Географічне краєзнавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Івах Я. Є.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сдоцент Івах Я. Є.

Опис курсу

Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних знань та навичок з краєзнавства.
Завдання: виявлення шляхів, закономірностей, форм і методів комплексного пізнання розвитку краю, у всебічному систематичному вивченні різних регіонів країни, забезпеченні використання результатів краєзнавчих досліджень у різних сферах життя суспільства; вивчення методики наукового дослідження з географічного краєзнавства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

 •  парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації;
 •  зміст і завдання курсу, його значення для вивчення географії України; методику та джерела краєзнавчих досліджень; основні терміни курсу; основні риси побуту і заняття населення області; особливості краєзнавчих музеїв; специфіку розвитку сіл та міст регіону.

вміти:

 •  визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук;
 •  пояснювати особливості організації географічного простору, оцінювати потенціал території, у тім числі природний,
  ресурсний, демографічний, економічний, культурний;
 • проводити комплексні і прикладні суспільно-географічні дослідження на основі сучасної методології, у тім числі з
  використанням статистичних та математичних методів;
 •  проводити дослідження на відповідному науковому рівні із застосуванням головних світоглядних концепцій;
 •  шукати інформацію з різних джерел;
 •  самостійно досліджувати суспільно-географічні об’єкти, процеси і явища глобального, регіонального та локального рівня
  з використанням сучасної методології та парадигми сталого розвитку;
 •  аналізувати геопросторову організацію населення, економіки, соціальної, політичної і культурної сфери України та інших
  країн світу;
 •  визначити зміст і завдання курсу; вільно володіти термінологією курсу;
 •  розкрити шляхи та особливості заселення регіону;
 •  визначити основні риси побуту, господарства населення нашого регіону;
 •  визначити етапи соціального та економічного розвитку галицького регіону;
 •  опанувати методику збирання краєзнавчого матеріалу;
 •  впроваджувати наукові знання про географічну оболонку у вирішення конструктивних питань на різних територіальних
  рівнях;
 •  провести польове краєзнавче дослідження краю.

Рекомендована література

Базова

 •  Тронько П.Т. Українське краєзнавство в ХХ столітті (до 75- річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців). – К., 2002. – 85 с.
 •  Жупанський Я.І., Круль В.П. Про об’єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Краєзнавство. – 1994. – Ч. 1-2. – С. 3-6.
 •  Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій / За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 108 с.

Допоміжна

 •  Вісьтак О., Шаблій О. Краєзнавчі дослідження українських географів у міжвоєнний період // Історія української географії. Спец. випуск: Краєзнавство. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. –
  Вип. 2 (4). – С. 24-29.
 •  Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 т. / Авт.-упоряд.: Л.Перейма, Я.Огоновська, М.Зобків, Г.Івановська. – Львів: Проман, 2007.
 •  Денисик Г., Чиж О. Рівні краєзнавчого пізнання // Історія української географії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Вип. 1 (7). – С. 40-41.
 •  Дубняк Кость. Що таке краєзнавство // Історія української географії – 2005. – Вип. 12. – С. 44-47.
 •  Жупанський Я.І., Круль В.П. Краєзнавча ієрархічна структура українських етнічних земель // Матеріали першого міжнародного семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства. – Тернопіль, 1999. – С. 13-21.
 •  Жупанський Я.І., Круль В.П. Роль і місце географічного краєзнавства у структурі національного краєзнавства // Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи. – Житомир: Льонок, 1992. – С. 3-4.
 •  Історія Львова. У трьох томах / Редколегія: Я.Ісаєвич, М.Литвин, Ф.Стеблій. – Львів: Центр Європи, 2007.
 •  Краєзнавство. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4). – С. 53-54.
 •  Заячук М. Краєзнавчий підхід у сучасній шкільній географії: проблеми та перспективи // Історія української географії. Спец. випуск: Краєзнавство. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4). – С. 56-57.
 •  Костриця М.Ю. Наукове географічне краєзнавство: до питання про предмет і об’єкт вивчення // Укр. геогр. журнал. – 1998. – № 4. – С. 37-39.
 •  Круль В.П., Чернюх Г.Я. Краєзнавство як дієвий засіб у патріотичному вихованні учнів // Краєзнавство і туризм: освіта,
  виховання, стиль життя /Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Реформа, 1998 – С. 9-11.
 •  Маринич О.М. Науково-методичні засади географічного краєзнавства // Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи. – Житомир: Льонок, 1992. – С. 4-6.
 •  Мариняк Я. Теоретико-методологічні проблеми географічного краєзнавства в Україні // Історія укр. геогр. Спец. випуск:
  Краєзнавство. – 2001. – Вип. 4. – С. 20-22.
 •  Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Краєзнавство і краєзнавча робота. – Харків, 1930. – 32 с.
 •  Машура Г.М., Каднічанський Д.А., Каднічанський А.Г., Козар О.П. Самбір і Самбірщина. Краєзнавчий нарис. – Дрогобич: Коло, 2005. – 288 с.
 •  Мельник І. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості Королівського столичного міста Галичини. – Львів: Центр Європи, 2008. – 384 с.
 •  Назарук М.М. Львів у ХХ столітті: соціально-екологічний аналіз. – Львів: Укр. акад. друкарства, вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 348 с.
 •  Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Теоретичні основи географічного краєзнавства і соціальне районування // Сучасний стан та перспективи вивчення географії рідного краю у школах. – Харків, 1994. – С. 3-4.
 •  Петровський О. Археологічне краєзнавство як чинник пам’яткоохоронної справи (з досвіду роботи історичн. фак-ту ТДПУ ім. В. Гнатюка) // Археологія Тернопільщини. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 269-273.
 •  Пістун М., Олійник Я., Гуцал В. Регіонально-географічні дослідження Володимира Кубійовича // Історія укр. географії. – 2001. – Вип. 3. – С. 34-37.
 •  Пшик В.П. Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини ХІІІ–XVIII ст. Каталогінформатор. – Львів: Ґердан Графіка, 2008. – 240 с.
 •  Рудницький С. Україна – наш рідний край. – 2-е вид. – Львів: Просвіта, 1921.
 •  Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
 • Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.
 •  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 •  Царик Л. Еколого-географічне краєзнавство: об’єкт, завдання, специфіка, зміст і структура // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – Тернопіль. – 2002. – част. І. – С. 114-120.
 •  Шищенко П., Муніч Н. Географічне краєзнавство: зміст, понятійно-термінологічний апарат, місце в географічній освіті // Історія укр. геогр. Спец. випуск: Краєзнавство. – 2001. – Вип. 4. – С. 6-8.

Силабус:

Завантажити силабус