Ґрунти України (3к, 103)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Наконечний Ю. І.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРН-31сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ґрунти України» є ознайомлення студентів із: значенням ґрунтових ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України; чинниками ґрунтоутворення, які спричинили формування на території України різноманітних таксономічних ґрунтових одиниць з їхніми морфологічними особливостями та фізико-хімічними властивостями; основними історичними етапами дослідження ґрунтового покриву; закономірностями поширення ґрунтів в різних природних зонах; головними положеннями ґрунтово-географічного, природно-сільськогосподарського та агроґрунтового районування України,національними і міжнародними підходами до класифікації ґрунтів; завданнями та напрямками охорони ґрунтового покриву як запоруки екологічної рівноваги і забезпечення населення продуктами харчування.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання:

 • набуття теоретичних знань про значення ґрунтових ресурсів ужитті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • набуття теоретичних знань про чинники ґрунтоутворення, що спричинили утворення різноманітних ґрунтових одиниць;
 • вивчення таксономічних ґрунтових одиниць та підходів до класифікації ґрунтів;
 • ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних природних зонах України та причинами що їх зумовлюють;
 • вивчення морфологічних особливостей будови профілю різних ґрунтів України;
 • вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів та особливостей їхнього профільного розподілу;
 • встановлення структури де градаційних процесів і їхньої приуроченості до типів ґрунтів України;
 • ознайомлення із завданнями та напрямками охорони ґрунтів України.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • значення ґрунтових ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
 • історичні етапи дослідження ґрунтів на території України та сучасні школи і напрямки ґрунтових досліджень;
 • чинники ґрунтоутворення, особливості їхньої зміни в межах території України та їхній вплив на морфологічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів;
 • класифікаційні одиниці ґрунтів України та підходи до виділення таксономічних одиниць;
 • морфологічні особливості будови профілю типів і підтипів ґрунтів;
 • фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів і особливості їхнього профільного розподілу;
 • завдання та переважаючі напрямки охорони ґрунтового покриву України;
 • закономірності поширення де градаційних процесів і приуроченість їх до основних типів ґрунтів.

вмітиме:

 • діагностувати основні типи ґрунтів за морфологічними особливостями;
 • виділяти ареали поширення таксономічних ґрунтових одиниць;
 • будувати графіки профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, проводити їхній аналіз;
 • давати назву ґрунтам за морфологічними особливостями будови профілю;
 • описувати закономірності поширення ґрунтів в межах природних зон і проводити взаємозв’язок із чинниками ґрунтоутворення;
 • розробляти заходи збалансованого використання ґрунтів урізних природних зонах.

Soft skills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання практичної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

ПР01. Збирати, обробляти, узагальнювати, аналізувати інформацію в області наук про Землю, ґрунтознавство, географія.

ПР02. Використовувати усно і письмово професійну українську мову.

ПР04. Визначати, аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики,моніторингу та охорони ґрунтів.

ПР05. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю, ґрунтознавства,географії.

ПР07. Характеризувати основні чинники ґрунтотворення,властивості, процеси, склад основних типів ґрунтів України, світу та особливості їх ґрунтокористування, проблеми їхньої охорони.

ПР08. Уміти доносити результати діяльності до професійної авдиторії, широкого загалу і робити презентації, повідомлення.

ПР09. Уміння обирати інструментальні засоби і оптимальні методики, володіти кількісними методами аналізу для виконанняґ рунтово-географічних досліджень.

ПР10. Уміння впорядковувати, узагальнювати матеріали польових, аналітичних, моніторингових дослідження ґрунтів, їх аналізувати та готувати звіти.

ПР11. Застосовувати моделі, методи і дані географії, геології,фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку ґрунтів.

Рекомендована література

Основна:

Допоміжна:

Інтернет-джерела:

Силабус: Ґрунти України. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус