Екологічне інспектування та екологічний контроль

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
564доцент Пилипович О. В.ГРЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ГРЕ-31доцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Мета: у навчальному курсі “Екологічне інспектування та екологічний контроль” студенти повинні отримати теоретичні знання і практичні навики у сфері організації і здійснення природоохоронного інспектування; навчитися кваліфіковано вирішувати завдання, що пов’язані з раціональним використанням і охороною природних ресурсів; вміти визначати ступінь і характер впливу антропогенного об’єкту на навколишнє середовище та дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства, норм і правил у галузі охорони природи для вжиття заходів по усуненню виявлених порушень та попередженню негативного впливу на довкілля.

Головними завданнями курсу є:

 • навчити студентів встановлювати закономірності у взаємовідносинах між людиною, об’єктами господарювання, живими організмами і довкіллям;
 • ознайомити студентів з основними методами природоохоронного інспектування на об’єктах, що можуть завдати шкоди природному середовищу;
 • дати знання щодо правильного використання законодавчих та нормативних документів у природоохоронному контролі;
 • дати практичні навики щодо здійснення державного екологічного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів, атмосферного повітря, земельних ресурсів, лісів та рослинних ресурсів, тваринного світу, дотриманням заповідного режиму, здійснення прикордонного екологічного контролю тощо;

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • види заходів впливу щодо порушників природоохоронного законодавства;
 • зміст основних законодавчих та нормативних документів для здійснення природоохоронного контролю;
 • обов’язки та права працівників екологічного контролю;
 • нормативи часу при здійсненні державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
 • методики розрахунків розмірів стягнень за шкоду завдану навколишньому середовищу.

вміти:

 • здійснювати державний контроль за охороною та раціональним використанням водних ресурсів;
 • здійснювати державний екологічний контроль за станом атмосферного повітря;
 • здійснювати державний контроль за охороною земельних ресурсів та утворенням, розміщенням і утилізацією відходів;
 • здійснювати державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів;
 • здійснювати державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та дотримання заповідного режиму;
 • розраховувати розмір матеріальних відшкодувань за збитки завдані навколишньому середовищу;
 • складати акти, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення у галузі природоохоронного законодавства.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Збірник      законодавчих      актів      України      про      охорону навколишнього природного середовища – в 11 т., Ч., Зелена Буковина, 1996-2005.
 2. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. – в 2-х т., К., Юрінком Інтер, 1997. Колесник О.В., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Ефективні технологічні    підходи    до    збереження    лісових    екосистем Буковинських   Карпат   //   Науковий   вісник   Ужгородського університету, “Серія біологія”, № 10. Ужгород, 2001- с 107-109.
 3. Костров М.М.,Сівак В.К., Солодкий В.Д., Державний      екологічний контроль, Чернівці, Зелена Буковина, 2006 – 386 с.
 4. Сівак   В.К.,   Солодкий   В.Д.,     Основи   екологічної   безпеки територій та акваторій. Ч., Зелена Буковина, 2000 – 150 с.
 5. Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.
 6. Солодкий В.Д., Природоохоронне інспектування. Навч.посібник. –    Чернівці, Зелена Буковина, 2007 – 396 с

 

Допоміжна

 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Підручник. – Вид. 3-тє. доп. – Львів, Афіша, 2001 – 272с.
 2.  Г.О. Білявський. Л.І. Бутченко, В.м. Навроцький. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – к.: Лібра. 2002. – 352с.
 3.  Водний кодекс України
 4. Проблеми сталого розвитку України / Зб. наук., доп. –К.: БМТ, 1998-402с.
 5. Екологія і закон. Екологічне законодавство україни. – в 2-х т., К., Хрінком інтер, 1997
 6. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М  Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 360с.
 7. Питна вода. Нормативні документи: Довідник: У 2т. – Укр. та рос. Мовами /за ред.. В.Л. Іванова. —Л ьвів: НТЦ «Леонорм – Стандарт», 2001.-т.234с.
 8. Конституція України. Прийнята від 28 червня 1996 року.
 9. Закон  України  “Про  охорону  навколишнього  природного середовища” // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41.
 10. Положення про Червону книгу України. Затверджено постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. // Екологічне законодавство України. Книга 2. К., 1998.

Інформаційні ресурси

 1. basel.int
 2. ecoleague.net
 3. dei.lviv.ua
 4. ecology.lviv.ua
 5. uazakon.com
 6. kmu.gov.ua
 7. menr.gov.ua

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму