Географічні основи природоохоронної справи

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Брусак В. П.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів у галузі охорони навколишнього природного середо­вища.

Завдання:

 • ознайомитись з теоретичними основами природоохоронної справи і напрямками природоохоронної діяльності,
 • вивчити основні етапи еволюції концепцій охорони природи в світі й Україні, функції природоохоронних територій і структуру природно-заповідного фонду України,
 • засвоїти програму і методи наукових досліджень на природоохоронних територіях,
 • здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації природоохоронних територій і їх мережі та міжнародну співпрацю у галузі охорони природи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • головні географічні теоретичні основи природоохоронної справи і напрямки природоохоронної діяльності,
 • основні етапи охорони природи в світі й Україні,
 • структуру, функції і географічні закономірності поширення природоохоронних територій в Україні,
 • програму наукових географічних досліджень на природоохоронних територіях в Україні,
 • географічні підходи до організації та ландшафтно-геомор­фологічні підходи до проектування заповід­них об’єктів,
 • природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі охорони природи.

вміти:

 • здобувати інформацію про сучасний стан довкілля і регіональні екологічні проблеми в Україні,
 • аналізувати організаційно-правові засади природоохоронної справи та географічні закономірності структури природно-заповідного фонду України й окремих природо­охоронних територій.

Рекомендована література

Базова

 Допоміжна

 • Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 1994. – 59 с.
 • Андриенко Т.Л., Плюта Е.И., Прядко Г.Н. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с.
 • Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. – К.: Киев. экол.-куль-тур. центр, 1995. – 184 с.
 • Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваты / М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 • Брусак В.П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі природного заповідника “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) // Автореф. Дис. канд. геогр. наук : 11.00.11/ Львів. держ. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 1997. – 20 с.
 • Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій: структура, сучасний стан і перспективи реалізації / В. Брусак – Фізична географія і геоморфологія – 2017. –  Вип.2 (86)  – С. 25-35.
 • Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках / Сб. тр. АН СССР, Ин-т географии. – М., 1984. – 191 с.
 • Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем / Отв. ред. Т.Д.Александрова. – М.: Изд-во Ин-та Геогр. АН СССР, 1987. – 321 с.
 • Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.
 • Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екологiї. – К.: Либiдь, 1993. – 224 с.
 • Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130-1156.
 • Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 47.-С. 405-434.
 • Заповідні екосистеми Карпат / С.Стойко, Е.Гадач, Т.Шимон, С.Михалик / Під ред. С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
 • Зелёная книга Украинской ССР: редкие исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с.
 • Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 • Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: В 3 т. / Тр. междунар. симпоз. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- Т.1. – 376 с.
 • Мельник А.В., Мiллер Г.П. Ландшафтний монiторинг. – К.: ВІПОЛ, 1993. -152 с.
 • Міжнародні природно-заповідні території України / Під заг. ред. Андрієнко Т.Л. – Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – Київ, 1998. – 132 с.
 • Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы: Учебн. для геогр. спец. вузов. – М.: Высш.школа, 1986. – 280 с.
 • Назарук М.М. Соціоекологія: Словник-довідник. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 172 с.
 • Охрана природы и природных ресурсов / Боднаренко В.Д. Стойко С.М., Туниця Ю.Ю. и др.- Львів: Вища школа, 1985. – 192 с.
 • Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные територии – М.: Мысль, 1978.- 295 с.
 • Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.- М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 • Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса:  Астропринт. – 1996, – 392 с.
 • Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. Летопись природы в заповедниках СССР. – М.: Наука, 1985. – 143 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Либідь, 1994.- 540 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 1996.- 606 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. – 606 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К. : Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус