Географія населення України

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Склярська О. І.ГРО-41с, ГРО-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРО-41с
ГРО-42с

Опис курсу

“Географія населення України” є одним із курсів підготовки  студентів 4 курсу географічного факультету за спеціальністю “014 Середня освіта (Географія)” в рамках навчального плану для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.  Матеріал курсу розподілений на два змістових модулі, що складаються з окремих тем. Обов’язковими для виконання є практичні роботи, що проводяться для закріплення кожного чергового блоку лекційного матеріалу. Окрім закріплення знань з заняття орієнтовані на пошук студентами  шляхів розв’язання демогеографічних суперечностей та  проблем шляхом дискусій, організації наукових семінарів, групової роботи тощо. По кожній з тем курсу розроблені завдання для самостійної роботи.

Мета курсу:сформувати у студентів розуміння демогеографічних закономірностей, процесів і явищ, поглибити знання про демографічні характеристики населення України та її регіонів, основні чинники їх формування і тенденції динаміки, основні методи обліку населення, методику їх проведення на території України у різні історичні періоди, розкрити сутність та  запропонувати  шляхи  подолання основних демогеографічних проблем (зокрема депопуляції, зовнішньої міграції, деформації шлюбної структури, вікового складу населення і т. д.) в Українї в контексті державної демографічної і регіональної політики.

 

Результати навчання:

знати:

 • методичні засадидемогеографічного дослідження регіону та держави;
 • фактори та особливості динаміки кількості населення України від найдавніших часів до сьогодення;
 • тенденції природного і механічного руху населення держави, процеси шлюбності і розлучуваності, деформацію шлюбно-сімейної структури;
 • зміни у статево-віковій структурі населення упродовж ХХ-поч. ХХІ ст., соціальні наслідки та регіональні відмінності демографічного старіння;
 • динаміку етнонаціонального і мовного складу, специфіку професійної структури та освітнього рівня населення України;
 • шляхи подолання кризових демографічних явищ в Україні і окремих регіонах.

 

вміти:

 • застосовувати методи демогеографічних досліджень на практичних заняттях;
 • аналізувати залежність демогеографічних параметрів території держави та окремих її регіонів від економічних, соціальних, політичних, історичних та інших чинників;
 • працювати з науковими, статистичними матеріалами з відповідної тематики, офіційними результатами переписів населення.

Рекомендована література

 • Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль 1983. — 350 с.
 • Гладкий О. Історичні етапи розвитку наукових досліджень промислових агломерацій / О. Гладкий // Історія української географії. – Вип. 17. – Тернопіль, 2008. – С. 79-88.
 • Гладкий О. В. Основні етапи розвитку наукових праць з географії міст та геоурбаністики / О. В. Гладкий // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 58-64
 • Гладкий О. І. Особливості делімітації території Львівської промислової агломерації / Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 36. – 2009. – 73-81.
 • Гудзеляк І. І. Географія населення: навчальний посібник / І. І. Гудзеляк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.
 • Дністрянський М. С. Етногеографія України. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – С. 153-176.
 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Посібник. Видання друге, доповнене / Я, Жупанський. 2006. – 275 с.
 • Заставний Ф. Д.Всеукраїнський перепис населення 2001 р. (результати, аналіз, оцінка). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 57 с.
 • Заставний Ф. Д. Демографічні втрати України: голодомори, війни, еміграції. – Львів, 2003. – С. 10-26.
 • Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія населення України. – Тернопіль, 2001. – с. 21-25.
 • Заставний Ф. Демографічні втрати України. Голодомори. Війни. Еміграції. – Львів, 2003. – 135 с.
 • Лозинський Р. Мовна ситуація в Україні: суспільно-географічний погляд – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – с. 181-228.
 • Перший всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Авт. кол. Н. С.Власенко, Е. М.Лібанова, О. Г.Осауленко та ін.; Наук. ред. акад. І. Ф. Курас, акад. С. І. Пирожков; Держ. комітет статистики України; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України. – К., ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 558 с.
 • Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії : навч. посіб. / М. Д. Пістун. – К. : Вища шк., 1994. – 156 с.
 • Садовський В. Огляд літератури про українську демографію // Історія української географії. – Вип. 2. – 2002.
 • Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми, перспективи, шляхи поліпшення (науково-аналітична доповідь). К.: Ін-т демографії та соціальнихдосліджень НАН України, 2013.
 • Ткач Д. Заставецький Т. Розвиток української геоурбаністики // Історіїукраїнської географії. – Вип. 2. – 2002.
 • Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України. – Львів, 2000. – 600 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох кн. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження: [Вибрані праці] / О. І. Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 c.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох кн. Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства: [Вибрані праці] / О. І. Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 706 c.
 • Демографічна ситуація. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat. gov.ua
 • Конгрес національних громад України[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vaad.ua.org
 • Державний комітет національностей та релігії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: scnm.gov.ua
 • Всеукраїнський перепис населення 2001[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 2001.ukrcensus.gov.ua
 • Інститут демографії та соціальнихдосліджень НАН України імені М.В. Птухи Режим доступу: http://www.idss.org.ua
 • Представництво ООН в Україні/ – Режим доступу:http://www.un.org.ua/ua/
 • Програма ООН з населених пунктів/ – Режим доступу:http://unhabitat.org/
 • International Encyclopedia of Human Geography / Editors-in-Chief Rob Kitchin, and Nigel Thrift. – Amsterdam: Elsevier, 2009. – Vol.8. – P. 387-395.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус