Фізика ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6професор Гаськевич В. Г.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6професор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета дисципліни: вивчення фізичних властивостей ґрунтів (твердої, рідкої, газової фаз ґрунту, їхніх теплових, електрофізичних і радіоактивних властивостей) і фізичних процесів, що відбуваються в них. Висвітлюються шляхи регулювання фізичних процесів з метою покращення властивостей ґрунтів.

Завдання дисципліни:

 • висвітлення значення фізичних властивостей і фізичних процесів для формування ґрунту як природного тіла, сфери прикладного застосування фізики ґрунтів;
 • вивчення твердої фази ґрунту і методів аналітичного дослідження її складу;
 • вивчення рідкої фази ґрунту;
 • вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів;
 • вивчення повітряно-теплових, електрофізичних, радіоактивних властивостей ґрунтів.
 • вивчення методів оцінки фізичного стану ґрунтів в контексті проведення меліорацій і проявів деградаційних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття про фази ґрунту і фізичні властивості ґрунтів;
 • вплив фізичних властивостей на ґенезу ґрунтів;
 • фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад ґрунтів);
 • класифікацію елементарних ґрунтових частинок і класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом;
 • водно-фізичні властивості ґрунтів (форми ґрунтової вологи, механізми руху води в ґрунті, водний баланс і водний режим ґрунтів тощо);
 • теплові властивості ґрунтів.
 • електрофізичні властивості і радіоактивність ґрунтів;
 • методи визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • сфери застосування результатів досліджень фізичних властивостей ґрунтів.

вміти:

 • володіти основними понятійними і термінологічними знаннями фізики ґрунтів;
 • володіти основними польовими і лабораторними методами визначення фізичних властивостей ґрунтів;
 • інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень з метою оцінки фізичного стану ґрунтів;
 • оцінювати характер антропогенного впливу на фізичні властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів;
 • визначати і застосовувати шляхи покращення фізичних властивостей ґрунтів;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / Под ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.
 2. Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов.–М.: “Высшая школа”, 1973.–400 с.
 3. Воронин А.Д. Структурно–функциональная гидрофизика почв.–М.: Изд–во Моск. гос. ун–та, 1984.–214 с.
 4. Воронин А.Д. Основы физики почв.– М.: Изд–во Моск. гос. ун–та, 1986.–244 с.
 5. Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.–232 с.
 6. Качинский Н. А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1965. Ч.1.–323 с.
 7. Качинский Н.А. Физика почвы.–М.: Высш. шк., 1970. Ч.2.–360 с.
 8. Медведев В.В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) / В.В. Медведев, Т.Н. Лындина, Т.Н. Лактионова.–Харьков: Изд. “13 типография”, 2004.–244 с.
 9. Медведев В.В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, моніторинг, охрана).–Харьков: Изд. “13 типография”, 2008.–406 с.
 10. Медведев В.В. Твердость почв.–Харьков: Изд. КП “Городская библиотека”, 2009.–152 с.
 11. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.
 12. Растворова О. Г. Физика почв (Практическое руководство).–Л.: Изд–во Ленингр. ун–та, 1983.–196 с.
 13. Теории и методы физики почв. Коллективная монография / Под ред. Е.В. Шеина и Л.О. Карпачевского. М.: “Гриф и К”, 2007. 616 с.
 14. Шеин Е.В. Курс физики почв.–М.: Изд. МГУ, 2005.–430 с.

 

Допоміжна

 1. Агроэкология / Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 2. Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: Монографія / В. Г. Гаськевич, С.П. Позняк.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.–256 с.
 3. Гаськевич В. Г. Трансформація гранулометричного складу ґрунтів Малого Полісся в разі осушення і розвиток деградаційних процесів / В. Г. Гаськевич.–Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2004. Випуск 30.–С. 39-46.
 4. Зайдельман Ф. Р. Мелиорация почв. Учебник.–М.: Изд–во МГУ, 1987.–304 с.
 5. Земельні ресурси України. / За ред. В. В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. –148 с.
 6. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.–400 с.
 7. Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико–производственные аспекты / Под ред. Н.И. Полупана.–Киев: Урожай, 1988–Т.1.–269 с.
 8. Почвы Украины и повышение их плодородия. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодо­родием / Под ред. Б.С. Носко, В.В. 9. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка. – К.: Урожай, 1988. –Т.2.–176 с.
 9. Маслов Б.С. Справочник по мелиорации / Б.С. Маслов, И.В. Минаев, К.В. Губер.–М.: Росагропромиздат, 1989.–384 с.
 10. Ревут И.Б. Физика почв. Л.: “Колос”, 1964.–320 с.
 11. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В. В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.
 12. Хекс Р., Ашкрофт Дж. Прикладная физика почв.–М.: Прогресс, 1985.
 13. Шеин Е. В., Карпачевский Л.О. Толковый словар по физике почв.–М.: ГЕОС, 2003.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА