Екологічний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Койнова І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Мета сформувати у студентів знання основ менеджменту природоохоронної діяльності в Україні на різних рівнях (державному, регіональному, локальному)

Завдання:

– вивчити теоретико-методологічні основи екологічного менеджменту;

– сформувати поняття про базові основи екологічного менеджменту;

– навчити використовувати вітчизняні та закордонні природоохоронні стандарти у практиці екологічного менеджменту;

– ознайомити з різними методами управління природоохоронною діяльністю;

– розглянути еколого-економічні збитки від неефективних управлінських рішень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні терміни і визначення теорії екологічного менеджменту;
 • принципи і визначальні умови ефективного екологічного менеджменту;
 • базові основи екологічного менеджменту та культури;
 • закордонний досвід екологічного менеджменту;
 • стандарти, що застосовують для ефективного екологічного менеджменту;
 • еколого-економічні показники розрахунків ефективності природоохоронної діяльності;
 • різні методи управління природоохоронною діяльністю.

 вміти:

 • застосовувати теорію екологічного менеджменту у прийнятті управлінських рішень на будь-якому рівні;
 • прогнозувати еколого-економічні переваги і недоліки прийняття будь-яких управлінських рішень;
 • розробляти і запроваджувати системи екологічного керування на підприємствах згідно міжнародних стандартів;
 • розробляти та впроваджувати місцеві екологічні плани дій для окремих територій;
 • застосовувати різні методи управління природоохоронною діяльністю, залежно від конкретних умов та ситуації.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 •  Закон України від 25 червня 1991р. №1264 – ХІІ. «Про охорону навколишнього природного середовища» – 1991.
 • Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року    № 188/98-ВР) // zakon.rada.gov.ua. – 53 с.
 • Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: от теории к практике.– Лунд, Швеция, 2000.

 Рекомендована література:

Базова:

 • Екологічне управління : Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 • Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л. Михайлюк. – К., 2004. – 407 с.
 • Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). 2-е вид. – К., 2001.– 390 с.
 • Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Все європейської конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 125 с.
 • Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2002. – 346 с.
 • Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.:, 2006.– 304 с.
 • Назарук М.М., Койнова І.Б.  Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216с.
 • Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна. 2-й огляд. – ООН. Нью-Йорк і Женева, 2007. – 223 с.
 • Стадницький Ю.І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля. – Львів, 1999.– 260 с.
 • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування: Підручник / за ред. Л.Г. Мельника, К.М. Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.
 • Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Київ, 2003.– 160 с.
 • Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: от теории к практике.– Лунд, Швеция, 2000.

 

Допоміжна

 • Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2002. – 232 с.
 • Методы решения экологических проблем / Под редакцией д. эк. наук, професcора Л.Г.Мельника. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2001. – 462 с.
 • Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003г. 372 с.
 • Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К., 2000. – 223 с.
 • Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.–848с.
 • Закон України від 9 лютого 1995р. №45/95. «Про екологічну експертизу» – 1995.
 • Закон України від 24 червня 2004 р. № 1862-IV. «Про екологічний аудит» – Урядовий кур’єр . – 2004. – № 150.
 • Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова КМУ від 30.03.1998р. №391, Київ – 10с.

Інформаційні ресурси:

 • http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 • http://www.ecology.lviv.ua – сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області
 • http://www.nature.org.ua/nr98/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 1998р.
 • http://www.dossier.kiev.ua – сайт благодійного інформаційно-видавничого центру “Зелене досьє”: актуальна і оперативна екологічна інформація з України та світу щоденні новини у дайджесті “ЕкоТиждень” дайджест “GEновини” – новини генної інженерії ; ЕкоКалендар “Тисячоліття довкілля”
 • http://www.news.ukrntec.com – щоденно обновлювані екологічні новини Росії, України та всього світу.
 • http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.
 • http://www.ecolife.org.ua – відкритий  екологічний web-сайт, мета якого допомагати встановленню контактів між людьми, зацікавленими у вирішенні проблем охорони навколишнього середовища. Інтернет-проект “EcoLife” – це статистичні та експериментальні дані по екології, природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних. Сайт підтримується викладачами та аспірантами кафедри природоохоронної діяльності Донецького національного університету
 • http://www.crimea.edu/tnu/magazine/geoecology/index.htm – “Записки Общества геоэкологов” – науково-популярний журнал, який видається Симферопольською міською молодіжною громадською організацією „Громада геоекологів” та Географічним факультетом Таврического національного університету ім. В.І. Вернадского.
 • http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека на сервері Відкритої Довідково-інформаційної Служби “Ecoline”
 • http://fgtu.donntu.edu.ua/fm/eco.htm – Загальнодержавний науково-технічний журнал “Проблеми екології”, видається Донецьким державним технічним університетом (ДонГТУ).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму