Фізика ґрунтів (103, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Гаськевич В. Г.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРН-41спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Метою дисципліни курсу «Фізика ґрунтів» є вивчення фізичних властивостей ґрунтів (твердої, рідкої, газової фаз ґрунту, їхніх теплових, електрофізичних і радіоактивних властивостей) і фізичних процесів, що відбуваються в них. Висвітлюються шляхи регулювання фізичних процесів з метою покращення властивостей ґрунтів. джерел з проблематики досліджень, оволодіння методами лабораторно-аналітичних, картографічних і комп’ютерних технологій, проведення польових досліджень.

Завдання дисципліни:

 • висвітлення значення фізичних властивостей і фізичних процесів для формування ґрунту як природного тіла, сфери прикладного застосування фізики ґрунтів;
 • вивчення твердої фази ґрунту і методів аналітичного дослідження її складу;
 • вивчення рідкої фази ґрунту;
 • вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів;
 • вивчення повітряно-теплових, електрофізичних, радіоактивних властивостей ґрунтів.
 • вивчення методів оцінки фізичного стану ґрунтів в контексті проведення меліорацій і проявів деградаційних процесів.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів;
 • вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів;
 • фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад ґрунтів);
 • класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом;
 • водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо);
 • теплові властивості ґрунтів.
 • електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;
 • методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.

вміти:

 • володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики ґрунтів;
 • володіти основними польовими і лабораторними методами визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою оцінки фізичного стану ґрунтів;
 • оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів;
 • визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Skill softs (напрофесійні навички):

 • вміння працювати в команді, доводити свої думки, переконувати, в роботі використовувати структурний підхід, розподіляючи час на виконання
 • доводити роботу до кінця, консультуватись у викладача та одногрупників для знаходження спільного рішення
 • застосовувати знання в будівницві дамб проти повеней

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Узагальнювати, аналізувати та застосовувати знання в області наук про Землю.
 • ПРН3. Аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та охорони ґрунтів.
 • ПРН5. Використовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в ґрунтознавстві.
 • ПРН6. Визначати основні чинники ґрунтотворення, властивості, процеси, склад основних типів ґрунтів як природної системи.
 • ПРН8. Уміння володіти методиками ґрунтово-географічних досліджень та проводити польові, аналітичні, моніторингові дослідження ґрунтів, їх аналізувати та готувати звіти.
 • ПРН9. Працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження.
 • ПРН10. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку ґрунтів.
 • ПРН11. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства
 • ПРН20. Визначати причини, типи і види деградації ґрунтів, застосовувати систему захисту їх від ерозії, інших деградаційних процесів та необхідність їхньої охорони, рекультивації.

Рекомендована література

Базова 

 • Гаськевич В.Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: Монографія / В.Г. Гаськевич, С.П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.–256 с.
 • Гаськевич О.В., Позняк С.П. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.–208 с.
 • Качинский Н.А. Физика почвы. –М.: Высш. шк., 1965. Ч.1.–323 с.
 • Качинский Н.А. Физика почвы. –М.: Высш. шк., 1970. Ч.2.–360 с.
 • Медведев В.В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) / В.В. Медведев, Т.Н. Лындина, Т.Н. Лактионова.–Харьков: Изд. “13 типография”, 2004.–244 с.
 • Медведев В.В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, мониторинг, охрана).–Харьков: Изд. “13 типография”, 2008.–406 с.
 • Медведев В.В. Твердость почв.–Харьков: Изд. КП “Городская библиотека”, 2009.–152 с.
 • Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.
 • Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.
 • Теории и методы физики почв. Коллективная монография / Под ред. Е.В. Шеина и Л.О. Карпачевского. М.: “Гриф и К”, 2007. 616 с.
 • Шеин Е.В. Курс физики почв. – М.: Изд. МГУ, 2005.–430 с.
 • Шеин Е.В., Карпачевский Л.О. Толковый словар по физике почв. –М.: ГЕОС, 2003.

Допоміжна 

 • Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. – К.: Урожай, 1992. –248 с.
 • Агрокліматичні довідники по областях України. К.: Держсільгосп-видав УРСР, 1959
 • Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельско-
  хозяйственных культур / Под ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997.–162с.
 • Андрущенко Г.О. Ґрунти Західних областей УРСР. Львів–Дубляни: Вид-во “Вільна Україна”, 1970. – Ч.1.–184 с.
 • Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К. Крупского, Н.И. Полупана. – К.: Урожай, 1979.–160 с.
 • Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М.: Изд–во ГУГК, 1978.–184 с.
 • Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник. – Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.
 • Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і ґрунтознавство, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство, “Вісник аграрної науки ”, вісниках і наукових записках вузів. – Бібліотека, Інтернет.

Силабус: Фізика ґрунтів. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус