Геоекологія України

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кричевська Д. А.ГРЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРЕ-21сдоцент Кричевська Д. А.

Опис курсу

Мета: розкрити найголовніші положення сучасної геоекології та екологічної географії, ознайомити студентів з методиками геоекологічних та еколого-географічних досліджень, екологічним станом природних регіонів України та шляхами вирішення головних екологічних проблем держави.

    Основні завданнями дисципліни є:

 • ознайомити студентів із теоретико-методичними засадами геоекології та екологічної географії;
 • навчити правильно застосовувати методичний інструментарій при читанні та створені карт екологічного змісту;
 • надати студентам базові знання про пріоритетні екологічні проблеми України, регіональні особливості їх поширення в межах природних регіонів та принципові шляхи їх розв’язання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

      Знати:

 • історію розвитку та проблематику таких наукових напрямів як «геоекологія» та «екологічна географія», надавати визначення понять: геосистема, види природних потенціалів геосистем, екологічна ситуація, екологічна проблема, антропогенне навантаження, екологічна депресивність, екологічний ризик тощо.
 • особливості сучасного стану геосфер у межах України, зокрема: екологічні ризики пов’язані із видобуванням різних видів мінеральних ресурсів; формулювати проблеми пов’язані із забрудненням та зниженням родючості грунтів; розуміти суть розвитку негативних природних процесів (ерозії, карсту, суфозії, підтоплення тощо); характеризувати гідроекологічні проблеми, проблеми забруднення повітря та зміни його складу внаслідок промислових та інших викидів; проблеми скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу та заходи щодо його охорони.
 • особливості природи, економічного розвитку і конкретні екологічні проблеми в межах природних зон та гірських країн України, а також – принципові шляхи їх вирішення.

Вміти:

 • користуючись відповідними методиками оцінювати ступінь антропогенного навантаження на ландшафти, аналізувати природні та антропогенно-природні потенціали геосистем, стан екологічної депресивності регіонів України;
 • відображати на картосхемі та характеризувати екологічну ситуацію України у розрізі природних зон, гірських країн та фізико-географічних країв.

Володіти навичками :       

 • аналізу карт та картосхем України екологічного змісту
 • оцінки антропогенного навантаження на геосистеми України, аналізу екологічних потенціалів геосистем

Рекомендована література

Базові джерела:

 • Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. 252 – с.
 • Білявський Г.О. Основи екології. Навчальний посібник / К.: Либідь, 2006. – 408 c.
 • Гавриленко О.П. Екогеографія України: Навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 646 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
 • Екологічний атлас України / Ін-т географії НАН України; голов. ред. Л. Г. Руденко. – М-би різні. – Київ.: Ін-т географії НАН України, 2009.
 • Запольський А. К., Салюк А. І. 3-33 Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 382 с.: іл.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія.- Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008.
 • Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов Т.А. Техноекологія: підручник / За ред. М.С.Мальованого. − Львів: Національний університет «Львівська політехніка»,  – 424 с.
 • Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. – 2019. – 308 с.
 • Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення  / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. Ч. : ТОВМаклаут, 2008. -320 с. 18.
 • Рудько Г.І. Основи геоекології  Г.І.Рудько//Дослідження передкризових екологічних ситуацій вУкраїні. зб. наук. праць. −К.: Манускрипт, 1994. −187 с.
 • Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одеса, 1996
 • Царик Л. П. Екологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза. 2012. – 96 с.
 • Царик Л. Природокористування : навчальний посібник / Л. Царик, І. Барна, І. Вітенко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 398 с.

 Додаткові джерела:

 •  Адаменко О., Рудько Г. Екологічна геологія. Підручник для студентів вузів./О.Адаменко– К.: Манускрипт, 1998. – 370 с.Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географіка, 2000.  – 42 с.
 • Білявський Г.О. та ін.Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.
 • Геоекологія України : зб. наук. пр. / ред. О. М. Адаменко. – К. : Манускрипт, 1993. – 114 с.
 • Глобальні проблеми світу.Атлас. –К. ДНВП «Картографія», 2009
 • Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень: Монографія. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.
 • Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів: Бак, 2005. – 280 с.
 • Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию:Учебное пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. 192 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізико-географічне районування // Геогра­фічна енциклопедія України. – К.: Головна ред. УРЕ  ім.М.П.Бажа­на, 1993. – Том 3. – С.340-343.
 • Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження: Монографія. – Львів: Логос, 1999. – 286 с.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу: Монографія. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с.
 • Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-географічних досліджень// Український географічний журнал. – 1994. – №4. – С. 10-17.
 • Петлін В. Концепції сучасного ландшафтознавства: Монографія. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2006. – 351 с.
 • Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3 част. : підручник. / В. П. Руденко. – Чернівці : Чернывецький нац. ун-т, 2010. – 552 с.
 • Україна. Еколого-географічний атлас. Рада по вивченню продуктивних сил України. Київ -2006
 • Фізична географія Української РСР / За ред..О.М. Маринина. – К .Вища школа., 1982. – 207 с.
 • Царик Л.П. Екологія: підруч. Для 10 кл. загальноосвіт.навч.закл.: профілю рівень/ Л.П. Царик, П.Л.Царик, І.М. Вітенко. – К.: Генеза, 2010. – 240с.
 • Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.
 • Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.

Інформаційні ресурси:

 • Всеукраїнська екологічна ліга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecoleague.net/
 • Всесвітня природоохоронна організація [Електронний ресурс]. – Режим доступа:www.world-ecol.org/ruso/.
 • Журнал “Зелений світ” [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.greenworld.
 • Мінеральні ресурси України. Інформаційний ресурс, створений Державним інформаційним геологічним фонд України (ДНВП «Геоінформ України»). Електр.рес.: http://minerals-ua.info/
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України[Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://menr.gov.ua/
 • МБО «Екологія-Право-Людина»(ЕПЛ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epl.org.ua/istoriya/
 • Спілка сприяння сталому розвитку Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.wgtdi.com.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму