Географія міжнародних зв’язків

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Склярська О. І.ГРО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРО-21сдоцент Склярська О. І.

Опис курсу

Вивчення спецкурсу передбачає поглиблення знань про сучасні міжнародні зв’язки в світі, поняття міжнародних відносин та їх видів, передумови і сучасні особливостізовнішньоекономічного та зовнішньополітичного становища України,участь держави в системі міжнародних організацій та єврорегіонів. Виявляються геополітичні наслідки зовнішньоекономічних відносин з державами-сусідами, позитивні та негативні сторони транснаціонального співробітництва.

 

Мета навчальної дисципліни:

Поглибити знання студентів про зовнішньоекономічне та зовнішньополітичне становище України, чинники, зміну обсягів та географію міжнародної торгівлі України сформувати у студентів розуміння міжнародних зв’язків та їх видів, концептуальних засад методології міжнародних відносин, глобальних політико-географічних, культурних, економічних процесів і явищ та їх впливу на  зовнішньоекономічне становище України.

 

Результати навчання:

знати:

 • зміст поняття “зовнішні зв’язки”, “міжнародні зв’язки”, форми міжнародних зв’язків;
 • характерні ознаки політико-географічного, економіко-географічного положення України;
 • географічну і компонентну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами;
 • тенденції зміни обсягів міждержавної торгівлі України, її співвідношення з динамікою ВВП держави;
 • географічну структуру міжнародного туризму, стратегічне значення для України міжнародної торгівлі транспортними послугами;
 • географічну структуру інвестицій України, чинники інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату держави;
 • місце України в процесах міжнародної трудової міграції;
 • головні аспекти і тенденції співпраці України з державами Європи, Азії, Африки, Америки та Австралією.
 • особливості і напрямки співробітництва України з міжнародними організаціями.

вміти:

 • розраховувати показники ефективності, збалансованості зовнішньої торгівлі України та її регіонів;
 • працювати з науковими, статистичними матеріалами з відповідної тематики;
 • визначати місце України у міжнародному поділі праці;
 • виявляти причини та шляхи вирішення проблем міжнародного співробітництва України (сировинної орієнтованості українського експорту, географічної незбалансованості тощо).

Рекомендована література

 • Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки. – К., 2005. – Вип. 12. – 254 с.
 • Голуб Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання. – К, 2003. – 182 с.
 • Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: «Знання», 2012. – 759 с.
 • Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки: навч. посіб. / Дорошко М.С., Крижанівський В.П., Кривонос Р.А., Сербіна Н.Ф. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. − 335 с.
 • Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: інтеграційні перспективи України. – К, 2004. – 88 с.
 • Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К: КНЕУ, 2003. – 948 с.
 • Мальський М. З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин : підручник // М. З. Мальський, М. М. Мацях. – Київ: Знання, 2010. – 462 с.
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000)/ Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губернський. – К. Либідь, 2001. – 624 с.
 • Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини. – К., 2006. – 273 с.
 • Прицюк Н. І. Географічні аспекти зовнішньоторговельних зв’язків України / Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. – Вип. 36. – 2009. – С. 271-281.
 • Склярська О. І. Текст лекцій зі спецкурсу “Географія міжнародних зв’язків України”. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 80 с.
 • Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна
  інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І. М.
  Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. Дюжева, В. О. Матросової. –
  Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с.
 • Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку
  України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України
  Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон.ресурс. – К., 2019. – 350 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/310.pdf
 • Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко. – К, 2002. – 470 с.
 • Фінансово-банківська система України у європейському вимірі: зб. статей. – К, Козаки, 2002. – 223 с.
 • Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: навчальний посібник. – Львів, Світ, 2006. – 320 с.
 • Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій. 3-тє вид. – Дніпропетровськ, 2012. – 256 с.
 • Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. Інтернет-ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму