Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248професор Позняк С. П.ГРН-11, ГРФ-11, ГРФ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРН-11доцент Іванюк Г. С., професор Позняк С. П.
Семащук Р. Б., Єфімчук Н. М.
Семащук Р. Б., Єфімчук Н. М.
ГРФ-11доцент Іванюк Г. С., доцент Наконечний Ю. І.
ГРФ-12доцент Іванюк Г. С., доцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Мета розкрити основні теоретичні та практичні питання ґрунтознавства: походження ґрунтів, їх властивості, поширення та шляхи підвищення родючості.

Завдання:

 • учення про формування й розвиток (генезис) грунтів;
 • учення про ґрунтовий покрив як цілісне просторове утворення, взаємопов’язане із зовнішнім середовищем (екологія та географія грунтів);
 • учення про родючість грунтів і про принципи його регулювання агротехнічними й меліоративними заходами;
 • учення про охорону ґрунтового покриву.
 • вивчення чинників ґрунтоутворення, що дає змогу зрозуміти ґенезу ґрунтів, причини багато численності ґрунтів у природі;
 • вивчення основних типів материнських порід;
 • подання характеристики основних типів ґрунтів і закономірності їхнього географічного поширення, класифікація і систематика ґрунтів;
 • вивчення складу і властивостей мінеральної та органічної частини ґрунту;
 • вивчення фундаментальних питань екологічної ролі ґрунту в біосфері; раціонального використання та охорони ґрунтів;
 • ознайомлення студентів з класифікаційно-діагностичними ознаками і параметрами ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікації;
 • набуття студентами практичних навиків щодо проведення в лабораторних умов аналітичних досліджень хімічних та фізичних властивостей ґрунтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: вчення про фактори ґрунтоутворення та вміти показати роль ґрунтотворного процесу у розвитку ґрунтознавства; основні напрямки розвитку дисципліни ґрунтознавство;

вміти: виділяти хімічні процеси перетворення органічних та мінеральних речовин у ґрунті; систематизувати та класифікувати ґрунти; визначати рівень забезпеченості ґрунту поживними речовинами; визначати необхідність проведення хімічної меліорації ґрунту та встановлювати норми хімічних меліорантів.

Рекомендована література

Базова:

 • Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения. – М., 1976.
 • Ковда В.А. Основы учения о почвах. Т. 1, 2. – М.: Изд-во „Наука”. – 1973.
 • Фридланд В.М. Проблемы географии, генезиса и классификации почв. – М., 1986.
 • Геннадиев А.Н., Глазовская М.А. География почв с основами почвоведения. – М.: Высшая школа, 2005. – 461 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия / под ред. Полупана Н.И. – К.: „Урожай”, 1988. – 296 с.
 • Память почв / Отв. ред. В.О. Таргульян, С.В. Горячкин. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 692 с.

 Допоміжна:

 • Зонн С.В. О современных проблемах генезиса, эволюции и трансформации почв / Почвоведение, № 11, 1982.
 • Геннадиев А.Н., Таргульян В.О. Зарубежное почвоведение: приоритеты и тенденции развития / Почвоведение, № 11, 1992.
 • Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. – М.: ГЕОС, 2005.
 • Позняк С.П. Генетичні, географічні, історичні, екологічні проблеми ґрунтознавства. Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 616 с.

Матеріали

 • Позняк С.П. Ґрунтознавство і географія грунтів: підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 270 і 286 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму