Екологія людини

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Перхач О. Р.ГРО-41, ГРО-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГРО-41доцент Перхач О. Р.
ГРО-42доцент Перхач О. Р.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  –3 Галузь знань

01 „Освіта”

(шифр, назва)

за вибором

 

Напрям

 

Модулів – 2 Спеціальність

014 Середня освіта (Географія)

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин –  90 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.  год.
Практичні, семінарські
24 год.  год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
42 год.  год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 1,14.

для заочної форми навчання –

Рекомендована література

Базова:

 1. Гончаренко М. С., Бойчук Ю. Д. Екологія людини. Навч. посібник / За ред. Н. В. Кочубей. — Суми: Університетська книга. — К.: Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. — 400 с.
 2. Залеський І. І., Клименко М. О., Екологія людини. — Київ: Академія, 2005. — 288 с.
 3. Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. та ін. Екологія людини. — Харків: ОВС, 2004. — 254 с.

 

Допоміжна:

 1. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.
 2. Дронова О. Л. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні. – К: Інститут географії НАН України, 2011. – 270 с.
 3. Назарук М. М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 2000. – 256 с.
 4. Перхач О. Р. Формування антропоекології та екології людини: єдність і відмінність наукових напрямів // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — Львів, 2004. — Вип. 30. — С. 229–233.
 5. Перхач О. Р. Антропоекологія та екологія людини: місце у структурі екологічної науки // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки / Матер. міжнар. конф. До 120-річчя географії у Львівському ун-ті (24–26 вересня 2003 р.). — Львів: ЛНУ, 2003. — С. 132–134.
 6. Семенюк Н. В. Екологія людини. — Хмельницький: ТУП, 2002.— 171 с.
 7. Симоновська М. Я. Екологія людини. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 180 с.
 8. Царик Л. П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика. — Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2006. — 256 с.

Інформаційні ресурси:

 1. http://www.menr.gov.ua –  офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
 2. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області.
 3. http://www.nature.org.ua/nr98/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 2002 р.
 4. http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека на сервері Відкритої Довідково-інформаційної Служби “Ecoline”.
 5. http://fgtu.donntu.edu.ua/fm/eco.htm – Загальнодержавний науково-технічний журнал “Проблеми екології”, видається Донецьким державним технічним університетом (ДонГТУ).
 6. http://www.ln.com.ua – Сайт Гуманітарного екологічного журналу, видавці – Київський еколого-культурний центр та Всесвітня комісія по територіях, що охороняються МСОП (WCPA/IUCN.).
 7. http://humanecology.ru – Екологія людини. Інформаційний портал.
 8. http://uenj.cv.ua/ – Журнал “Екологія та ноосферологія”.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА