Філософські проблеми природокористування

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Теліш П. С.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрОМ-11сдоцент Теліш П. С.

Опис курсу

Мета: навчити студентів розумінню методології сучасних філософських проблем довкілля та природокористування.

Завдання:

 • Конкретизація загально філософських знань отриманих студентами раніше, у взаємодії з матеріалом багатьох інших природничих дисциплін, що відбиває тенденцію інтеграції наукового знання в галузі взаємодії суспільства та природи.
 • Довести до студентів методику використання загально філософських категорій у природознавстві, зокрема в географічних дослідженнях.

 

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: матеріал, передбачений програмою навчальної дисципліни;

основні сучасні  концепції взаємодії суспільства та довкілля;

закономірності формування довкілля, методи його збереження та охорони на засадах сталого розвитку.

вміти: використовувати загально філософські категорії та поняття при проведенні наукових досліджень в природознавстві;

самостійно використовувати здобуті знання в галузі природокористування та філософії довкілля;

проводити комплексні дослідження з питань збалансованого (сталого) розвитку, з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Рекомендована література

Базова:

 • Бачинський Г.О. Основи соціоекології / Г.О. Бачинський, Н.В. Беренда, В.Д. Бондаренко; за ред. Г.О. Бачинського.  К.: Вища школа, 1995.  238 с.
 • Гаврилишин Б. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В.Рубцов. Вид. 3-тє, допов.  К.: Унів. вид-во Пульсари, 2009.  248 с.
 • Гегель. Философия природы. / Гегель // Энциклопедия философских наук. Т.2. – М.: Мысль, 1975.
 • Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. для післядипломної освіти / Л.Г. Мельник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 383 с.
 • Мороз С.А. Методологія географічної науки: навч. посіб. / С.А. Мороз, В.І. Онопрієнко, С.Ю. Бортник. – К.: Заповіт, 1997. – 333 с.
 • Назарук М.М. Філософія довкілля і природокористування: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 302 с.
 • Причепій Е.М. Філософія: підручн. / Е.М. Причепій, А.М. Черній. – К., Академвидав, 2008.
 • Людмила Рижак. Філософія сталого розвитку людства: навч.-метод. посіб. / Людмила Рижак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 518 с.
 • Семенюк Е.П. Філософські засади сталого розвитку / Е.П. Семенюк. – Львів: Афіша, 2002. – 200 с.
 • Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 433-476.

Допоміжна:

 • Андрейцев В.І. Екологічне право. Курс лекцій: навч. посіб. для юрид. фак. вузів. / В.І. Андрейцев. – К., 1996.
 • Апель К.О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці / К.О. Апель // Комунікативна практична філософія. – К.: Лібра, 1999 – С. 429.
 • Браун Л. Виклики нового століття / Л. Браун //Стан світу-2000. – К.: Інтелсфера, 2000. – С. 3-22.
 • Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії: курс лекцій / З. Ватаманюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 • Виконання положень Оргуської конвенції в Україні. Посібник для громад. с-тва. – К., 2004.
 • Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Е. Гіденс. – К.: Альтерпрес, 2004. – 100 с.
 • Гор А. Земля в рівновазі. Екологія і людський дух / А. Гор. – К.: Інтелсфера, 2001. – 393 с.
 • Дайсон Е. Життя за доби інтернету / Е. Дайсон. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2002. – 344 с.
 • Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. / Б.М. Данилишин та ін.. – К.: РВПРС України, 1999. – 716 с.
 • Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 • Батман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунд Батман. – К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.
 • Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів: Світ, 1991. – 104 с.
 • Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 352с.
 • Кремень В.Г. Філософія управління: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Знання України, 2007. – 360с.
 • Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку: моногр. / Г.Б. Марушевський. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – 440 с.
 • Мороз С.А. Історія біосфери Землі: навч. посіб.; у 2 кн. / С.А. Мороз. – К.: Заповіт. – 1996. – 440 с.
 • Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М., 1980 – С. 181-182.
 • Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття”: пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
 • Синякевич І. Екологічна політика. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз / І. Синякевич. – Львів : Вид-во ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
 • Толстоухов А. Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє / А. Толстоухов. – К.: Парапан, 2003. – 308 с.

 

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус