Флювіальний морфогенез

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гнатюк Р. М.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-51доцент Гнатюк Р. М.
Грнм-52доцент Гнатюк Р. М.
Грнм-53доцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів-геоморфологів і палеогеографів з теоретичними й методичними засадами флювіальної геоморфології,поглибити та конкретизувати їхнізнання
про особливості будови, формування та розвитку типових форм флювіального рельєфу.
Завдання:
1) розкрити предмет і об’єкт флювіальної геоморфології, її зв’язки з іншими науковими дисциплінами; розглянути прикладні аспекти вивчення флювіальних форм і процесів;
2) висвітлити теоретичні основи флювіальної геоморфології, історію її зародження й розвитку;розглянутизакони та закономірності розвитку флювіальних процесівіметоди
вивчення динаміки флювіальних (руслових) форм;
3) розглянутиосновні чинники руслового процесу, умови та механізми його розвитку;
4) розглянути діяльність тимчасових водотоків і створені ними форми рельєфу;
5) виділити та схарактеризувати типи русел і заплав гірських, напівгірських і рівнинних рік;
6) розкрити особливості будови та формування типових форм алювіального генезису.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: 1) закони та закономірності розвитку флювіальних процесів і методи вивчення динаміки флювіальних (руслових) форм; 2) основні чинники руслового процесу, умови та
механізми його розвитку; 3) механізми руслової ерозії та транспортування наносів; 4) як визначають стійкість русла (підходи та методи визначення); 5) основні риси типових форм
флювіального рельєфу, особливості їхньої будови, формування, функціонування та розвитку; 6) популярні типізації русел (руслових процесів) і заплав гірських, напівгірських і рівнинних рік; 7) визначальні ознаки основних типів русел і заплав, особливості їхнього розповсюдження на території України;
вміти: 1) визначати швидкість горизонтальних руслових деформацій та оцінювати стійкість русел рік за матеріалами дистанційного зондування Землі та безпосередньо на
місцевості; 2)визначити та схарактеризувати – за топографічними картами великих масштабів, аерофото- та космознімками – типові форми флювіального рельєфу, зокрема – різні типи русел і заплав напівгірських і рівнинних рік.

Рекомендована література

Базова:

 • Барышников Н.Б., Попов И.В. Динамика русловых потоков и русловые процессы – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
 • Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко В.Ф. Основы гидроморфологической теории руслового процесса – Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
 • Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. – М.: Изд-во АН СССР, 1955 / – М.: Геогр. фак-т МГУ, 2003.
 • Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1986.
 • Чалов Р. С. Общее и географическое русловедение: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
 • Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Том 1: Русловые процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. – М.: ЛКИ, 2008.
 • Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Том 2: Морфодинамика речных русел. – М.: Красанд, 2011.
 • Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек. – М.: Изд-во МГУ, 1983.
 • Charlton R. Fundamentals of Fluvial Geomorphology. – Abingdon: Routledge, 2008.
 • Geomorphic Analysis of River Systems: An Approach to Reading the Landscape / Kirstie A. Fryirs, Gary J. Brierley. – A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2013.

Допоміжна:

 • Барышников Н.Б. Морфология, гидрология и гидравлика пойм. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.
 • Гусев М.Н. Процессы самоорганизации в формировании речных долин //Самоорганизация и динамика геоморфосистем (Материалы XXVII Пленума Геоморфол. комиссии РАН) / Отв. ред. А.В. Поздняков. – Томск, Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2003. – С. 74-83.
 • Динамическая геоморфология: учебное пособие / Под ред. Г.С. Ананьева, Ю.Г. Симонова, А.И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ, 1992.
 • Егоров И.Е., Илларионов А.Г., Рысин И.И. Флювиальный рельеф как индикатор изменения природной среды // Региональный мониторинг природопользования: межвуз. сб. науч. тр. / Мордов. гос. ун-тим. Н. П. Огарева. – Саранск, 1986. – С. 48-54.
 • Каменсков Ю.И. Русловые и пойменные  процессы (учебноепособие). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987.
 • Ковальчук І.П. Флювіальна геоморфологія: текст лекцій. – Львів: Ред.-видавничий відділ Львів. ун-ту, 1992.
 • Костріков С.В., Черваньов І.Г. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства. – Харків, 2010.
 • Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – М.: Высшая школа, 1988.
 • Лютцау С.В. Основы геоморфологии. Курс лекций. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1971. – Ч. 1, 1978. – Ч. 2.
 • Лютцау С.В. Методологические вопросы изучения флювиального рельефа // Известия ВГО. – 1990. – Т. 122. – Вып. 5. – С. 425-431.
 • Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология: учебноепособие / Отв. ред. В.И. Макаров, Н.В. Короновский. – М.: КДУ, 2007.
 • Маккавеев Н.И. Эрозионно-аккумулятивные процессы и рельеф русла реки. Избранныетруды. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
 • Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Эрозионные процессы. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1984. Морфодинамика русел равнинных рек / Чалов Р.С., Алабян А.М., Иванов В.В. и др. // Под ред. Р.С. Чалова. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
 • Ободовський О.Г. Руслові процеси. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1998.
 • Райс Р.Дж. Основы геоморфологии. – М.: Прогресс, 1980.
 • Ржаницын Н.А. Руслоформирующие процессы рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
 • Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Москов. ун-та “Наука”, 2006.
 • Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія: навчальний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 • Панин А.В. Флювиальные процессы и формы рельефа // География, общество и окружающая среда. Том 1. Структура, динамика и эволюцияприродных геосистем (под ред.
  В.Н. Конищева и Г.А. Сафьянова). – М.: Издательскийдом “Городец”, 2004.
 • Проблемы флювиальной геоморфологии: материалы 29 Пленума Геоморфол. Комис. РАН, Ижевск, 25-30 сент. 2006 г. – Ижевск, 2006.
 • Чалов Р.С. Законы флювиальной геоморфологии // Проблемы теоретической геоморфологии. – М.: Наука, 1988. – С. 111-121.
 • Чалов Р.С., Завадский А.С., Панин А.В. Речные излучины. – М.: Изд-во МГУ, 2004.
 • Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. – М.: Крона, 2009. Режим доступу:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_32007
 • Штырова В.К. Систематика основных форм рельефа суши. Флювиальные формы. Вып. 1. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1990.
 • Щукин И.С. Общаягео морфология. Т. 1. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1960.
 • Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. – Чернівці: Рута, 2005.
 • Bridge J.S. Riversand Floodplains: Forms, Processes, and SedimentaryRecord. – Oxford: Blackwell Science, 2003.
 • Huggett R. J. Fundamentals of Geomorphology. Third Edition. – New York: Routledge, 2011.
 • Knighton A.D. Fluvial Formsand Processes: A New Perspective, 2nd edn. – London: Arnold, 1998.
 • Schumm S.A. River Variability and Complexity. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, UK, 2005.

Інформаційні ресурси:

Матеріали

 • Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 22 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму