Фізика ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Гаськевич В. Г.ГРН-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Метою дисципліни курсу «Фізика ґрунтів» є вивчення фізичних властивостей ґрунтів (твердої, рідкої, газової фаз ґрунту, їхніх теплових, електрофізичних і радіоактивних властивостей) і фізичних процесів, що відбуваються в них. Висвітлюються шляхи регулювання фізичних процесів з метою покращення властивостей ґрунтів. джерел з проблематики досліджень, оволодіння методами лабораторно-аналітичних, картографічних і комп’ютерних технологій, проведення польових досліджень.

Завдання дисципліни:

 • висвітлення значення фізичних властивостей і фізичних процесів для формування ґрунту як природного тіла, сфери прикладного застосування фізики ґрунтів;
 • вивчення твердої фази ґрунту і методів аналітичного дослідження її складу;
 • вивчення рідкої фази ґрунту;
 • вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів;
 • вивчення повітряно-теплових, електрофізичних, радіоактивних властивостей ґрунтів.
 • вивчення методів оцінки фізичного стану ґрунтів в контексті проведення меліорацій і проявів деградаційних процесів.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів;
 • вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів;
 • фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад ґрунтів);
 • класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом;
 • водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо);
 • теплові властивості ґрунтів.
 • електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;
 • методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.

вміти:

 • володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики ґрунтів;
 • володіти основними польовими і лабораторними методами визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою оцінки фізичного стану ґрунтів;
 • оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів;
 • визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Skill softs (напрофесійні навички):

 • вміння працювати в команді, доводити свої думки, переконувати.
 • в роботі використовувати структурний підхід, розподіляючи час на виконання
 • доводити роботу до кінця, консультуватись у викладача та одногрупників для знаходження спільного рішення
 • застосовувати знання в будівницві дамб проти повенів

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Узагальнювати, аналізувати та застосовувати знання в області наук про Землю.
 • ПРН3. Аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та охорони ґрунтів.
 • ПРН5. Використовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в ґрунтознавстві.
 • ПРН6. Визначати основні чинники ґрунтотворення, властивості, процеси, склад основних типів ґрунтів як природної системи.
 • ПРН8. Уміння володіти методиками ґрунтово-географічних досліджень та проводити польові, аналітичні, моніторингові дослідження ґрунтів, їх аналізувати та готувати звіти.
 • ПРН9. Працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження.

Рекомендована література

Базова 

Допоміжна 

 • Гаськевич В. Г., Позняк С. П. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 256 с.
 • Гаськевич О.В., Позняк С. П. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 208 с.
 • Качинский Н. А. Физика почвы. М.: Высш. шк., 1970. 360 с.
 • Медведев В. В., Лактионова Т. М. Гранулометрический состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический аспекты). Харьков. 2011. 292 с.
 • Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, мониторинг, охрана). Харьков, 2008. 406 с.
 • Медведев В. В. Твердость почв. Харьков, 2009. 152 с.
 • Медведев В. В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. Харьков, 2002. 428 с.
 • Пшевлоцький М. І., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 180 с.
 • Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / За ред. В. В. Медведєва. Київ, 1992. 248 с.
 • Агрокліматичні довідники по областях України. Київ. 1959.
 • Андрущенко Г. О. Ґрунти Західних областей УРСР. Львів-Дубляни, 1970. Ч.1. 184 с.
 • Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н. К. Крупского, Н. И. Полупана. Київ, 1979. 160 с.
 • Томашівський З. М., Завірюха П. Д. Адаптивні системи землероб­ства. Навчальний посібник. Львів: ЛДАУ, 2002. 184 с.

Інтернет-ресурси

Статті в наукових журналах:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Фізика ґрунтів. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Фізика ґрунтів. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус