Економічна теорія

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Кічурчак М. В.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с, ГРТ-14с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРТ-11сдоцент Кічурчак М. В.
ГРТ-12сдоцент Кічурчак М. В.
ГРТ-13сдоцент Кічурчак М. В.
ГРТ-14сдоцент Кічурчак М. В.

Опис курсу

Формування національної економіки є складним і багатогранним процесом, що зумовлює потребу у створенні теоретичних конструкцій щодо пояснення її функціонування та виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей. Курс “Економічна теорія” орієнтований на вивчення теоретичних і прикладних засад функціонування національної економіки.

Мета: з’ясування базових положень економічної теорії, сучасного інструментарію дослідження господарських явищ і процесів, особливостей і закономірностей його застосування в національній економіці, ознайомлення з науковими здобутками видатних українських вчених-економістів, висвітлення проблем економічного і соціального розвитку України.

Завдання: формування системи знань про механізми функціонування ринкової економіки у поєднанні із її державним регулюванням.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати про:

 • предмет і методологію економічної теорії;
 • взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики;
 • основні школи і напрями економічної теорії, внесок в її розвиток українських вчених-економістів;
 • основні проблеми організації господарського життя;
 • головні складові та особливості функціонування товарного виробництва;
 • ринкову систему господарювання та ринковий механізм регулювання господарської діяльності;
 • місце і роль підприємництва у ринковій економіці, підприємство, його витрати і прибуток;
 • головні макроекономічні показники результативності функціонування національної економіки та механізми її державного регулювання;
 • концепцію екологічно збалансованого розвитку та особливості її реалізації в національній економіці;
 • прояви макроекономічної нестабільності, їхні причини та наслідки;
 • інтеграційні процеси та глобалізацію, місце і роль України у світовій економічній системі;

вміти:

 • застосовувати категоріальний апарат економічної теорії у практичній діяльності;
 • класифікувати потреби та визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів;
 • здійснювати класифікацію ринків за відповідними критеріями та визначати типові моделі поведінки покупців і продавців на кожному конкретному ринку;
 • визначати обсяги, витрати виробництва у коротко- і довгостроковому періодах та норму прибутку фірми;
 • аналізувати основні макроекономічні показники та оцінювати стан економічного і соціального розвитку країни;
 • визначати можливі наслідки порушення макроекономічної рівноваги та їхній вплив на національну економіку;
 • обґрунтовувати основні засади та використання інструментарію макроекономічної політики для регулювання процесів господарського життя;
 • враховувати вплив глобалізаційних процесів на розвиток національної економіки під час прийняття тих чи інших господарських рішень.

З метою своєчасного включення питань, пов’язаних з останніми досягненнями економічної науки, кафедрі економіки України надається право вносити обґрунтовані зміни до тематичного плану курсу у межах загального бюджету часу, що передбачений навчальним планом на вивчення дисципліни. Усі зміни, що вносяться до програми, попередньо обговорюються на засіданнях кафедри економіки України.

Рекомендована література

 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: У 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – [2-ге вид., виправл. і доповн.]. – К. : Знання, 2013. – 615 с.
 • Економічна теорія : навч. посібник / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 336 с.
 • Гринів Л. С. Національна економіка : навч. посібник / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : „Магнолія 2006”, 2009. – 464 с.
 • Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – К. : Знання, 2013. – 423 с.
 • Економічна теорія: Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Джерела Інтернет:

 • rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;
 • me.gov.ua – cайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України;
 • kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України;
 • sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України;
 • spfu.gov.ua – сайт Фонду Державного майна України;
 • amc.gov.ua – сайт Антимонопольного комітету України;
 • ukrstat.gov.ua – cайт Державного комітету статистики України;
 • niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму