Елементарні ґрунтові процеси (106, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Папіш І. Я.ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГрФ-42сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Елементарні ґрунтові процеси” є – ознайомлення студентів з причинами і умовами виникнення, характером, механізмами розвитку та формами прояву основних груп ґрунтових процесів; оцінка ролі ґрунтових процесів у формуванні морфології профілю та властивостей різних типів ґрунтів, їх еволюції; засвоєння методики польової та лабораторної діагностики елементарних ґрунтових процесів для наукової класифікації ґрунтів, моніторингу ґрунтових властивостей і стану навколишнього природного середовища.

Основним завданням курсу є формування об’єктивних поглядів на роль і місце ґрунтотворного процесу у формуванні педосфери та регіональних особливостей ґрунтів. Освоєння курсу відбувається в чіткій та логічній послідовності:

 • аналіз загальної схеми ґрунтоутворення і типів ґрунтотворного процесу;
 • оцінка ролі різних видів ґрунтових мікро-, мезо і макропроцесів у становленні ґрунтового профілю;
 • ознайомлення з принципами класифікації ґрунтових процесів та їхньою роллю у формуванні типів ґрунтів;
 • вивчення причин, умов і агентів розвитку основних груп ґрунтових процесів;
 • аналіз характеру прояву і механізмів розвитку елементарних ґрунтових процесів;
 • виявлення морфології елементарних ґрунтових процесів, їх фізичних і хімічних проявів та наслідків;
 • встановлення ролі елементарних ґрунтових процесів в розвитку і еволюції ґрунтів;
 • ознайомлення з сучасними методами польової та лабораторної діагностики ґрунтових процесів;
 • набуття практичних навиків польової діагностики і класифікації ґрунтів за комплексом елементарних ґрунтових процесів.

Після завершення цього курсу студент:

 знатиме:

 • загальну схему грунтоутворення і принципи класифікації ґрунтових процесів;
 • причини виникнення, агенти прояву та механізми розвитку елементарних ґрунтових процесів;
 • хімізм окремих груп елементарних ґрунтових процесів;
 • морфологічні ознаки, хімічні та фізичні прояви розвитку різних ґрунтових процесів їх екологічні наслідки;

вмітиме:

 • в польових умовах діагностувати ґрунтові процеси та ступінь їхнього прояву;
 • використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових процесів;
 • діагностувати і класифікувати ґрунти за комплексом елементарних ґрунтових процесів;
 • оцінити екологічну складову розвитку ґрунтових процесів.

Рекомендована література

Базова

 • Гринь Г.С. Полевая диагностика почв. – Харьков, 1974.
 • Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почвообразования.-М:Наука,1984.
 • Зонн С.В. Географо-генетические аспекты почвообразования, эволюция и охрана почв. – К.: Наукова думка, 1989.
 • Ковда В.А., Самойлова Е.М. Почвенные процессы в аридных областях. – М, 1974.
 • Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования. – М.: Агропромиздат, 1989. – 239 с.
 • Зайдельман Ф.Р. Процесс глееобразования и его роль в формировании почв. – М.: Издательство МГУ, 1998. – 316 с.
 • Синкевич З.А. Современные процессы в черноземах Молдавии. – Кишинев: “Штиница”, 1989. – 214 с.
 • Почвообразовательные процессы / Коллектив авторов под ред М.С. Самойловой, В.Д. Тонконогова. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2006. – 510 с.

Допоміжна

 • Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение. Почва и почвообразование.Ч.1.-М.:Наука, 1988.
 • Полупан Н.И. Почвы Украины и повышение их плодородия.Т.1.-К.:Урожай, 1988.
 • Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 203 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.
 • Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. Практикум з картографії ґрунтів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.
 • Світова реферативна база ґрунтових ресурсів. Структура для міжнародної класифікації, кореляції та комунікації. – Рим, 2006.
 • Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. – К.: Урожай, 1988. – 256 с.

Силабус:

Завантажити силабус