Ерозіознавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Опис курсу

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: навчити студентів основ ерозіознавства (ерозії грунтів і яркової ерозії) та визначати основні чинники, які впливають на розвиток цих процесів.

Завдання: ознайомити із основними поняттями і загальними закономірностями ерозійних процесів; висвітлити питання механізму, основних факторів і методів досліджень ерозії грунтів; з’ясувати основні проблеми дослідження яружної ерозії; ознайомити із протиерозійними заходами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття, механізм, закономірності, основні чинники та методи дослідження процесів ерозії грунтів і яркової ерозії

вміти: самостійно оцінювати вплив різних факторів на виникнення та розвиток процесів водної ерозії, зокрема виконувати оцінку потенційної ерозійної небезпеки схилів за морфологічними особливостями рельєфу; оволодіти методикою досліджень ярково-балкових форм, у тім числі комплексно характеризувати ярково-балкові системи за топографічними картами.

 

 1. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Загальні закономірності ерозійних і руслових процесів. Ерозія грунтів

 

Тема 1. Вступ. Основні терміни. Історія зародження і розвиток ерозіознавства в Україні і світі. Види водної ерозії. Основні напрями досліджень ерозійних процесів.

 

Тема 2. Загальні закономірності ерозійних і руслових процесів. Ерозійно-руслові системи, їх структура і функціонування. Робота водних потоків як агентів денудації. Взаємний зв’язок процесів ерозії і акумуляції. Основні закони ерозійних і руслових процесів.

 

Тема 3. Механізм і закономірності прояву процесу ерозії грунтів. Крапельна ерозія. Дощова ерозія. Дрібноструменева ерозія. Змивання грунту в період сніготанення. Іригаційна ерозія.

 

Тема 4. Фактори ерозії грунтів. Кліматичні фактори. Грунтові і геологічні фактори. Рельєф як фактор ерозії грунтів. Вплив рослинного покриву.

 

Тема 5. Методи досліджень ерозії грунтів. Стаціонарні методи досліджень. Методика напівстаціонарних досліджень. Експериментальні дослідження поверхневого змиву грунту.

 

Змістовий модуль 2. Яркова (яружна) ерозія. Заходи боротьби з площинною і лінійною ерозією

Тема 6. Закономірності механізму яркоутворення. Ярокоутворення як рельєфоутворюючий процес. Закономірності формування поздовжнього профілю яру. Етапи розвитку яру.  Розвиток форм тимчасових потоків в горах.

 

Тема 7. Оцінка факторів яркової ерозії. Геолого-геоморфологічні фактори. Гідрологічні фактори.

 

Тема 8. Методи дослідження форм лінійної ерозії. Картомеричні методи. Дистанційні методи вивчення форм лінійної ерозії. Напівстаціонарні дослідження. Прогнозування зміни стану ярів.

 

Тема 9. Заходи боротьби з площинною і лінійною ерозією. Основні принципи захисту земель від ерозії. Проектування протиерозійних заходів. Агромеліоративні протиерозійні заходи. Лісомеліоративні протиерозійні заходи. Гідротехнічні протиерозійні заходи.

Рекомендована література

Базова

 1. География овражной эрозии / род ред. Е.Ф. Зориной. – М., 2006.
 2. Заславский М.Н. Эрозиоведение. – М., 1983.
 3. Ковальчук І.П. Стаціонарні, напівстаціонарні та експериментальні дослідження ерозійних процесів. – Львів, 1992.
 4. Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозіознавства. – Суми, 2007.  ­
 5. Эрозионные процессы /Под ред. Р.С. Чалова. –  М., 1984.

 

Допоміжна

 1. Андрейчук Ю.М. Використання ГІС для оцінки впливу морфометричних характеристик рельєфу на потенціал ерозійної небезпеки (на прикладі басейну р. Коропець) // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Львів, 2003. – С. 398-401.
 2. Антощук М.Л. Принципи побудови карти крутизни схилів для обгрунтування ерозійної небезпеки сільськогосподарських земель // Укр. геогр. журн. 2001, №1. – С. 51-55.
 3. Болюх О.И., Канаш А.П., Кит М.Г., Кравчук Я.С. Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов: Вища школа, 1976. – 138 c.
 4. Горішний П.М. Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб (на прикладі Західного Поділля): Автореф. дис. … канд. геогр. наук. 11.00.04/ Львів. держ. ун-т. – Львів, 1998. – 19 с.
 5. Дедков А.П., Мозжерин В.И. Эрозия и сток наносов на Земле. – Казань, 1984.
 6. Заславский М.Н. Эрозия почв. – М., 1979.
 7. Ковальчук И.П. Эрозионные процессы на Волыно-Подольской возвышенности // Эрозия почв и русловые процессы. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1983. – Вып. 9. – С. 42-54.
 8. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів, 1997.
 9. Литвин Л.Ф. Морфологическая классификация склонов // Эрозия почв и русловые процессы. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1983. – вып. 9. – С. 69-74.
 10. Лопырев М.И., Рябов Е.И. Защита земель от эрозии и охрана природы .- М.: Агропромиздат, 1989. – 239с.
 11. Любимов Б.П., Ковалев С.Н. Зональные и региональные виды оврагов // Геоморфология, 2006, №  1. – С. 11-19.
 12. Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. – Сумы, 2004.
 13. Современная интенсивность внутриконтинентальной эрозии суши земного шара / М.И.Львович, Г.Я.Карасик, Н.Л.Братцева и др. – М., 1991.
 14. Швебс Г.И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка. – Ленинград, 1974.