Фізика грунтів (106)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712професор Гаськевич В. Г.ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГрФ-42спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Метою дисципліни курсу «Фізика ґрунтів» є вивчення фізичних властивостей ґрунтів (твердої, рідкої, газової фаз ґрунту, їхніх
теплових, електрофізичних і радіоактивних властивостей) і фізичних процесів, що відбуваються в них. Висвітлюються шляхи
регулювання фізичних процесів з метою покращення властивостей ґрунтів. джерел з проблематики досліджень, оволодіння методами лабораторно-аналітичних, картографічних і комп’ютерних технологій, проведення польових досліджень.

Завдання дисципліни:

 •  висвітлення значення фізичних властивостей і фізичних процесів для формування ґрунту як природного тіла, сфери
  прикладного застосування фізики ґрунтів;
 •  вивчення твердої фази ґрунту і методів аналітичного дослідження її складу;
 •  вивчення рідкої фази ґрунту;
 •  вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів;
 •  вивчення повітряно-теплових, електрофізичних, радіоактивних властивостей ґрунтів.
 •  вивчення методів оцінки фізичного стану ґрунтів в контексті проведення меліорацій і проявів деградаційних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів;
 • вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів;
 •  фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад ґрунтів);
 •  класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом;
 •  водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо);
 •  теплові властивості ґрунтів.
 •  електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;
 •  методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 •  сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.
  вміти:
 • володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики ґрунтів;
 •  володіти основними польовими і лабораторними методами визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 •  інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою оцінки фізичного стану ґрунтів;
 •  оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів;
 •  визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів;
 •  застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

 • Гаськевич В., Іванюк Г. Лабораторно–аналітичні роботи з ґрунтознавства. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.–96 с.
 •  Гаськевич В., Пшевлоцький М. Практикум з основ сільськогосподарського виробництва: Частина 1: Основи агрохімії.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.–108 с.
 • Папіш І.Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч.1. Фізика твердої фази ґрунту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–95 с.
 • Папіш І.Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч.2. Гідрофізика ґрунтів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.–37 с.
 •  Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. – М.: “Высшая школа”, 1973.–400 с.
 •  Растворова О.Г. Физика почв (Практическое руководство).–Л.: Изд–во Ленингр. ун–та, 1983.–196 с.
 •  Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – Харків.: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського, 1998. – 88с.
 •  Методика суцільного ґрунтово–агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України / За ред. О.О. Созінова, Б.С. Прістера.–К.: 1994.–163 с.
 •  Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.–2-ге вид., випр.–К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.
 •  Недвига М.В., Хомчак М.Ю., Осадчий О.С., Бойко Л.Д. Лабораторний і польовий практикум з ґрунтознавства.–К.: Агропромвидав України, 1999.–240 с.
  Базова література
 •  Гаськевич В.Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: Монографія / В.Г. Гаськевич, С.П. Позняк.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.– 256 с.
 •  Гаськевич О.В., Позняк С.П. Структура ґрунтового покриву Гологоро– Кременецького горбогір’я: Монографія.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.–208 с.
 •  Качинский Н.А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1965. Ч.1.–323 с.
 •  Качинский Н.А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1970. Ч.2.–360 с.
 • Медведев В.В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) / В.В. Медведев, Т.Н. Лындина, Т.Н. Лактионова.– Харьков: Изд. “13 типография”, 2004.–244 с.
 •  Медведев В.В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, мониторинг, охрана).–Харьков: Изд. “13 типография”, 2008.–406 с.
 •  Медведев В.В. Твердость почв.–Харьков: Изд. КП “Городская библиотека”, 2009.–152 с.
 •  Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.
 •  Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація.–Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.
 •  Теории и методы физики почв. Коллективная монография / Под ред. Е.В. Шеина и Л.О. Карпачевского. М.: “Гриф и К”, 2007. 616 с.
 •  Шеин Е.В. Курс физики почв.–М.: Изд. МГУ, 2005.–430 с.
 •  Шеин Е.В., Карпачевский Л.О. Толковый словар по физике почв.–М.: ГЕОС, 2003.

Допоміжна література

 •  Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. – К.: Урожай, 1992. –248 с.
 •  Агрокліматичні довідники по областях України.–К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1959
 •  Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / Под ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997.–162с.
 •  Андрущенко Г.О. Ґрунти Західних областей УРСР.–Львів–Дубляни: Вид– во “Вільна Україна”, 1970.–Ч.1.–184 с.
 •  Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К. Крупского, Н.И. Полупана.– К.: Урожай, 1979.–160 с.
 •  Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР.–М.: Изд–во ГУГК, 1978.–184 с.
 •  Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.
 •  Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і ґрунтознавство, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство, “Вісник аграрної науки ”, вісниках і наукових записках вузів.–Бібліотека, Інтернет.

Силабус:

Завантажити силабус