Екологічний менеджмент і аудит

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Петровська М. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрПМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит” є: сформувати у студентів уявлення про системи управління та аудиту, відповідні механізми їхнього здійснення. Система управління полягає у розкритті змісту менеджменту, його функцій, поглибленому розумінні теоретико-методологічних і практичних уявлень про менеджмент у контексті екологізації життєдіяльності людства, пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно безпечного розвитку суспільства. Системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах. Курс дає цілісне уявлення про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000.

Зміст ОК 5 Екологічний менеджмент і аудит має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проекти.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
  ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
 • ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів

Рекомендована література

Основна

Допоміжна

 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» // Відомості Верховної Ради, 2019, № 16, ст.70.
 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 04.1993 № 3125-XII
 • Закон України «Про екологічний аудит» від 06.2004 № 1862-IV
 • Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VII
 • Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 06.1991 № 1264-XII
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів
 • ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
 • Екологічний менеджмент і аудит. Практикум : навч. посібник / С. С. Рижков, С. М. Літвак, І. В. Ремешевська, Н. В. Гурець. – Миколаїв : НУК, 2015. – 93 c.
 • Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого риродокористування, 2017. – 134 с.
 • Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 27.03.2007 N 121
 • Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 N 27
 • Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с.
 • Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 • Brady, J., Ebbage, A. & Lunn, R. (Eds.) (2011) EnvironmentalManagement in Organizations: The IEMA Handbook. 2nd edition. London, Earthscan.- 608 s.
 • Christopher J. Barrow Environmental Management and Development / Christopher J. Barrow.- Routledge, 2005 – 276 p.
 • Vijay Kulkarni V. Ramachandra Environmental Management. The Energy and Resources Institute (TERI), 2006. 394

Інформаційні ресурси

 • Journal ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. URL: https://www.springer.com/journal/267
 • Агентство з охорони навколишнього середовища США (ЕРА). URL: https://www.epa.gov/
 • Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ” URL.: http://www.leonorm.lviv.ua/
 • Білявська Ю. В. Екологічний менеджмент підприємства / Ю. В. Білявська // Економіка України – 2016. – № 4. – С. 104–111. URL:: http: // gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_11.
 • Відкритий екологічний web-сайт інтернет-проекту “EcoLife”. Статистичні та експериментальні дані по екології, природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних. URL http://www.ecolife.org.ua
 • Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA). URL:http://www.eea.europa.eu/
 • Каталог нормативних документів ДП “УкрНДНЦ”. URL: http://ukrndnc.org.ua
 • Он-лайновий веб-сайт ISO. URL:http:www.iso.org
 • Офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України URL http://www.menr.gov.ua
 • Сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області URL: http://www.ecology.lviv.ua
 • Сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів. URL: http://www.visti.net/naturalist/greenworld
 • Система екологічного менеджменту – повний посібник. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/blog/sistema-ekologichnogo-menedzhmentu-povnij-posibnik
 • Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. – К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с.  URL https://www.ecolabel.org.ua/images/page/2018-04-02-01.pdf
 • Системи управління навколишнім середовищем. URL: https://www.epa.gov/ems
 • Український науково-дослідний інститут екологічних проблем “УкрНДIЕП URL http://www.niiep.kharkov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Екологічний менеджмент і аудит

Завантажити силабус

Силабус: Екологічний менеджмент і аудит 2022-2023

Завантажити силабус