Економіка туризму і готельно-ресторанного сервісу

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Білоус С. В.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрТМ-11сБілоус С. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Економіка туризму і готельно-ресторанного сервісу» є ознайомлення студентів з сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією економічної діяльності турпідприємств, готелів та ресторанів; формування у студентів сучасного економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку готельної та ресторанної справи на міжнародній арені, глибокого комплексного розуміння проблем управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного сервісу, опанування навичок їх практичного розв’язання.

Після завершення цього курсу студент
знатиме:
 економічну суть діяльності підприємств туризму та готельно-ресторанного сервісу,
 визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку підприємств готельно-ресторанного сервісу,
 систему показників якості, що характеризують господарську діяльність та продуктивність праці працівників туризму та готельно-ресторанного сервісу в світі,
 економічний механізм, стратегію та тактику діяльності підприємств готельної та ресторанної сфери в світі,
 основну суть інноваційної політики підприємств готельної та ресторанної індустрії в світі,
 особливості процесу ціноутворення на підприємствах туризму та готельно-ресторанного сервісу,
 методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств туризму та готельно-ресторанного сервісута їх послуг.

вмітиме:

 виділяти основні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного сервісу;
 чітко формулювати специфічні особливості туризму та готельно-ресторанного сервісу;
 оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств туризму та готельно-ресторанного сервісу.

Рекомендована література

Основна

 • Агеева O.A. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. для вузов / О. А. Агеева, Д. Н. Акуленок, Н. М. Васильев и др. — М., 1999.-215с.
 • Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / В.В.Архіпов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 279 с.
 • Архіпов, Віктор Віталійович. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч.посібник / В. Архіпов, Т. Іванникова, А. Архіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 381 с.
 • Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Учебник для студ. высш. учеб. заведен. / 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2009. – 365с.

Додаткова

 • Борисова Ю.Н., Таранин Н. И. Менеджмент гостиничного и ресторанного бизнеса. – М.: РМАТ, 1997.-156с.
 • Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес : учет, налоги, маркетинг, менеджмент / В. В. Бородина. — М., 2001.
 • Василина СИ. Организация и управление гостеприимством / С. И. Василина. — Симферополь, 2004.
 • Волков Ю. Ф, Экономика гостиничного бизнеса / Ю. Ф. Волков. — М., 2003.-380с.
 • Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: учебное пособие / 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 636с.
 • Дядечко Л. П. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів. Економіка туристичного бізнесу: навчальний посібник.- К.,2007. – 185с.
 • Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособ. / О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова, Т. А. Олефиренко. — 3-е изд., стер. — М., 2006.-215с.
 • Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебник / Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. — 4-е изд., стер. — Мн., 2003.
 • Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К., 2004. – 436 с.

Силабус:

Завантажити силабус