Етногеографія України з основами етнології

Тип: На вибір студента

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Лабінська Г. М.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРО-41сдоцент Лабінська Г. М.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Етногеографія України з основами етнології» є вивчення територіальної організації етнічної сфери України через опанування наукової термінології, методики досліджень та з’ясування специфіки пошуку інформаційного підґрунтя.

Основні завдання курсу «Етногеографія України з основами етнології» включають:

 • розуміння місця етногеографії у системі наук, її зв’яки з етнологією та антропологією, іншими науками;
 • оволодіння фаховою термінологією;
 • опанування методологією та методикою етногеографічного аналізу;
 • розуміння історичної обумовленості етнічних процесів та існуючих етно-територіальних відмінностей українського суспільства;
 • знання специфіки розселення українців та представників національних меншин в Україні; особливостей мовного складу населення країни; тенденцій етнонаціональних відносин в Україні; основ етнічної політики.

Після завершення цього курсу студент : 

знатиме: основи теорії етногенезу та розвитку етнічних спільнот, особливості формування етнічного складу населення України; специфіку розселення різних етнічних груп населення в Україні; етнічні процеси, зв’язок етнічних процесів з різноманітними політичними, економічними, релігійними та іншими суспільними чинниками; вплив етнічного чинника на різноманітні сфери суспільного життя України; особливості сучасної етнічної політики в державі.

вмітиме: аналізувати чинники формування етнічного складу держави; сутність головних етнічних проблем сучасності; характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку етнічного простору держави, давати оцінку найважливішими етнополітичним та етносоціальним проблемам в Україні.

Рекомендована література

 Базова

Додаткова

 • Атлас України й сумежних країв [Під заг. ред. В. Кубійовича ]. – Львів, 1937. 
 • Бочковський О. Вступ до націології / О. Бочковський. – Мюнхен, 1991-1992. 
 • Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В.Бромлей. – Москва: Наука, 1983.
 • Гумилёв Л. Н. География этноса в исторический период / Л.Н.Гумилёв. – Ленинград: Наука, 1990.
 • Винниченко І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис / І.Винниченко. – Житомир, 1992.
 • Винниченко І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання / І.Винниченко. – Київ, 1994.
 • Дашкевич Я. Етнічні псевдоменшини в Україні / Я.Дашкевич // Етнічні меншини Східної і Центральної Європи. Компаративний аналіз становища та перспектив розвитку. – Київ: ІНТЕЛ, 1994. 
 • Євтух В.Б. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник / В.Б.Євтух, В.П.Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова. – Київ, 2004.
 • Заставний Ф.Д. Східна українська діаспора/Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1992. 
 • Заставний Ф.Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах)/ Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1991. 
 • Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) / М.М.Лаврук. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 
 • Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Г.Лозко. – 2-е вид., стереотипне. ― Київ: АртЕк, 2004.
 • Лабінська Г. Топоніміка : навчальний посібник / Галина Лабінська // Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.
 • Лабінська Г. Топонімічний спадок періоду татарської експансії в Україні /  Г.М. Лабінська //  Вісник ЛНУ. Серія географічна. 2018. Випуск 52. – С. 163-169.
 • Лозинський Р.М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд): Монографія / Р.М.Лозинський. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
 • Наулко В. Динаміка етнічного складу населення України протягом ХХ століття / В.Наулко // Український географічний журнал. 1997. – №2, С. 15-20.
 • Наулко В. Географічне розміщення народів в УРСР / В. Наулко. – Київ, 1966.
 • Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? / С.Рудницький. – Львів: Світ. 1994.
 • Чорний С. Національний склад населення України в ХХ ст. Довідник / С.Чорний. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2001.
 • Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 2001 року. [Електронний ресурс] – режим доступу: https://2001.ukrcensus.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус