Екологічний менеджмент і аудит

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Петровська М. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрПМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

            Мета: формування у студентів уявлення про системи управління та аудиту, відповідні механізми їхнього здійснення. Система управління полягає у розкритті змісту менеджменту, його функцій, поглибленому розумінні теоретико-методологічних і практичних уявлень про менеджмент у контексті екологізації життєдіяльності людства, пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно безпечного розвитку суспільства. Системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах. Курс дає цілісне уявлення про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000.

            Завдання: ознайомити студентів з теоретичими та методичними засадами екологічного менеджменту і аудиту; з основними функціями менеджменту: плануванням, організацією, мотивацією і контролем; сформувати практичні підходи до розвитку системи екологічного менеджменту, ознайомити з основними процедурами і прийомами ведення екологічного аудиту, який є невід’ємною частиною, інструментарієм системи екологічного менеджменту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні та методичні засади екологічного менеджменту; його зміст; основні функції екологічного менеджменту: планування, організацію, мотивацію і контроль; практичні підходи до формування і розвитку системи екологічного менеджменту; концептуальні положеннями екологічного аудиту; володіти цілісним уявленням про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000.

вміти: застосовувати адміністративні, економічні і соціально-психологічні методи управління довкіллям; володіти екологічним законодавством України; застосовувати навички майбутніх спеціалістів до вирішення конкретних практичних завдань і практичні приклади, які дають змогу запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Базова

 • Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 294 с.
 • Екологічне управління: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 • Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
 • Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент: [навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с.
 • Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.

       Допоміжна

 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 04.1993 № 3125-XII
 • Закон України «Про екологічний аудит» від 06.2004 № 1862-IV
 • Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 06.1991 № 1264-XII
 • Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VII
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик.
 • ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування
 • ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне оцінювання ділянок та організацій
 • ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи
 • ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні маркування та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля
 • ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
 • ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура
 • ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів
 • ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
 • Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 27.03.2007 N 121
 • Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 N 27

Інформаційні ресурси

 • URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.
 • http://www.leonorm.lviv.ua/  – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”.
 • http://pidruchniki.com.ua/13731120/ekologiya/audit_sistem_ekologichnogo_upravlinnya
 • http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних документів ДП “УкрНДНЦ”

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Екологічний менеджмент і аудит

Завантажити силабус

Силабус: Екологічний менеджмент і аудит 2022-2023

Завантажити силабус