Ґрунти України та їх використання

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Паньків З. П.ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-32спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

 

Мета:  – ознайомлення студентів із чинниками ґрунтоутворення, які спричинили формування на території України різноманітних таксономічних ґрунтових одиниць, основними історичними етапами дослідження ґрунтового покриву, закономірностями поширення ґрунтів в різних природних зонах, головними положеннями ґрунтово-географічного та агроґрунтового районування,  національними і міжнародними підходами до класифікації ґрунтів, завданнями та напрямками охорони ґрунтового покриву як запоруки екологічної рівноваги і забезпечення населення продуктами харчування.

Завдання курсу: – набуття теоретичних знань про чинники ґрунтоутворення, що спричинили до утворення різноманітних ґрунтових одиниць;

– вивчення таксономічних ґрунтових одиниць  та підходів до класифікації ґрунтів;

– ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних природних зонах України та причинами що їх зумовлюють;

– вивчення морфологічних особливостей будови профілю різних ґрунтів України;

– вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів та особливостей їхнього профільного розподілу;

– ознайомлення із завданнями та напрямками охорони ґрунтів України.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: історичні етапи дослідження ґрунтів на території України та              сучасні школи і  напрямки ґрунтових досліджень;

 – чинники ґрунтоутворення, особливості їхньої зміни в межах території України та їхній вплив на морфологічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів;

– класифікаційні одиниці ґрунтів України та підходи до виділення таксономічних одиниць;

– морфологічні особливості будови профілю типів і підтипів ґрунтів;

– фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів і особливості їхнього профільного розподілу;

– завдання та переважаючі напрямки охорони ґрунтового покриву України. 

 

вміти: – діагностувати основні типи ґрунтів за морфологічними особливостями;

– виділяти ареали поширення таксономічних ґрунтових одиниць;

– будувати графіки профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, проводити їхній аналіз;

– давати назву ґрунтам за морфологічними особливостями будови профілю;

– описувати закономірності поширення ґрунтів в межах природних зон і проводити взаємозв’язок із чинниками ґрунтоутворення.

Рекомендована література

Базова

 1. Панас Р.М. Ґрунтознавство: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2005. – 372 с.
 2. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Навчальний посібник. – Чернівці: «Буковина», 2006. – 354 с.
 3. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 1./ Под ред. Н.И. Полупана. – К.: «Урожай», 1988. – 286 с.
 4. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 2./ Под ред. Н.И. Полупана. – К.: «Урожай», 1988. – 276 с.
 5. Полевой определитель почв. / Под ред. Полупана Н.И. – К.: «Урожай», 1981. – 320 с.
 6. Природа Украинской ССР. Почвы. / Под ред. Н.Б. Вернандер. – Киев: Наукова думка, 1986. – 216 с.
 7. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 1, 2 /С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с., – 286 с.

 

Допоміжна

 1. Атла почв Украинской ССР. / Под. ред. Крупского Н.К., Полупана Н.И. – К.: Урожай, 1979. – 160 с.
 2. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.
 3. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 4. Кирильчук А.А., Позняк С.П. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 180 с.
 5. Підвальна Г.С., Позняк С.П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 192 с.
 6. Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.
 7. Паньків З.П., Позняк С.П. Дерново-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1998. – 182 с.
 8. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.
 9. Андруценко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР. – Львів-Дубляни: Вільна Україна, Ч. 1,2., 1970. – 282 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА