Фізичне виховання (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРГ-11сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-12сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-13сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
232ГРГ-11сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-12сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-13сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання для студентів 1 курсу” є формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організувати і дотримуватись здорового способу життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Вивчення і дотримання студентами всіх положень здорового способу життя;

2. Виховання потреби у фізичному самовдосконаленні, формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості;

3. Формування системи знань з фізичної культури та навичок самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення;

4. Зміцнення здоров’я, сприяння фізичному розвитку організму, забезпечення високого рівня працездатності;

5. Набуття рухових вмінь і навичок, що визначають готовність студентів до життєвої та професійної діяльності, здатності виконання державних і відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо – кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати :

1. Основи теорії і методики організації фізичного виховання і спортивного тренування.

2. Навички ведення здорового способу життя.

3. Методику розвитку рухових якостей загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки.

4. Навики інструкторської і суддівської практики. Опанування курсом фізичного виховання повинно забезпечити необхідний рівень фізичної і розумової працездатності, допомогти використовувати знання, рухові навички, фізичні та психофізіологічні якості для досягнення високого рівня продуктивності праці фахівців.

вміти :

1. Гармонійно поєднувати психічні, рухові і вегетативні реакції.

2. Підтримувати належний стан здоров’я (працездатність, тривалість життя, народжуваність), організувати здоровий спосіб життя.

3. Використовувати набуті навички, формувати рухові навички та уміння.

4. Використовувати фізичне виховання для розвитку і реалізації власних можливостей, застосовувати набуті вміння та навички з фізичного виховання у повсякденному житті.

Рекомендована література

Базова:

 • Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [Навчальний посібник] // Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 с.
 • Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физическая культура, 2008. – 544 с.
 • Подвижные игры : [учебник] // Под ред. Е. В.Кузьмичевой. – М.: Физическая культура, 2007. – 288 с.
 • Практика в системі фізкультурної освіти // Під ред. М.І. Воробйова, Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2006. – 192 с.
 • Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства // Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова, В.П. Савина и др. – М.: Советский спорт, 2008. – 400 с.
 • Теория и методика физического воспитания и спорта : [Учебное пособие для студентов ВУЗов] // Под ред. Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова. – М.: Академия, 2009. – 480 с.
 • Теория и методика физической культуры : [Учебник для ВУЗов] // Под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с..
 • Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях // Під ред. В.Г.Папуші. – Тернопіль: Підручники та Посібники, 2010. – 128 с.
 • Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи терії і методики фізичного виховання // Під ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – том 1.-392 с.
 • Теорія і методика фізичного виховання.. Методика фізичного виховання різних груп населення // Під ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – том 2. -368 с. 11. Фізичне виховання : Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ – IV рівнів акредитації. – К., 2003.

Допоміжна:

 •  Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 215 С.
 • Джо Рейдер. Система строительства тела. – М.: Физкультура и спорт. 1991. – 112 С.
 • Зайцева Г.А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях : [учеб.метод. пособ.] / Г.А. Зайцева, О.А. Медведева. – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 104 с.
 • Зеленцов А.М. Моделирование тренировки в футболе / А.М.Зеленцов, В.В. Лобановский. – К. : Здоров’я, 1985. – 136 с.
 • Ивлев М.П. Аэробика: теория и методика проведения занятий / М.П. Ивлев, П.И. Котов, В.П. Левшенкова. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 250 с.
 • Костюкевич В.М. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки. – Винница, 2006. – 454 с.
 • Лапутин А.Н. Атлетическая гимнастика. – К.: „Здоров’я”, 1990. – 171 С.
 • Методичні рекомендації до проведення занять з бадмінтону : [методичні рекомендації] ; уклад. Б.В. Семен. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 30 с.
 • Никитинский Б.Е. Плавание / Б.Е. Никитский. – М.: Просвещение, 1989. – 302с.
 • Піменов М.П. Волейбол. Спеціальні вправи / М.П. Піменов. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2001. – 196 с.
 • Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов.- К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.
 • Полатайко Ю.О. Плавання / Ю.О. Полатайко. – Ів.-Франківськ: Плай, 2005. – 259 с.
  Рыбаков Д.П. Основы спортивного бадминтона / Д.П. Рыбаков, М.И. Штильман. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 176 с.
 • Романенко А. Книга тренера по футболу / А. Романенко, О. Джус, Н. Догадин. – К. : Здоров’я, 1988. – 253 с.
 • Хапко В.Є. Волейбол / В.Є. Хапко, В.І. Білоус. – К. : Радянська школа, 1988. – 110 с.
 • Харитоненков В.А. Методика обучения плаванию /В.А. Харитоненков. – К., 1979. – 161 с.
 • Шамардин A.M. Функциональная подготовка футболистов : [Учебное пособие] / A.M. Шамардин, И.М. Солопов, A.M. Исмаилов. – Волгоград: ВГАФК, 2000. – 152 с.
 • Штихерт К.Т. Спортивное плавание / К.Т. Штихерт ; Пер. с нем. – М.: ФиС, 1973. – 152 с.Інформаційні ресурси
 • Накази Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту;
 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах / Міністерство освіти і науки Україн и, комітет з фізичного виховання та спорту. – К., 2006.
 • Накази та розпорядження ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус