Флювіальний рельєф Землі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Дубіс Л. Ф.ГРО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРО-21доцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Мета: набуття теоретичних і практичних знань для аналізу морфолого-генетичних різно­видів (типів) і форм рельєфу Землі, що створені діяльністю поверхневих водотоків, оволодіння основами методики їх дослідження.
Завдання:

1) розкрити зміст понять “флювіальний рельєф” і “флювіальні процеси”, розглянути типо­ві, специфічні й унікальні форми та комплекси форм флювіального генезису – їх зов­нішній вигляд, умови й особливості формування;

2) детально розглянути умови та чинники розвиту ярів та яркоподібних утворень, висвіт­лити географічні закономірності розвитку річкових (руслових) процесів;

3) розкрити особливості будови, формування та використання русел рік, річкових дельт і долин в різних морфоструктурних і ландшафтно-кліматичних умовах;  

4) показати роль палеорусел як об’єктів-індикаторів палеогеографічних умов і процесів  та розкрити їхнє значення для вивчення змін клімату й історії розвитку Землі;

5) ознайомити студентів із найцікавішими флювіальними формами Землі, зокрема тими, що зачислені до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, а також з відомими геоту­ристичними атракція­ми, які пов’язані з поверхневими водотоками;

6) розкрити здобутки та практичні проблеми сучасної флювіаль­ної геоморфології, пов’я­зані із вивченням та використання великих і малих річок, їхніх заплав та долин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1) як виглядають і як утворюються типові форми флювіального генезису; 2) основні закономірності розвитку флювіальних процесів; 3) які форми та особливості флювіального рельєфу Землі можна вважати типовими, специфічними й унікальними; 4) як вивчають флювіальний рельєф Землі і які проблеми вирішують у процесі його вивчення; 5) де і як використовують інформацію та знання про давній і сучасний розвиток флюві­аль­них форм і процесів; 6) найвідоміші флювіальні форми Землі, що зачислені списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО;

вміти: 1) виокремити, визначити та схарактеризувати типові форми флювіального рельєфу Землі; 2)  ідентифікувати головні типи русел гірських та рівнинних річок; 3) самостійно створювати та представляти презентації, присвячені всебічній харак­теристиці великих рік/річкових систем і різномасштабних флювіальних форм (річ­кових русел, заплав, дельт, долин), що створені їх діяльністю.

Рекомендована література

Базова:

 • Ковальчук І.П. Флювіальна геоморфологія: текст лекцій. – Львів: Ред.-видавничий відділ Львів. ун-ту, 1992. – 56 c.
 • Ободовський О.Г. Руслові процеси: підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. –  511 с.
 • Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Том 1: Русловые процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. – М.: ЛКИ, 2008. – 608 с.
 • Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – Київ, “Вища школа”, 2005. – 495 с.
 • Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 264 с.
 • Large Rivers: Geomorphology and Management / Edited by Avijit Gupta. – Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2008. – 712 p.

Допоміжна:

 • Барышников Н.Б., Попов И.В. Динамика русловых потоков и русловые процессы – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
 • Чалов Р.С. Общее и географическое русловедение: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
 • Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек. – М.: Изд-во МГУ, 1983.
 • Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. –  Чернівці: Рута, 2005.
 • Bridge J.S. Rivers and Floodplains: Forms, Processes, and Sedimentary Record. – Oxford: Blackwell Science, 2003.
 • Charlton R. Fundamentals of Fluvial Geomorphology. – Abingdon: Routledge, 2008.
 • Knighton A.D. Fluvial Forms and Processes: A New Perspective, 2nd edn. – London: Arnold, 1998.
 • Schumm S.A. River Variability and Complexity. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, UK, 2005.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму