Фізичне виховання (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРГ-11сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-12сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-13сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
232ГРГ-11сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-12сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.
ГРГ-13сдоцент Сіренко Р. Р., Шукатка О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання для студентів 1 курсу” є формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організувати і дотримуватись здорового способу життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Вивчення і дотримання студентами всіх положень здорового способу життя;

2. Виховання потреби у фізичному самовдосконаленні, формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості;

3. Формування системи знань з фізичної культури та навичок самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення;

4. Зміцнення здоров’я, сприяння фізичному розвитку організму, забезпечення високого рівня працездатності;

5. Набуття рухових вмінь і навичок, що визначають готовність студентів до життєвої та професійної діяльності, здатності виконання державних і відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо – кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

1. Основи теорії і методики організації фізичного виховання і спортивного тренування.

2. Навички ведення здорового способу життя.

3. Методику розвитку рухових якостей загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки.

4. Навики інструкторської і суддівської практики. Опанування курсом фізичного виховання повинно забезпечити необхідний рівень фізичної і розумової працездатності, допомогти використовувати знання, рухові навички, фізичні та психофізіологічні якості для досягнення високого рівня продуктивності праці фахівців.

вміти :

1. Гармонійно поєднувати психічні, рухові і вегетативні реакції.

2. Підтримувати належний стан здоров’я (працездатність, тривалість життя, народжуваність), організувати здоровий спосіб життя.

3. Використовувати набуті навички, формувати рухові навички та уміння.

4. Використовувати фізичне виховання для розвитку і реалізації власних можливостей, застосовувати набуті вміння та навички з фізичного виховання у повсякденному житті.

Рекомендована література

 • Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов : [навч. посібник]. – Л. :Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144 с.
 • Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – Том 1. – Київ : Олімпійська література, 2012. – 392 с.
 • Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / М.М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с.
 • Олимпийський спорт : в 2 т. / В.Н. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка и др. ; под. общ. ред. В.Н. Платонова. – Т. 1. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 736 с.
 • Олимпийський спорт : в 2 т. / В.Н. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка и др. ; под. общ. ред. В.Н. Платонова. – Т. 2. – Киев: Олимпийская литература, 2009. – 696 с.
 • Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекції] / Р.Р Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.
 • Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Б.В. Семен, С.Н. Нікітенко і ін. ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420с.
 • Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [навч.посібник]; Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 с.
 • Енциклопедія олімпійського спорту України ; під ред. В.М. Платонова.– Київ : Олімпійська література, 2005. – 464 с.
 • Товт В.А. Основи теорії та методики фізичного виховання: [навч. посібник] / В.А. Товт, О.А. Дуло, М. Ю. Щерба. – Ужгород: ПП”Графіка”, 2010. – 140 с.
 • Інноваційні технології фізичного виховання студентів: [навч. посібник]; за заг. ред. Вихляєва Ю. М.; – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018 – 543 с.
 • Buultjens M. Enhancing aspects of the higher education student experience /P. Rjbinson // Journal of Higher Education Policy and Management, 2011. –vol. 33 (4). – P. 337-346.
 • Brehm W. “To get Germany moving” – aims, target-groups, programs, evidence of healthSport // Book of Abstracts of the 11-th mannual congress of the European College of Sport Science. – Cologne: Sportverlag Strauss,2006. – 431 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Фізичне виховання

Завантажити силабус