Географічні основи природоохоронної справи

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Брусак В. П.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів у галузі охорони навколишнього природного середо­вища.

Завдання:

 • ознайомитись з теоретичними основами природоохоронної справи і напрямками природоохоронної діяльності,
 • вивчити основні етапи еволюції концепцій охорони природи в світі й Україні, функції природоохоронних територій і структуру природно-заповідного фонду України,
 • засвоїти програму і методи наукових досліджень на природоохоронних територіях,
 • здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації природоохоронних територій і їх мережі та міжнародну співпрацю у галузі охорони природи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • головні географічні теоретичні основи природоохоронної справи і напрямки природоохоронної діяльності,
 • основні етапи охорони природи в світі й Україні,
 • структуру, функції і географічні закономірності поширення природоохоронних територій в Україні,
 • програму наукових географічних досліджень на природоохоронних територіях в Україні,
 • географічні підходи до організації та ландшафтно-геомор­фологічні підходи до проектування заповід­них об’єктів,
 • природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі охорони природи.

вміти:

 • здобувати інформацію про сучасний стан довкілля і регіональні екологічні проблеми в Україні,
 • аналізувати організаційно-правові засади природоохоронної справи та географічні закономірності структури природно-заповідного фонду України й окремих природо­охоронних територій.

Рекомендована література

Базова

 • Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія: підручник. – Київ:
  Знання, 2014. – 550 с.
 • Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За заг.ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306с.
 • Петлін В., Міщенко О. Прикладне ландшафтознавство: підручник. – Луцьк: Вежа-Друк, 2021. – 328 с.
 • Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навч. посіб. / С.Ю. Попович. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
 • Топчієв О.Г. Методологічні засади географії: підручник / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 366 с.
 • Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І. Фурдичко, В.К. Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.
 • Царик Л. Природокористування : навчальний посібник / Л. Царик, І. Барна, І. Вітенко та ін. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015. – 398 с.

 Допоміжна

 • Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 1994. – 59 с.
 • Андриенко Т.Л., Плюта Е.И., Прядко Г.Н. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с.
 • Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. – К.: Киев. экол.-куль-тур. центр, 1995. – 184 с.
 • Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваты / М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 • Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій: структура, сучасний стан і перспективи реалізації / В. Брусак – Фізична географія і геоморфологія – 2017. –  Вип.2 (86)  – С. 25-35.
 • Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках / Сб. тр. АН СССР, Ин-т географии. – М., 1984. – 191 с.
 • Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем / Отв. ред. Т.Д.Александрова. – М.: Изд-во Ин-та Геогр. АН СССР, 1987. – 321 с.
 • Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.
 • Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды (географический аспект). – М.: Мысль, 1980. – 264 с
 • Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130-1156.
 • Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 47.-С. 405-434.
 • Заповідні екосистеми Карпат / С.Стойко, Е.Гадач, Т.Шимон, С.Михалик / Під ред. С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 • Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання /
  А.А. Ковальчук. – Ужгород: “Ліра”, 2002. – 328 с.
 • Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: В 3 т. / Тр. междунар. симпоз. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- Т.1. – 376 с.
 • Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии
  / Отв. ред. А.Д. Дроздов. – М.: Т-во научн. изданий КМК, 2006. –
  239 с.
 • Міжнародні природно-заповідні території України / Під заг. ред. Андрієнко Т.Л. – Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – Київ, 1998. – 132 с.
 • Програма Літопису природи для заповідників та національних
  природних парків. Колектив авторів під ред. докт. біол. наук,
  проф. Т.Л. Андрієнко. – Київ: Академперіодика, 2002. – 103 с.
 • Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные территории / Н.Ф.
  Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.
 • Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.- М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 • Створення екологічних коридорів в Україні / Під ред. Ф. Деодатус, Л. Проценко. – Київ: Вид-во «Журнал «Радуга», 2010. – 160 с.
 • Филонов К.П. Летопись природы в заповедниках СССР / К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская. – М.: Наука, 1985. – 143 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова –К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К. :
  Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
 • Яворський А.І. Конструктивно-географічні заади організації природоохоронних територій (на прикладі Карпатського НПП). – Івано-Франківськ, Фоліант, 2012. – 192 с.
 • Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. / Pod red. Anny Liro. IUCN-Poland, Warszawa. – 1995.
 • Navrh narodnej ecologickej siete Slovenska-NECONET. // National Ecological Network of Slovakia. IUCN – Bratislawa. – 1996.
 • The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. / Counsil of Europe. Strasbourg. – 1996.
 • Transboundary Protected Areas for Peace and Cooperation. – IUCN, 2001. – 111 p.
 • Perspectives of ecological networks / Tdited by: P. Nowicki, G. Bennett, D. Widdeleton, S.Rientijes, R. Wolters. – Europien Centre for Nature Conservation publication series on Man and Nature, vol. 1, August 1996, Arnhem. – 187 p.
 • http://www.rada.gov.ua/laws/ – сторінка законодавства України.
 • http://www.menr.gov.ua/ – сторінка Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.
 • http://unesco.org.ua/ – сторінка Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
 • http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ – сторінка Всеєвропейської екологічної мережі на сайті Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.
 • http://www.panda/org/ – сторінка Міжнародного фонду охорони природи (WWF International)
 • http://ramsar.org/ – сторінка Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Географічні основи природоохоронної справи

Завантажити силабус