону та дестинацій.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М.П., Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Туристичне країнознавство. Європа. – Київ: Центр учбової літератури, 2009.– 224 с.
 • Мальська М.П., Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Туристичне країнознавство. Азія. – Київ: Центр учбової літератури, 2013.– 189 с.
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. Київ : Знання, 2008. 661.с.
 • Бордун О. Ю. Аналіз міжнародних туристичних потоків України. Вісник Львівського ун-ту. Сер. географічна. 2013. Вип. 43.Ч. 2. С. 137–147.

Допоміжна:

 • Бордун О. Ю., Ковальчук А. С. Туристичний потенціал спадщини україно-єврейських стосунків у міжвоєнному Львові: перспективи розвитку. Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України : матеріали між. наук. практ. конференції. Київ, 2018. С. 105–109.
 • Бордун О. Ю., Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова (Теорія та методика впровадження) : монографія. Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 102 с.
 • Бордун О. Ю. Конфлікт інтересів туристичного бізнесу та збалансованого розвитку туризму міста Львова: можливості регулювання. Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжн. наук.-практ. Київ : КНЕУ, 2018.  С. 9–13.
 • Бордун О. Ю. Геопространственные особенности шоп-туризма Украины. Мaгілеускі мерыдыян. 2017. Том 17. Вып. 3–4 (39–40). С. 38–44.
 • Бордун О. Ю. Можливості транскордонної співпраці України та Польщі на Дорозі святого апостола Якова. Wspolpraca trasgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy : III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin–Lviv, 2016. St. 12.
 • Бордун О. Ю. Сучасний стан та перспективи продовження Дороги святого Якова Віа Регіа в Україні. Zagadnienia religijne і narodowosciowe we wspolczesnych badaniach polskich, slowackich I ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Ярослав, 2015, С. 453–475.
 • Бордун О. Ю., Деркач У. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму України. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник та ін. Київ : Альфа-ПІК, 2014. Вип. 30. С. 62–72.
 • Бордун О. Ю., Шуманська Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху святого Якова. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2014. Вип. 28. С. 131–140.
 • Бордун О. Ю. Геопространственные особенности международных туристических потоков между Украиной и Беларусью. Вучоныя запіскі БрГУ им. А. С. Пушкина. Ч. 1. Гуманітарния і грамадскія навукі. 2013. Вып. 9. С. 67–78.
 • Бордун О. Ю., Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2013. С. 33–36.
 • Бордун О. Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2013. Вип. 23. С. 73–81.
 • Бордун О. Ю., Біланюк О. Теоретичні та прикладні засади дослідження ділових потоків України. Географічна наука і практика: виклики епохи : Міжнар. наук.-практ. конф, присв. 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013, С. 223–225.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус