Фронт-офіс та управління номерним фондом готелю

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
316Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Гаталяк О. М.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРГ-21сГаталяк О. М.
ГРГ-22сГаталяк О. М.
ГРГ-23сГаталяк О. М.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни «Фронт-офіс та управління номерним фондом»

– є набуття спеціальних компетенцій в організації служби прийому і розміщення готельного підприємства, формування знань і вмінь щодо управління номерним фондом готелю, технологічного процесу обслуговування гостей у фронт-офісі.

Завданням вивчення дисципліни «Фронт-офіс та управління номерним фондом»

є: – засвоєння системи знань про специфіку готельного виробництва;

– дослідження підходів до класифікації служб і відділів готельних комплексів;

– вивчення структури і функцій готельних служб;

– опанування організації служби прийому і розміщення;

– набуття знань про автоматизовані системи управління номерним фондом. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: знати: чинники, що впливають на діяльність готельного підприємства; підходи до класифікації служб і відділів готельних комплексів; склад і функції готельних служб; структуру фронт-офісу готелю; посадові обов’язки керівника служби приймання і розміщення вміти: застосовувати основи організації номерного фонду готелю; користуватися модулем номерного фонду, системою інтенет-бронювання.

Рекомендована література

 • Господарський кодекс України (офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р.) / Верховна Рада України. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с.
 • ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. Норм.-прав. Актів / Під заг. Ред. Проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 • ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 01.07.2004).
 • ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004)
 • ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. (чинний від 01.10.2006)
 • Закон України «Про туризм»: (офіц. текст: за станом на 06 жовтня 2011 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32 с.
 • Закон України “Про курорти”: (офіц. текст: за станом на 15 вересня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 18 с.
 • Закон України «Про захист прав споживачів»: (офіц. текст: за станом на 20 лютого 2004 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 31 с.
 • Закон України «Про пожежну безпеку»: (офіц. текст: за станом на 18 вересня 2011 р.) / Верховна Рада України. – Х.: Форт, 2003. – 24 с.
 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів. Про державну статистику»: (офіц. текст: за станом на 20 жовтня 2008 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 40 с. 9. Закон України «Про стандартизацію»: (офіц. текст: за станом на 5 червня 2014 р.) / Верховна Рада України. – К.: Держстандарт України, 2014. – 27 с.
 • Закон України «Про страхування»: (офіц. текст: за станом на 10 березня 2005 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 42 с.
 • Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): [постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 803] // Новости турбизнеса. – 2009. – № 15. – С. 8.
 • Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): [постанова КМУ від 15 березня 2006 року № 297] // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. С. 170.
 • Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – №244. – 25.12.2003.
 •  Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19.Основна:
 •  Байлік С. І. Організація готельного господарства: підручник / С. І. Байлік, І. М. Писаревський; Харків. Нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 59 − 64.
 • Бойко М. Г., Гопкало Л. M. Організація готельного господарства: Підручник [Електронний ресурс] / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К. : Київ, нац. Торг.-екон. Ун-т, 2006. – 448 с. − Режим доступу до вид. : http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ua/.
 • Круль Г. Я. Основи готельної справи. Навч. Посіб. / Г. Я. Круль. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 82 − 94.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. Посібник – К.: Кондор, 2005. – 408 с
 • Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.
 • Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. Посібник / За ред. Проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.
 • Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с.Додаткова:
 • Агафонова, Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція. Державне регулювання: навч. посіб. / Л.Г.Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2004. – 358 с. Бойцова, М. Все об учете и организации гостиничного бизнеса / М. Бойцова, О.Пироженко. – Х.: Фактор, 2005. – 248 с.
 • Бородина, В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес / В.В. Бородина. – М.: Кн. мир, 2003. – 267 с. 30. Браймер, Роберт А. Основи управлення в индустрии гостеприимства: пер. с англ. / Роберт А. Браймер – М.: Аспект Прес, 2001. – 412 с.
 • Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учеб. пособ. / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. – Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 216 с.
 • Ковешніков, В.С. Організація готельно-ресторанної справи: Навч. посібник / В.С.Ковешніков, М.П.Мальська, Х.Й.Роглєв. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 752 с
 • Медлик, С. Гостиничный бизнес: учеб. / С.Медлик, Х.Инграм. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 239 с.
 • Мунін, Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О.Змійов, Г.О.Зінов’єв, Є.В.Самарцев. – К.: Ліра, 2005. – 520 с.
 • Мунін, Г.Б. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: навч. посіб. / Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, А.С.Артеменко, Ю.В.Кошиль. – К.: Кондор, 2008. – 370 с. 40.
 • Пуцентейло, П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства: навч. посіб. / П.Р.Пуцентейло. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 344 сІнформаційні ресурси:
 •  Українська готельна мережа «Рremier Ноtels». – Режим доступу: http://www.premierhotels.com.ua.
 • Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 • Нормативні акти України. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua. 4. Верховна Рада України . – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус