Географія міграцій і демографічного розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Гудзеляк І. І.ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-32сдоцент Гудзеляк І. І.

Опис курсу

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань про геопросторову організацію міграційних процесів та
закономірностей демографічного розвитку. Викладання матеріалу головно базується на матеріалах демографічної та міграційної статистики України у порівнянні з іншими країнами світу. Буде показано вплив історичних чинників на внутрішньо українські регіональні відмінності демографічного розвитку та міграцій, розкрито взаємозв’язки між демографічними, міграційними та економічними процесами у містах та сільській місцевості України.

Мета: оволодіти знаннями з демогеографії та міграціології, вивчити особливості демографічного розвитку та міграційних процесів в Україні.

Результати навчання студенти повинні

знати: 

 • наукову термінологію;
 • методологію географічного дослідження міграцій та
  демографічних процесів;
 •  географічні особливості міграційних та демографічних процесів
  в Україні та країнах світу;
 • закономірності впливу міграцій та демографічного розвитку на
  соціально-економічний розвиток окремих регіонів України;

вміти:

 • самостійно збирати інформацію та описувати тенденції
  міграційних процесів і демографічного розвитку держави;
 • аналізувати характер впливу міграцій та демографічного
  розвитку на усі підсистеми суспільства
 •  застосовувати картографічні, статистичні методи й інформаційні
  технології для дослідження міграційних та демографічних
  процесів;
 • передбачати тенденції розвитку міграційних та демографічних
  процесів;
 • виявляти можливості та шляхи регулювання міграційних
  процесів і демографічного розвитку;
 • надавати рекомендації для розробки програм і планів розвитку
  регіонів з урахуванням міграційних та демографічних процесів.

Рекомендована література

Базова:

 • Гудзеляк І.І. Географія населення: навч. посібник. – 2-ге вид., переробл., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.
 • Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демографія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.
 • Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія / О.A. Малиновська. – К. : НІСД, 2018.
 • Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006.
 • Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010.
 • Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕК, 1995.

Електронні інформаційні ресурси:

 • https://lnueduua- my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iryna_hudzelyak_lnu_edu_ua/EUTyGkm
  43RNIqCbFng6bhAsBq9jLDwKCDPgQGnJGnEgpTg?e=Z5b7dq

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус